انتخاب همسر، ازدواج موفق

دانلود پایان نامه ارشد

گرديد.

6-3-روشهاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
پس از جمع آوري اطلاعات و كدگذاري داده ها، براي استخراج اطلاعات گردآوري شده از نرم افزار كامپيوتري (SPSS) كه براي تحقيقات علوم انساني و اجتماعي تناسب دارد استفاده شده و اطلاعات مكتسبه مورد بررسي آماري قرار گرفته و روشهاي آماري انجام شده براي پژوهش حاضر، ضمن بدست آوردن آمار توصيفي در ارتباط با متغير، تحليل آماري با توجه به متغيرهاي مستقل و وابسته بر اساس مفاهيم آمار استنباطي از آزمون (t) استودنت استفاده شد. بدليل اينكه متغيرها و سطوح فاصله اي ميباشند براي تجزيه و تحليل همبستگي بين متغيرها از آزمون (t) استودنت براي مقايسه ميانگينهاي گروههاي مستقل استفاده شد كه ذيلاً به ذكر فرمول آن مي پردازيم:

ميانگين گروه اول
ميانگين گروه دوم
مجموع مجذور اغراف نمرات از ميانگين بر گروه اول
مجموع مجذور اغراف نمرات از ميانگين براي گروه دوم
اندازه هاي گروه هاي اول و دوم

7-3- زمان و مكان تحقيق
اين تحقيق در سال تحصيلي 85-1384 صورت گرفت و مكان تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي رودهن
مي باشد. جمع آوري اطلاعات در نيمسال اول همانسال تحصيلي انجام شد. هزينه تحقيق، شامل تكثير پرسشنامه، تايپ و تكثير پايان نامه و … بعهده دانشجو بوده است.

8-3-كاربرد علمي و عملي پژوهش
هر پژوهش علمي، بايد داراي كاربردي باشد كه اين امر را مي توان در دو مقوله پژوهشهاي بنيادي و پژوهشهاي كاربردي مطرح ساخت. از اساسي ترين كاربردهاي هر تحقيق افزايش آگاهي انسان به مجهولات گذشته مي باشد كه بعنوان كاربرد علمي و بنيادي آن مطرح است. اما از آنجائيكه جامعه ما در مرحله سازندگي و پيشرفت قرار دارد، نياز بي حد به افزايش تحقيقات كاربردي حس مي شود كه بايد توسط مراكز علمي-تحقيقي بدان پاسخ مناسب و مطلوب ارائه گردد. بدليل بالابودن نرخ رشد جمعيت طي دهه گذشته و جوان بودن جمعيت كشور ضروري مي نمايد تا تحقيقات گسترده اي در مورد نسل جوان جامعه صورت گيرد. خيل جوانان آماده ازدواج ما را بر آن داشت تا به بررسي يكي از اساسي ترين مسائل آنها يعني ازدواج و گزينش همسر بپردازيم. تبيين اولويت ها در همسر گزيني در جامعه ما مطمئناً مورد درخواست نهادهاي اجتماعي و برنامه ريزي است كه وظيفه برنامه ريزي براي نسل جوان را در برنامه هاي خود دارند و براي ‌آنان از اهميت فراواني برخوردار است.
نهادهاي اجتماعي چون شو رايعالي جوانان وابسته به نهاد رياست جمهوري و كميسيونهاي بانوان در سراسر كشور از جمله مؤسساتي مي باشند كه در اين مسير نيز كارهايي را در دست تحقيق و اجرا دارند. پس روشن خواهد بود كه يافته هاي تحقيق حاضر مي تواند براي مؤسسات مزبور حائز اهميت بوده و آنها را در شناخت صحيح تر مسير و برنامه ريزيهاي واقعي ياري دهد.

9-3-متغيرهاي تحقيق
1- متغير مستقل : به متغيري گفته مي شود كه دستكاري و كنترل آن بدست پژوهشگر است و درستكاري و كنترل آن باعث تغيير در متغير وابسته ميشود . در پژوهش مورد نظر متغير مستقل ميزان تحصيلات است كه تغييرات آن سبب تغيير در ملاكهاي ازدواج مي شود
2- متغير وابسته : متغيري است كه تغييرات آن تابع متغير مستقل ميباشد و در اين تحقيق ملاكهاي ازدواج مي باشد كه عبارتند از :
– ملاكهاي اعتقادات مذهبي
– ملاكهاي مادي
– ملاك سن
– ملاك تحصيل
– ملاك مجاورت مكاني
– ملاك همساني اجتماعي
– ملاك زيبايي ظاهري

10-3-تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
1- ميزان تحصيلات: بيان كننده درجه تحصيلي فرد دانشجو است كه در آن مشغول فراگيري و آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي رودهن در رشته هاي علوم اجتماعي در درجه هاي مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد مي باشد.
2- ازدواج: با هم جفت شدن، جفت گرفتن ، زن گرفتن و شوهر كردن (لغت نامه فارسي عميد)
3- ملاكهاي ازدواج: شرايط و معيارهايي هستند كه دختر و پسر بايد با توجه به موقعيت خود، خانواده و جامعه در نظر بگيرند تا ازدواج موفقي داشته باشند. در اين پژوهش منظور از ملاكهاي ازدواج: اعتقادات مذهبي-همگني سني- همگني تحصيلي- مجاورت مكاني-همساني اجتماعي و زيبايي ظاهري مي باشد.
4- اعتقادات مذهبي: پذيرش و انجام دستورات ديني مانند نماز خواندن ، قرآن خواندن و روزه گرفتن و رعايت حجاب مي باشد.
5- همگني تحصيلي: “تحصيل در همه جا بعنوان معياري در گزينش همسر مطرح مي باشد و گرايش انسانها به گزينش همسري مشابه از نظر تحصيل عموماً مشاهده مي شود. همسان همسري از نظر تحصيلي هميشه بنفع زن صورت مي پذيرد بدين معنا كه موجبات ارتقاي زن را فراهم
مي سازد. (ساروخاني، 1369 ، 62). توضيحاً اينكه افراد سعي دارند در همسر گزيني با كساني ازدواج كنند كه از نظر تحصيلي در يك سطح يا سطوح نزديك باشند و اين مسئله در بين دانشجويان مشهودتر مي باشد. هدف از اين متغير بررسي وضعيت تحصيلي همسران دانشجويان و خود آنها مي باشد كه تا چه حد در جامعه تمايل به اين همساني وجود دارد و آيا همانند جامعه بزرگتر در محيط دانشگاه نيز تحصيلات به نفع زن مي باشد.
6- همگني سني: سن همسر نيز در زمره عوامل مؤثر بر گزينش آن مي باشد و معمولاً تمايل زيادي به وجود فاصله سن زن و مرد در جامعه وجود دارد كه عموماً اين فاصله به نفع مرد مي باشد در اين تحقيق هدف از اين متغير اين است كه آيا در محيط دانشگاهي نيز فاصله سني زن و مرد به نفع مرد است يا تمايل به همساني در سن مشاهده مي شود يعني زن ، مرد در امر همسرگزيني گرايش به يكساني سن و يا نزديك بودن سن به يكديگر دارند.
7- مجاورت مكاني: اين متغير به بررسي نزديكي يا دوري محل اقامت دائمي دانشجو و همسر آينده او از نظر مكاني مي پردازد كه مي تواند بدينگونه دسته بندي شود. فاميل بودن-هم محلي بودن-همشهري بودن و يا وابستگي به قوم خاص مانند (لر-كرد-ترك- بلوچ و …) داشتن مي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد اشخاص كه از جهت مكاني بهم نزديكند بيشتر با هم ازدواج مي كنند هدف از بررسي اين متغير اينست كه آيا دانشجويان نيز به مجاورت مكاني در انتخاب همسر توجه مي كنند يا خير؟
8- همساني اجتماعي: غالباً افراد تمايل به ازدواج باكساني را دارند كه در جامعه از موقعيت اجتماعي مناسبي برخوردار باشند اين موقعيت مناسب را در مقبوليت اجتماعي خانواده و اصالت خانواده مي توان مورد بررسي قرار داد.
9- زيبايي ظاهري: منظور از زيبايي ظاهري در اين تحقيق توجه جوانان به زيبايي چهره، آراستگي ظاهري و خوش اندام بودن در انتخاب همسر مي باشد.
10- ملاكهاي مادي: ملاكهاي مادي در اين پژوهش با درآمد، شغل افراد و خانواده آنها سنجيده
مي شود.

فصل چهارم
“توصيف داده ها”

تجزيه و تحليل آماري
تجزيه و تحليل به عنوان فرآيندي از روش علمي، يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل بطور كلي عبارت از روشي است كه از طريق آن كل فرآيند پژوهشي از انتخاب مسأله تا دسترسي به يك نتيجه هدايت مي شود.
روش تجزيه و تحليل در اين پژوهش مقايسه اي مي باشد، در اين روش علاوه بر اينكه از روش توصيفي استفاده مي شود اطلاعات جمع آوري شده با يكديگر مقايسه نيز مي گردد.
آزمودنيهاي آماري در تجزيه و تحليل مقايسه اي به منظور تصميم گيري درباره رد يا تأييد فرضيه هاي پژوهشي بكار برده مي شود.

جدول (1-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 1 ( زيبايي ظاهر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

5
6/2%
4
80%
1
20%
فراواني
درصد%
خيلي کم
15
7/7%
7
7/46%
8
3/53%
فراواني
درصد%
کم
111
6/56%
67
4/60%
44
6/39%
فراواني
درصد%
متوسط
45
23%
18
40%
27
60%
فراواني
درصد%
زياد
20
1/10%
12
60%
8
40%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع
جدول شماره 1-4 بيانگر اين مطلب است که :
از کل 196 نفر جامعه آماري 6/56 % بطور متوسط به زيبايي ظاهري اهميت ميدهند که از اين تعداد
4/60% را دانشجويان کارشناسي ترم اول و 6/36% را کارشناسي ارشد ميباشد و 23% اهميت زيادي
ميدهند که 40% براي کارشناسي ترم اول و 60% کارشناسي ارشد.
بعبارت ديگر بر اساس نتايج حاصل زيبايي ظاهر اهميت متوسط و زياد در بين دانشجويان دارد و هر دو گروه به اين مسئله اهميت ميدهند.

جدول (2-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 2 ( آراستگي ظاهر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

4
2%
3
75%
1
25%
فراواني
درصد%
خيلي کم
7
6/3%
4
1/57%
3
9/42%
فراواني
درصد%
کم
49
25%
27
1/55%
22
9/44%
فراواني
درصد%
متوسط
98
50%
54
1/55%
44
9/44%
فراواني
درصد%
زياد
38
4/20%
20
6/52%
18
4/47%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول شماره 2-4 بيانگر اين مطلب است که :
هر دو گروه کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد اهميت زياد به آراستگي ظاهري ميدهند بگونهاي که از 196 نفر کل جامعه آماري 50% به اين موضوع اهميت زياد داده اند که از اين تعداد 1/55% کارشناسي ترم اول و 9/44 % کارشناسي ارشد ميباشد و حدود 25% اهميت متوسط دادهاند که 1/55% کارشناسي ترم اول و 9/44% کارشناسي ارشد را شامل ميشود.

جدول (3-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 3 (خوش اندام بودن) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

2
1%
1
50%
1
50%
فراواني
درصد%
خيلي کم
7
6/3%
2
6/28%
5
4/71%
فراواني
درصد%
کم
78
8/39%
48
5/61%
30
5/38%
فراواني
درصد%
متوسط
70
7/35%
35
50%
35
50%
فراواني
درصد%
زياد
39
9/19%
22
4/56%
17
6/43%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول شماره 3-4 بيانگر اين مطلب است که :
از کل 196 نفر پاسخ دهنده 8/39% اهميت متوسط و 7/35% اهميت زياد به ( خوش اندام بودن ) دادهاند که در گزينه متوسط 5/61% کارشناسي ترم اول و 5/38% کارشناسي ارشد ميباشد در مورد اهميت زياد بطور يکسان هرگروه 50% به مسئله خوش اندام بودن توجه کردهاند.

جدول (4-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 4 (سن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

4
2%
4
100%
0
0%
فراواني
درصد%
خيلي کم
11
6/5%
6
5/54%
5
5/45%
فراواني
درصد%
کم
108
1/55%
65
2/60%
43
8/39%
فراواني
درصد%
متوسط
51
26%
27
9/52%
24
1/47%
فراواني
درصد%
زياد
22
2/11%
6
3/27%
16
7/72%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

همانطوريکه در جدول شماره 4-4 ملاحظه ميشود سن همسر 1/55% بطور متوسط مورد توجه قرار گرفته که از اين تعداد 2/60% مربوط به دانشجويان کارشناسي ترم اول و 8/39% مربوط به دانشجويان کارشناسي ارشد ميباشد بعبارت ديگر تقريبا” نيمي از جمعيت پاسخ دهنده اهميت سن همسر را بطور متوسط ميدانند و 26% اهميت زياد به سن همسر ميدهند که 9/52% شامل دانشجويان کارشناسي ترم اول و 1/47% کارشناسي ارشد ميباشد.

جدول (5-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 5
(خواندن قرآن و کتابهاي ديني) به تفکيک سطح تحصيلات
جمع
سطح تحصيلات

کارشناسي ترم اول
ارشد

14
1/7%
7
50%
7
50%
فراواني
درصد%
خيلي کم
19
7/9%
11
9/57%
8
1/42%
فراواني
درصد%
کم
97
5/49%
50
5/51%
47
5/48%
فراواني
درصد%
متوسط
46
5/23%
28
9/60%
18
1/39%
فراواني
درصد%
زياد
20
2/10%
12
60%
8
40%
فراواني
درصد%
خيلي زياد
196
100%
108
1/55%
88
9/44%
فراواني
درصد%
جمع

جدول شماره 5-4 نشان ميدهد که از کل 196 پاسخ دهنده 5/49% بطور متوسط به خواندن قرآن و

پایان نامه
Previous Entries انتخاب همسر، آداب و رسوم، طرح و نقش Next Entries فراواني، درصد%، کارشناسي