انحراف معیار، دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

2/1
09/16
معدل ترم قبل

میانگین سنی دانشجویان (4/2±21) سال بود. متوسط معدل کل دانشجویان (21/1±93/15) و متوسط معدل نیمسال گذشته (2/1±09/16)گزارش شد .

جدول شماره 3 : میانگین امتیاز نیازهای اساسی روانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی
ابعاد
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
فاصله اطمینان 95 %

حدپایین
حدبالا
نیاز کفایت
84/3
64/0
00/2
00/5
76/3
93/3
نیاز استقلال
33/3
60/0
62/1
00/5
26/3
41/3
نیاز تعلق
54/3
75/0
00/1
00/5
44/3
63/3

پرسشنامه سنجش نیاز نیز در مقیاس لیکرت و از 1تا 5 درجه بندی شده بود که میزان تامین نیاز کفایت (64/0±84/3) ، نیاز استقلال (60/0±33/3) و نیاز تعلق (75/0±54/3) بدست آمد که این میزان تامین نیاز دانشجویان نیز در حد متوسط به بالا تعیین شد .

نمودار شماره 4 : میانگین امتیاز انواع انگیزه یادگیری بالینی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی

همانطور که در جدول فوق دیده می شود در پرسشنامه سنجش انگیزه که در مقیاس لیکرت و از 1تا 5 درجه بندی شده بود میزان انگیزه درونی (80/0±01/4) ، انگیزه شناسایی شده (71/0±23/4)، انگیزه به درون متمایل شده (78/0±78/3) ، انگیزه بیرونی (02/1±41/3) ، فقدان انگیزه (23/1±48/2) و شاخص خود تعیین کنندگی (89/6±43/2) بدست آمد که این میزان انگیزه در حد متوسط به بالا می باشد.

جدول شماره 5 : مقایسه میانگین نمره استقلال واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
نتایج آزمون
استقلال
تعداد

متغیر
P value
df
t
انحراف معیار
میانگین

0001/0*

241

6/2-
57/0
2/3
126
زن
جنس

61/0
4/3
117
مرد

13/0
241

5/1
59/0
35/3
221
مجرد
تاهل

66/0
15/3
22
متاهل

10/0
241
6/1-
59/0
29/3
173
رشت

دانشکده

61/0
43/3
70
لنگرود

15/0
241
42/1
60/0
36/3
192
بومی
سکونت

60/0
23/3
51
غیر بومی

01/0*
241
4/2
63/0
4/3
60
بله
کار دانشجویی

58/0
2/3
183
خیر

19/0
241
30/1
59/0
36/3
182
بله
علاقه به پرستاری

63/0
25/3
61
خیر

51/0
239
64/0
60/0
35/3
179
بله
ادامه تحصیل در پرستاری

59/0
29/3
62
خیر

) 05/0P<*(سطح معنی داری بر اساس جداول فوق بین استقلال و جنس ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (0001/0>p) .به طوری که میزان استقلال در میان دانشجویان پسر با میانگین (4/3) از دانشجویان دختر با میانگین (2/3) بیشتر است. همچنین بین کار دانشجویی و تامین نیاز استقلال نیز ارتباط آماری معنی داری دیده شد (01/0=p) به این صورت که میزان استقلال در افرادی که کار دانشجویی انجام می دادند بیشتر از سایرین بود.

جدول شماره 5 : مقایسه میانگین نمره استقلال واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی
نتایج آزمون

استقلال

تعداد
متغیر
P value
df
t
انحراف معیار
میانگین

81/0

241

23/0
63/0
34/3
101
خوابگاه
محل زندگی

57/0
32/3
142
با خانواده

17/0

241

3/1-
60/0
31/3
207
دیپلم و پایین تر
تحصیلات پدر

56/0
46/3
36
لیسانس و بالاتر

49/0

241

68/0-
61/0
33/3
234
دیپلم و پایین تر
تحصیلات مادر

36/0
47/3
9
لیسانس و بالاتر

49/0

236

68/0-
61/0
32/3
165
غیر کارمند
شغل پدر

59/0
38/3
73
کارمند

26/0

239

13/1
62/0
34/3
215
غیر کارمند
شغل مادر

42/0
20/3
26
کارمند

68/0

239

41/0
68/0
37/3
49
<500000
وضعیت اقتصادی

58/0
33/3
192
≥500000

05/0P< *سطح معنا داری میانگین نمره استقلال با متغیرهایی چون محل زندگی، شغل و تحصیلات پدر ومادر و وضعیت اقتصادی ارتباط اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (05/0 ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
P-value
r

29/0
06/0
سن
24/0
07/0-
معدل کل
63/0
03/0-
معدل ترم قبل
17/0
08/0-
حداقل نمره کارورزی
84/0
01/0-
حداکثر نمره کارورزی
0001/0*
17/0
ترم تحصیلی

بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون فوق بین ترم تحصیلی و تامین نیاز استقلال ارتباط معنی دار ، مستقیم و ضعیفی مشاهده شد. (0001/0>p) (17/0=r) .

پایان نامه
Previous Entries انحراف معیار، رگرسیون، توزیع فراوانی، علوم پزشکی Next Entries پایان نامه ارشد درباره گسترش تشیع، خلفای عباسی، استان خوزستان، ایرانی بودن