انحراف معیار، ارتباط معنی دار

دانلود پایان نامه ارشد

1.58 F
p>0.15*

ANOVA*
جدول فوق نشان می دهد که میانگین مراقبتهای ارائه شده در کلیه حیطه ها در گروههای سنی مختلف تقریبا نزدیک بوده و آزمون آنوا نیز ارتباط معنی داری را بین گروههای سنی و حیطه های مراقبتی نشان نداده است.

جدول شماره 12-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب جنس بیمار
حیطه ها
جنس
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
مرد
94/9±38/93
67/15±30/86
18/20±17/81
31/18±33/89
زن
97/9±66/91
69/16±19/86
67/19±01/82
79/18±08/89

نتیجه

t=1.69
p>0.84

t=0.06
p>0.24

t=0.29
p>0.57

t=0.08
p>0.71*

Independent T test*
داده ها نشان می دهند که مراقبتها در کلیه حیطه ها بین زن و مرد تقریبا یکسان انجام شده است و آزمون t هم ارتباط معنی داری را بین جنس و حیطه های مراقبتی نشان نداده است.

جدول شماره 13-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب مکانیسم تروما
حیطه ها
مکانیسم تروما
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
تصادف
03/10±86/92
68/15±78/86
51/19±29/82
55/18±89
سقوط
85/10±27/92
61/17±6/84
24/22±58/79
18/19±75/88
صدمات ورزشی
47/8±01/94
64/15±14/85
19/21±38/76
76/14±22/93
صدمات شغلی
100
18/11±55/90
61/25±5/72
62/23±5/82
چاقو
88/9±57/93
22/16±79/83
44/21±27/65
14/23±5/87
خشونت ودرگیری
76/8±74/94
49/18±14/78
65/21±5/87
4/3±61/98
غرق شدگی
57/6±37/94
94/13±33/76
79/16±04/76
77/5±66/96
نتیجه
F=0.9
p>0.25
F=1.1
p>0.35
F=1.49
p>0.18
F=0.5
p>0.8*
*ANOVA
با توجه به اینکه میانگین اقدامات انجام شده در حیطه عمومی و همودینامیک،در صدمات شغلی و در حیطه عصبی و در حیطه تنفسی در خشونت و درگیری بیشتر از سایر گروههای مکانیسم تروما بوده است.ولی آزمون آنوا ارتباط معنی داری را نشان نداده است.

جدول شماره 14-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع تروما
حیطه ها
نوع تروما
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
نافذ
48/9±61/93
48/15±59/87
96/20±59/80
65/17±31/89
غیرنافذ
18/10±72/92
06/16±62/85
6/19±73/81
75/18±27/89
نتیجه
t=1.006
p>0.29
t =1.35
p>0.33
t=0.48
p>09

t=0.01
p>0.43*
*independent T test
جدول فوق نشان می دهد که میانگین مراقبتهای ارائه شده در ترومای نافذ و غیرنافذ تقریبا نزدیک بوده و آزمون آنوا نیز این ارتباط را معنی دار نشان نداده است.

جدول شماره 15-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب معابر ترافیکی
حیطه ها
معابر ترافیکی
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
آزاد راه
09/7±42/96
61/14±88/91
89/18±85/92
100
بزرگراه
64/8±85/94
22/15±55/86
41/18±41/85
1/20±85/88
راه اصلی
34/10±5/92
07/16±32/86
20±86/80
3/18±25/89
راه فرعی
08/10±57/92
07/16±09/82
34/20±43/72
61/22±61/78
راه روستایی
75/7±16/95
92/14±45/87
61/19±06/86
95/11±43/95
نتیجه
F=1.69
p>0.15
F=1.15
p>0.32
F=2.65
P<0.03
F=2.75
P<0.02*
*ANOVA
بیشترین اقدامات درمانی انجام شده در هر چهار حیطه در معابر ترافیکی آزاد راه بوده است و آزمون آنوا ارتباط بین معابر ترافیکی و حیطه عصبی و تنفسی را معنی دار نشان داده است.(p<0.03)(p<0.02)
جدول شماره16-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده درحیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسبRTSمصدوم
حیطه ها
RTS
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
0
89/5±83/95
17/1±83/90
100
1/17±23/85
9-1
85/8±32/94
32/16±22/84
19/20±85
04/14±42/93
11-10
39/10±36/93
47/15±25/88
22/21±38/81
98/19±17/87
12
001/10±8/92
96/15±04/86
85/19±79/80
4/18±32/89
نتیجه
F=0.39
p>0.75
F=0.74
p>0.52
F=0.67
p>0.56
F=0.75
p>0.47*
*ANOVA
داده ها نشان می دهند که میانگین مراقبتهای ارائه شده در بیماران با RTS صفردر سه حیطه عمومی،همودینامیک و عصبی بیشتر بوده است ولی آزمون آنوا این ارتباط را معنی دار نشان نداده است.
جدول شماره 17-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب موقعیت مصدوم در حادثه
حیطه ها

موقعیت مصدوم
در صحنه
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
عابر
31/10±03/92
85/14±89/87
89/20±74/82
02/18±66/90
سرنشین
39/10±71/92
55/16±15/85
97/18±16/82
45/20±99/85
راننده
7/9±57/93
8/14±08/88
37/19±67/81
33/16±23/91
سایر(غیر تصادفات)
75/8±46/94
78/17±28/81
7/21±75/76
17/18±71/89
نتیجه
F=1.32
P>0.26
F=3.98
P<0.008
F=1.07
p>0.36
F=1.19
p>0.31*
* ANOVA
متوسط اقدامات ارائه شده در حیطه همودینامیک در افرادیکه راننده بودند بیشتر از سایر گروهها انجام گرفته است و آزمون آنوا این ارتباط را معنی داری نشان داده است.(p<0.008)
جدول شماره 18-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب محل رخداد حادثه
حیطه ها

محل رخداد
حادثه
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
داخل شهر
51/14±07/90
19/16±93/85
84/19±85/81
68/17±14/90
خارج شهر
33/15±22/89
05/15±19/87
67/20±93/79
36/20±49/86

نتیجه
t=0.58
p>0.55
t =0.82
p>0.4
t=0.76
p>0.44
t=1.33
p>0.18*
Independent T test*
اقدامات انجام شده در کلیه حیطه ها در داخل و خارج شهرتقریبا مشابه هم بوده است و آزمون t ارتباط معنی داری را بین محل رخداد حادثه و حیطه ها نشان نداده است.

جدول شماره 19-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع وسیله نقلیه مصدوم
حیطه ها

نوع وسیله
نقلیه مصدوم
میانگین و انحراف معیار

عمومی
همودینامیک
عصبی
تنفسی
خودروی سبک
04/10±55/92
31/15±67/86
36/19±09/83
38/19±22/88
خودروی سنگین
72/13±78/83
19/21±55/82
25±5/62
67/17±5/87
موتور
79/9±5/93
38/15±35/87
66/19±38/81
32/17±31/90
دوچرخه
100
01/22±71/85
45/25±77/77
100
بدون وسیله
19/9±12/94
71/17±81/82
85/21±5/77
39/18±67/89
نتیجه
F=3.68
P<0.006
F=1.3
p>0.265
F=1.67
p>0.156
F=0.34
p>0.85*
* ANOVA

پایان نامه
Previous Entries انحراف معیار، اقدامات درمانی، نیروی انسانی Next Entries منابع تحقیق با موضوع ضرایب رگرسیونی، نیروی انسانی، اقدامات درمانی