انحراف معیار، سطح تحصیلات، پرخاشگری

دانلود پایان نامه ارشد

تومان
187
0/32

جمع
584
100
شغل پدر
کارمند
191
2/31

آزاد
316
6/51

کارگر
157
3/21

بیکار
30
1/4

جمع
692
100
ادامه جدول شماره 2

جداول فوق بیانگرآن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش، سطح تحصیلات سرپرست خاتواده (4/44٪) دیپلم ، تعداد برادریک (7/45٪) ،بدون خواهر (0/46٪) ، فرزنددوم خانواده (7/63٪) ، متوسط درآمد خانواده بالای 800هزارتومان (0/32٪) ،شغل پدر آزاد (6/51٪) بودند.

جدول شماره(3): میانگین و انحراف معیاروسایر شاخص های آماری نمره کل پرخاشگری واحدهای موردپژوهش

حداکثر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد استان فارس Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حوزه آموزش