انحراف معیار، رگرسیون، توزیع فراوانی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

یل شده (سوال 9 تا 12) ، بیرونی(سوال 13 تا 16) و فقدان انگیزه (سوال 17 تا 20) را بررسی میکند و همانند پرسشنامه تامین نیازها از نمره 1 تا 5 لیکرت تقسیم شده است.سطوح انگیزه در یک شاخص تحت عنوان شاخص خود تعیین کنندگی به صورتی که در ذیل به آن اشاره شده است ، بدست می آید که ازنمره 20+ تا 24- تقسیم می شود به این صورت که هر چقدر عدد مورد نظر منفی تر باشد ، به سمت فقدان انگیزه سوق پیدا کرده و هر چقدر مثبت تر شود به سمت انگیزه درونی می رود.

شاخص خود تعیین کنندگی : (3ˣ انگیزه درونی)+(2ˣانگیزه شناسایی شده) – ( 1 ˣ انگیزه به درون متمایل شده) – (2 ˣ انگیزه بیرونی)
تعیین اعتبار علمی96 یا روایی ابزار:
جهت بکار گیری ابزار در این مطالعه، پس از بررسی دقیق منابع مرتبط و راهنمایی اساتید راهنما و مشاوره و کسب نظر صاحب نظران، پرسشنامه های مربوطه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های اولیه مطابق شرایط فرهنگی و زبان فارسی رایج و مرتبط با موضوع مطالعه و کمک اساتید راهنما و مشاور و مشورت با اساتید دو زبانه آماده شد. بعد از آن پرسشنامه آماده شده در اختیار 10 نفر از اساتید محترم دانشکده پرستاری و مامایی رشت قرار داده شد تا از نظر کمی و کیفی روائی محتوائی ابزار مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نکته نظرات اساتید از نظر کیفی و همچنین با محاسبه نسبت روائی محتویی (CVR)97 و شاخص روائی محتویی (CVI)98 فرایند روایی محتوی پرسشنامه ها صورت پذیرفت. در پرسشنامه سطوح انگیزه میزان CVR بین 2/0 تا 1 و میزان CVI بین 77% تا 100% بدست آمد. در پرسشنامه نیازها نیز میزان CVR بین 2/0 تا 1 و میزان CVI بین 55% تا 100% بدست آمد. با توجه به این که میزان CVR برابر با 62/0 و میزان CVIبالاتر از 79/0 قابل قبول بود ، سوالات با مقادیر کمتر از آن از پرسشنامه ها حذف شد. تعداد 5 سوال از پرسشنامه سطوح انگیزه و 8 سوال از پرسشنامه نیازها حذف شدندو در پرسشنامه برگرفته از ابزارهای اصلی به ترتیب در پرسشنامه سطوح انگیزه از 25 سوال به 20 سوال و در پرسشنامه نیازها از 30 سوال به 22 سوال تعدیل شد.

تعیین اعتماد علمی99 یا پایایی ابزار:
سپس پرسشنامه ها در اختیار 19 نفر از دانشجویان پرستاری در یک مطالعه پایلوت قرار گرفت تا از نظر وضوح آیتم ها و تجانس درونی100 مورد بررسی قرار گیرد. ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه های سطوح انگیزه و میزان نیازهای اساسی روانی محاسبه شد که درجدول زیربه آن اشاره شده است. در آزمون مجدد بعد از 2 هفته تعداد 15 پرسشنامه تکمیل شده بود که ضریب همبستگی در ارتباط با پرسشنامه ارضاء نیازهای اساسی روانی در حیطه ارضاء نیازها با 92/0=r و در ارتباط با پرسشنامه سطوح انگیزه با 72/0=r مورد تایید قرار گرفت. بدین ترتیب پرسشنامه ها از نظر روایی و پایایی جهت استفاده در مطالعه آماده گردید.

ضریب آلفا
90/0
ایزار نیازها
84/0
نیاز کفایت و شایستگی

سطوح نیازها
71/0
نیاز استقلال

80/0
نیاز تعلق به دیگران

ضریب آلفا
70/0
ابزار انگیزه
95/0
انگیزه درونی

سطوح انگیزه
88/0
انگیزه شناسایی شده

80/0
انگیزه به درون متمایل شده

96/0
انگیزه بیرونی

96/0
فقدان انگیزه

روش گردآوری اطلاعات:
پس از دریافت مجوزهای لازم ، از دانشجویان ترم دوم به بعد جهت شرکت در این پژوهش دعوت به عمل آمد. پس از اینکه دانشجویان در دانشکده حضور یافتند کلاس به کلاس، توضیحات لازم در زمینه نحوه کار و هدف از انجام پژوهش به آنها داده شد. با کسب رضایت از نمونه های شرکت کننده در پژوهش پرسشنامه ها بین دانشجویان توزیع شدو در فاصله زمانی 30 دقیقه الی 1 ساعت توسط گروه هدف در هر کلاس تکمیل شد. با توجه به اینکه نمونه گیری در دو دانشکده پرستاری و مامایی رشت و شرق گیلان انجام شد و برخی از نمونه ها در در زمان حضور پرسشگر در محل حاضر نبودند لذا نمونه گیری در مدت 2 ماه و در ماه های آبان و آذر انجام شد. پرسشنامه در بین 275 نفر از دانشجویان پرستاری توزیع شد که از این تعداد 243 پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش تجزیه وتحلیل داده ها:
یافته های این پژوهش بر حسب نوع متغیرها کمی و کیفی می باشند. به این صورت که سن، معدل، نمره کارورزی بصورت متغیر ” کمی- پیوسته ” ، ترم تحصیلی بصورت متغیر ” کمی- گسسته” ، جنس، تاهل، دانشکده، محل سکونت و زندگی، شغل پدر و مادر، کار دانشجویی، علاقه به رشته و قصد ادامه تحصیل در آینده جزء متغیر ” کیفی- اسمی” و وضعیت اقتصادی و تحصیلات پدر و مادر بصورت “کیفی- رتبه ای” در نظر گرفته شدند .
جهت تجزیه تحلیل، داده های جمع آوری شده کدگذاری و وارد نرم افزار آماری spss نسخه 16گردید. به منظور دسته بندی داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون کولموگرو اسمیرنو توزیع نرمال داده ها ارزیابی شد. جهت ارتباط عوامل فردی و اجتماعی با متغیرهایی چون انگیزه و نیازهای اساسی با توجه به توزیع نرمال داده ها از آزمون های آماری تی تست و من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. سطح معنی داری 05/0p در نظر گرفته شد. سپس کلیه متغیرهایی که بر اساس آزمون های آماری ذکر شده سطح معناداری 05/0p داشتند وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند.
برای دستیابی به اهداف 1 و 3 پژوهش که عبارت است از تعیین نیاز استقلال و تعلق و وابستگی به گروه از روشهای آمار توصیفی( برآورد فراوانی، درصد ومحاسبه میانگین و انحراف معیار) و از روشهای استنباطی(تی تست و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. جهت دستیابی به هدف 2 یعنی ارتباط نیاز کفایت و شایستگی و هدف شماره 4 تعیین ارتباط شاخص خود تعیین کنندگی با عوامل فردی اجتماعی و اهداف 4-1 تا 4-5 که ارتباط سطوح انگیزه را با عوامل فردی و اجتماعی می سنجید، از آزمون های آماری (من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. همچنین امتیاز هر بخش بر اساس محاسبه میانگین بدست می اید .
برای رسیدن به هدف شماره 5 یعنی ارتباط بین تامین نیازهای اساسی روانی با شاخص خود تعیین کنندکی ، از رگرسیون خطی استفاده شد.در مرحله اول ارتباط این شاخص با نیاز شایستگی و تعلق که در مرحله قبل ارتباط آماری معنی داری داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. این ارتباطات بصورت backward بررسی شدند و در نهایت متغیری که 05/0p داشت به عنوان متغیر پیش بینی کننده انتخاب شد. در مرحله بعدی مجددا متغیرهای فردی و اجتماعی که معنی دار بودند نیز وارد مدل رگرسیون شده و در نهایت مدل نهایی بدست آمد( جداول 14 و 15) این نتایج را نشان می دهند).

ملاحضات اخلاقی:
1- كسب معرفي نامه كتبي ازمعاونت محترم دانشكده پرستاري مامايي رشت
2- معرفي خود به عنوان پژوهشگر
3- سپس هدف از انجام پژوهش رابراي آنها توضيح ميدهد
4- كليه واحدهاي موردپژوهش براي شركت درپژوهش آزاد هستند
5- به واحدهاي مورد پژوهش درمورد بي نام بودن پرسشنامه ها وناشناس ماندن دانشجویان شركت كننده در پژوهش اطلاع داده مي شود.
6- در پايان از شركت كنندگان دراين پژوهش تشكر وقدرداني به عمل مي آيد.

در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری با توجه به اهداف از پیش تعیین شده در قالب 15 جدول تدوین گردیده است.

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
جدول شماره 2 : میانگین و انحراف معیار واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
جدول شماره 3 :میانگین امتیاز نیازهای اساسی روانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی
نمودار شماره 4 : میانگین امتیاز انواع انگیزه یادگیری بالینی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی
جدول شماره 5 : مقایسه میانگین نمره استقلال واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 6 : مقایسه میانگین نمره کفایت واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 7 : مقایسه میانگین نمره تعلق واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 8 :مقایسه میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین نمره انگیزه درونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 10 : مقایسه میانگین نمره انگیزه شناسایی شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 11 : مقایسه میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 12 : مقایسه میانگین نمره انگیزه بیرونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 13 : مقایسه میانگین نمره فقدان انگیزه واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
جدول شماره 14 : ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با شاخص خود تعیین کنندگی در واحدهای مورد پژوهش
جدول شماره 15: ضریب رگرسیونی همبستگی انواع نیازهای اساسی روانی با شاخص خود تعیین کنندگی در واحدهای پژوهش با کنترل متغیرهای فردی اجتماعی

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
درصد
تعداد
متغیر
9/51
126
زن
جنسیت
1/48
117
مرد

100%
243
جمع
9/90
221
مجرد
وضعیت تاهل
1/9
22
متاهل

100%
243
جمع
6/27
67
3

ترم تحصیلی
8/14
36
4

6/27
67
5

8/7
19
6

6/15
38
7

6/6
16
8

100%
243
جمع
2/71
173
رشت
دانشکده محل تحصیل
8/28
70
لنگرود

100%
243
جمع
79%
192
بومی
سکونت
21%
51
غیر بومی

100%
243
جمع
6/36
89
خوابگاه
محل زندگی
4/58
142
با خانواده

6/1
4
با همکلاسی

3/3
8
به تنهایی

100%
243
جمع

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
درصد
تعداد
متغیر
2/34
83
زیر دیپلم
وضعیت تحصیلی پدر
51
124
دیپلم

3/12
30
لیسانس

5/2
6
فوق لیسانس

100%
243
جمع

7
17
بیکار

شغل پدر
4/44
108
آزاد

5/9
23
کارگر

7
17
کشاورز

6/1
4
کارمند- علوم پزشکی

4/28
69
کارمند- غیر علوم پزشکی

100%
243
جمع
2/50
122
زیر دیپلم

تحصیلات مادر
1/46
112
دیپلم

½
5
لیسانس

6/1
6
فوق لیسانس

100%
243
جمع
8/79
194
خانه دار

شغل مادر

2/6
15
آزاد

8
2
کارگر

6/1
4
کشاورز

3/3
8
کارمند- علوم پزشکی

4/7
18
کارمند- غیر علوم پزشکی

100%
243
جمع

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی

درصد
تعداد
متغیر
2/20%
49
<500000 تومان
وضعیت اقتصادی
65%
158
500000-1000000تومان

14%
34
>500000 تومان

100%
243
جمع
7/24
60
بله
کار دانشجویی
3/75
183
خیر

100%
243
جمع
9/74
182
بله
علاقه به پرستاری
1/25
61
خیر

100%
243
جمع
6/73
179
بله
ادامه تحصیل در
پرستاری
3/25
64
خیر

2/99%
243
جمع

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش خانم(9/51%)، (9/90%) متاهل، (79%) بومی بوده و ( 4/58%) با خانواده زندگی نموده ، (51%) پدران دارای مدرک دیپلم، (2/50%) مادران مدرک زیر دیپلم (4/44%) پدران شغل آزاد، (8/79%) مادران خانه دار بودند. از لحاظ وضعیت اقتصادی (65%) دارای درآمد بین 500000 تا 1000000 تومان بودند. تنها (7/24%) از واحدهای مورد پژوهش سابقه کار دانشجویی داشتند.(9/74%) از واحدها اعلام نمودند که به رشته پرستاری علاقه دارند و (6/73%) قصد ادامه تحصیل در این رشته را در آینده دارند .

جدول شماره 2 : میانگین و انحراف معیار واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
انحراف معیار

میانگین
شاخص
متغیر
4/2
21
سن(سال)

21/1
93/15

معدل

پایان نامه
Previous Entries جمع آوری اطلاعات، خود تنظیمی، احساس شرم و گناه، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries انحراف معیار، دانشجویان دختر