انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

است. همچنین مقدار کشيدگي آن 011/0است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير قصد خريد از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیر نيات رفتاري
جدول4-5) توصیف متغیر نيات رفتاري
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
941/0
96982/0
3519/3
5
1
389
نيات رفتاري

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر نيات رفتاري

با توجه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر نيات رفتاري دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 3519/3 ، انحراف معیار 96982/0 و واریانس 941/0 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده برابر 880/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير نيات رفتاري نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 002/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير نيات رفتاري از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیر سهولت استفاده
جدول4-6) توصیف متغیر سهولت استفاده
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
937/0
96822/0
7421/2
5
1
389
سهولت استفاده

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر سهولت استفاده

با توجه به نمودار و جدول 4-6 مشاهده می شود که متغیر سهولت استفاده دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 7421/2 ، انحراف معیار 96822/0 و واریانس 937/0 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده برابر 201/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير سهولت استفاده نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 849/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير سهولت استفاده از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیرسودمندي
جدول4-7) توصیف متغیرسودمندي
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
051/1
02531/1
5276/3
5
1
389
سودمندي

نمودار4-7) هیستوگرام متغیرسودمندي

پایان نامه
Previous Entries استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، متغیرهای جمعیت شناختی Next Entries سهم بازار، ارزش افزوده، موازنه قدرت