انحراف معیار، اقدامات درمانی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

(3/2)13

غرق شدگی
(7/0)4
نوع تروما
نافذ
(4/32)187

غیرنافذ
(6/67)390

معابر ترافیکی
آزادراه
(4/2)14

بزرگراه
(9/6)40

راه اصلی
(7/73)425

راه فرعی
(6/7)44

راه روستایی
(4/9)54

RTS
RTS=0
(3/0)2

RTS=1-9
(3/7)42

RTS=10-11
(8/15)91

RTS=12
(6/76)442
موقعیت مصدوم در صحنه
عابر
(4/28)164

سرنشین
(1/28)162

راننده
(8/29)172

سایر(غیر تصادفات)
(7/13)79
مکان تروما
داخل شهری
(6/72)419

خارج شهری
(4/27)158

نوع وسیله نقلیه مصدوم
خودروی سبک
(5/48)280

خودروی سنگین
(9/1)11

موتور
(1/34)197

دوچرخه
(1)6

بدون وسیله
(4/14)83

این جدول نشان می دهد که صدمات تروماتیک بیشتر در گروه سنی (29-20 سال)و در مردان بیشتر از زنان(7/78%)رخ داده است،تصادفات شایعترین(7/82%)مکانیسم صدمات بوده است و تروماهای غیرنافذ(6/67%) تقریبا دو برابر صدمات نافذ(4/32%) بوده اند.بیشترین صدمات در معابر ترافیکی راه اصلی(8/71%) اتفاق افتاده اند و 6/76% از بیماران RTS=12 داشتند و اکثر بیماران بعنوان راننده و سرنشین(8/29%،1/28%) خودروهای سبک(5/48%) بودند که در داخل شهر(6/72%) دچار صدمات تروماتیک شده اند.

جدول شماره2-4:توزیع اطلاعات مربوط به زمان بروز حادثه
زمان بروز حادثه
تعداد و درصد
00:00 تا 03:59
(6/6)38
04:00 تا 07:59
(7/5)33
08:00 تا 11:59
(5/16)95
12:00 تا 15:59
(4/23)135
16:00 تا 19:59
(9/28)167
20:00 تا 23:59
(9/18)109

بیشترین زمان بروز حادثه بین 4 تا 8 عصر(9/28%) بوده است.

نمودار شماره1-4:فراوانی زمان بروز حادثه

جدول شماره3-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان
متغیرهای مربوط به مدت زمان بر حسب دقیقه
میانگین و انحراف معیار
حداکثر
بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه
85/4±6/5
43
حضور آمبولانس در صحنه
75/4±37/8
46
بین صحنه تا رسیدن به بیمارستان
75/9±57/14
70
به طور متوسط بیشترین زمان صرف شده،بین صحنه تا رسیدن بیمار به بیمارستان بوده است.

نمودار شماره2-4:میانگین مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه

نمودار شماره3-4:میانگین مدت زمان حضور آمبولانس در صحنه

نمودار شماره4-4:میانگین مدت زمان بین صحنه تا رسیدن به بیمارستان

جدول شماره 4-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه بر حسب محل رخداد حادثه
مدت زمان دریافت پیام تا رسیدن به صحنه
بر حسب دقیقه
محل رخداد حادثه
میانگین و انحراف معیار
حداکثر

داخل شهری
71/3±84/4

28
خارج شهری
63/6±61/7

43

متوسط زمان اختصاص یافته از دریافت پیام تا رسیدن به صحنه در حوادث خارج شهری بیشتر بوده است.

جدول شماره 5-4: توزیع سن ،سابقه کار،وتعدادماموریت پرسنل

اطلاعات فردی پرسنل
میانگین و انحراف معیار
حداقل
حداکثر
سن
29/5±4/32
23
55
سابقه کار
21/5±98/8
1
33
تعداد ماموریت در روز
41/2±49/3
1
14

متوسط سن پرسنل 4/32 سال،میزان سابقه کار98/8 سال بوده و تعداد ماموریت در روز 49/3 مورد بوده است.

جدول شماره 6-4: توزیع تعداد ماموریت در شیفت وتحصیلات پرسنل
اطلاعات فردی پرسنل
تعداد و درصد

تحصیلات
امدادگر
(8/2)16

کاردان
(9/58)340

کارشناس
(3/38)221

شیفت
صبح
(8/25)149

عصر
(39)225

شب
(35)202

مقطع کاردانی بیشترین مقطع تحصیلاتی و بیشترین تعداد ماموریت در شیفت عصر بوده است.

جدول شماره 7-4:توزیع تجهیزات آمبولانس

تجهیزات آمبولانس
تیپ B
تیپ C

دارد
ندارد
دارد
ندارد

تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
برانکارد اصلی
(100)474

(100)103

برانکارد اسکوپ
(6/72)344
(4/27)130
(4/85)88
(6/14)15
تشک خلاء

(100)474

(100)103
ملافه جهت حمل بیمار
(5/89)424
(5/10)50
(7/42)44
(3/57)59
وسیله حمل در وضعیت نشسته
(73)346
(27)128

تخته پشتی بلند
(5/97)462
(5/2)12
(100)103

تراکشن
(9/1)1
(1/98)473
(9/2)3
(1/97)100
ست کامل شکستگی ها
(6/95)453
(4/4)21
(7/77)80
(3/22)23
کولار اطفال
(3/70)333
(7/29)141
(68)70
(32)33
کولار بزرگسال
(100)474

(1/96)99
(9/3)4
تخته کوتاه پشتی
(6/95)453
(4/4)21
(9/69)72
(1/30)31
فشارسنج دستی اطفال
(19/40)194
(1/59)280
(1/62)64
(9/37)39
فشارسنج دستی بزرگسال
(100)474

(1/98)101
(9/1)2
فشارسنج خودکار اطفال


(100)103
فشارسنج خودکار بزرگسال

(9/3)4
(1/96)99
پالس اکسی متری
(1/98)465
(9/1)9
(100)103

گوشی پزشکی
(100)474

(100)103

دماسنج
(100)474

(100)103

چراغ قوه
(9/97)464
(1/2)10
(1/97)100
(9/2)3
سرم از هر نوع
(7/86)411
(3/13)63
(3/90)93
(7/9)10
ست سرم
(7/93)444
(3/6)30
(4/86)89
(6/13)14
سیستم گرم کننده سرم


(100)103
آویز سرم
(100)474

(100)103

پمپ تزریق
(5/1)7
(5/98)467

(100)103
اکسیژن ثابت
(100)474

(100)103

اکسیژن پرتابل
(100)474

(100)103

رابط اکسیژن(ماسک،نازال)
(8/96)459
(2/3)15
(3/88)91
(7/11)12
ساکشن ثابت
(100)474

(100)103

ساکشن پرتابل
(8/96)459
(2/3)16
(100)103

ست چست تیوب

(100)474

(100)103
میکروست

(100)474

(100)103
کاتتر CVP


(100)103
ونتیلاتور

(6/79)82
(4/20)21
کاپنومتر


(100)103
پتو
(2/81)385
(8/18)89
(4/52)54
(6/47)49
ست پانسمان
(7/79)378
(3/20)96
(8/73)76
(2/26)27
ظرف نگهداری عضو قطع شده

(100)474

(100)103
رسیور
(100)474

(1/97)100
(9/2)3
رادیوی پرتابل(بی سیم)

(100)474

(100)103

ست احیاء
(8/83)397
(2/16)77

ست احیاء پیشرفته

(4/85)88
(6/14)15
کپسول اطفاء حریق
(9/97)464
(1/2)10
(100)103

ونتیلاتور پرتابل

(4/54)56
(6/45)47
سوند بینی معده
(5/89)424
(5/10)50
(3/55)57
(7/44)46
دستکش یکبار مصرف
(5/59)282
(5/40)192
(3/90)93
(7/9)10
دستکش استریل
(8/96)459
(2/3)16
(8/5)6
(2/94)97
سیستم گرم کننده
(3/97)461
(7/2)13
(100)103

ابزار برنده کمربند
(88)417
(12)57
(3/88)91
(7/11)12
ظرف جمع آوری اجسام برنده
(100)474

(100)103

دستکش ایمنی
(4/0)2
(6/99)472
(9/4)5
(1/95)98
دفیبریلاتور
(8/3)18
(2/96)456
(3/89)92
(7/10)11

*تیپ Bاز مجموع 474آمبولانس مورد بررسی قرار گرفته است.
** تیپ Cاز مجموع 103آمبولانس مورد بررسی قرار گرفته است.
***نواحی هاشور زده در تیپ های B و C به طور استاندارد وجود ندارند.
تجهیزات آمبولانس در موارد:برانکارد اصلی، گوشی پزشکی، دماسنج،آویز سرم، اکسیژن ثابت،اکسیژن پرتایل،ساکشن ثابت، بی سیم وظرف جمع آوری اجسام برنده)کامل بوده است ولی تجهیزاتی از قبیل تشک خلا،ست چست تیوب ،میکروست،پمپ تزریق،فشارسنج خودکار اطفال،کاتتر CVP،کاپنومتر و ظرف نگهداری عضو قطع شده اصلا وجود نداشتند وسایر موارد هم ناکامل بود.

جدول شماره 8-4:توزیع نیروی انسانی در ماموریت های انجام شده
نیروی انسانی
تعداد و درصد
فوریت و فوریت
(9/1)11
کاردان فوریت و امدادگر
(4/54)314
کارشناس فوریت و امدادگر
(1/7)41
بیهوشی و بیهوشی
(2/0)1
کاردان بیهوشی و امدادگر
(4/2)14
کارشناس بیهوشی و امدادگر
(7/0)4
پرستار و امدادگر
(6/29)171
پرستار و فوریت
(9/0)5
امدادگر و امدادگر
(8/2)16
جمع
(100)577

نیروی انسانی فوریتهای پزشکی در ماموریتهای انجام شده بیشتر از دو نفر کاردان فوریتها به همراه امدادگر(4/54%) تشکیل شده بوده است و کمترین مورد(2/0%) از دو نفر کاردان بیهوشی تشکیل شده بودند.

جدول شماره 9-4: توزیع اقدامات درمانی در حیطه های عمومی، همودینامیک، عصبی و تنفسی بر حسب درصد
اقدامات درمانی

متغیرها
فراوانی

انجام شد
انجام نشد
ضرورت نداشت
جمع

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

حیطه عمومی
شرح حال
577
(100)
0
0

577
(100)

پوزیش بیماردر آمبولانس
وحین جابجایی
376
(2/65)
26
(5/4)
175
(3/30)
577
(100)

مهار مناسب بیمار برروی
برانکارد
217
(6/37)
20
(5/3)
340
(9/58)
577
(100)

استفاده از پتو
147
(5/25)
150
(26)
280
(5/48)
577
(100)

پانسمان
252
(7/43)
50
(7/8)
275
(7/47)
577
(100)

آتل گیری
163
(2/28)
80
(9/13)
334
(9/57)
577
(100)

حیطه همودینامیک
ثبت فشارخون
453
(5/78)
91
(8/15)
33
(7/5)
577
(100)

ثبت تعداد نبض
445
(1/77)
96
(6/16)
36
(2/6)
577
(100)

ثبت تعداد تنفس
433
(75)
97
(8/16)
47
(2/8)
577
(100)

ثبت درجه حرارت
39
(8/6)
227
(3/39)
311
(9/53)
577
(100)

مانیتورینگ بیمار
471
(6/81)
85
(7/14)
21
(6/3)
577
(100)

کنترل خونریزی
148
(6/25)
48
(3/8)
381
(1/66)
577
(100)

گرفتن رگ محیطی
293
(8/50)
117
(3/20)
167
(9/28)
577
(100)

برقراری مایعات داخل وریدی
186
(2/32)
135
(4/23)
256
(4/44)
577
(100)

تزریق دارو
6
(1)
46
(8)
525
(91)
577
(100)

حیطه عصبی
کنترل سطح هوشیاری
209
(2/36)
26
(5/4)
342
(3/59)
577
(100)

کنترل مردمک ها
112
(4/19)
78
(5/13)
387
(1/67)
577
(100)

استفاده از کولار گردنی
90
(6/15)
123
(3/21)
364
(1/63)
577
(100)

استفاده از تخته پشتی
69
(12)
100
(3/17)
408
(7/70)
577
(100)

حیطه
تنفسی
اکسیژن تراپی
139
(1/24)
43
(5/7)
395
(5/68)
577
(100)

ساکشن
12
(1/2)
15
(6/2)
550
(3/95)
577
(100)

استفاده از airway
26
(5/4)
7
(2/1)
544
(3/94)
577
(100)

اینتوباسیون
1
(2/0)
29
(5)
547
(8/94)
577
(100)

کنترلo2sat
185
(1/32)
32
(5/5)
360
(4/62)
577
(100)

حمایت تنفسی با آمبوبگ
6
(1)
8
(4/1)
563
(6/97)
577
(100)

بیشترین اقدامات انجام شده در حیطه مراقبتهای عمومی مربوط به شرح حال گرفتن،در حیطه مراقبتهای همودینامیک مربوط به مانیتورینگ بیمار،در حیطه عصبی مربوط به کنترل سطح هوشیاری و در حیطه تنفسی کنترل o2 sat بوده است.

جدول شماره 10-4:توزیع اقدامات درمانی در هر حیطه

میانگین و انحراف معیار

جمع

ضرورت نداشت
ضرورت داشت

حیطه های مراقبتی

انجام نشد
انجام شد

تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)

96/9±10/93
(100)577
(0)0
(3/39)227
(7/60)350
عمومی
88/15±27/86
(100)577
(5/5)32
(7/55)321
(8/38)224
همودینامیک
005/2±33/81
(100)577
(4/44)256
(6/29)171
(26)150
عصبی
37/18±28/89
(100)577
(5/56)326
(13)75
(5/30)176
تنفسی

بیشترین اقدامات انجام شده ،حیطه مراقبتهای عمومی را شامل شده و کمترین آن مربوط به حیطه سیستم عصبی بوده است.

جدول شماره 11-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب سن بیمار
حیطه ها
سن
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
10
26/12±27/90
81/25±33/83
86/28±33/83
100
19-10
6/10±33/92
23/16±28/88
44/21±43/83
73/16±12/92
29-20
41/9±52/93
62/16±35/85
27/20±64/78
59/19±78/85
39-30
54/9±02/94
59/13±1/88
5/17±54/84
62/13±69/94
49-40
39/10±37/92
01/15±7/86
09/20±77/77
81/19±34/87
59-50
25/10±62/91
40/16±2/85
16/21±32/80
48/19±86/87
60
9/10±81/92
78/16±25/84
42/18±54/88
73/19±91/90

نتیجه

F=0.65
P0.68

F=0.71
p0.64

F=1.61
p0.14

=1.58

پایان نامه
Previous Entries ارزیابی عملکرد، اقدامات درمانی، ارتقا کیفیت خدمات Next Entries انحراف معیار، ارتباط معنی دار