افراد مبتلا، زیست شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مواد آلی است. عفونتهای قارچی را میکوزیس63 مینامند. قارچها به دو شکل اصلی مخمر و کپک رشد میکنند، رشد به صورت کپک از طریق پرگنههای چند سلولی رشتهای انجام میگیرد. مخمرها سلولهای منفرد کروی تا بیضوی شکل هستند که از طریق جوانه زدن تکثیر می‌یابند[70].

1-14-1- کانديدا آلبيکنز64
کانديدا آلبيکنز که مهمترين گونه کانديدياهاست، سبب برفک دهان، واژينيت65 و کانديدياز66 مخاطي جلدي مزمن و نيز بيماريهاي ديگري ميشود. کانديدا آلبيکنز يک مخمر بيضوي داراي تنها يک جوانه است. اين قارچ جزئي از فلور طبيعي غشاهاي مخاطي دستگاه تنفس فوقاني، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلي خانمهاست. اين قارچ از آنجايي که جزيي از فلور طبيعي بدن است، انتقال نمييابد. داروي انتخابي براي برفک دهاني-حلقي يا مروي، فلوکونازول67 است. درمان عفونتهاي پوستي شامل داروهاي ضد قارچ موضعي است نظير کلوتريمازول68 يا نيستاتين. کانديدياز جلدي- مخاطي را ميتوان با کتوکونازول69 کنترل کرد. برخي از عفونتهاي کانديديايي نظير برفک دهان را ميتوان با غرغره کردن نيستاتين يا کلوتريمازول خوراکي پيشگيري کرد شکل (1-42) [70].

شکل (1-42) تصوير ميکروسکوپي قارچ کانديدا البيکنز

1-14-2- آسپرژيلوس نايجر70
جزو آسکوميست71ها ميباشد. داراي ميسليوم همراه با تيغه مياني است، از جمله قارچهاي ساپروفيت و فرصت طلب ميباشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگي محيط کشت، مواد غذايي، سبزيجات، ميوهجات، داروهاي سر باز، کيسههاي دياليز و دستگاههاي تهويه هوا ميباشد. اين قارچ قادر است در افرادي که از نظر ايمني ضعيف هستند بيماري ايجاد کند. بيش از 800 گونه آسپرژيلوس شناخته شده که فقط چند گونهي آن قادر هستند در افراد ايجاد بيماري کنند. آسپرژيلوس از جمله قارچهاي مهم آلرژيزا مي باشد و مي تواند در افرادي که داراي زمينه آلرژي هستند ايجاد بيماريهاي آلرژيک کند و ميتواند مشکلات شنوايي از جمله کاهش شنوايي ايجاد نمايد. از مهمترين گونههاي آسپرژيلوس مي توان آسپرژيلوس فلاووس72، فوميگاتوس73، نايجر74، تريوس75، نيدولانس76 را نام برد. از نظر ماکروسکوپي داراي پرگنه کرکي و سياه رنگ ميباشد. مهم ترين وجه تشخيص آسپرژيلوس نايجر، رنگ سياه پرگنه، وزيکول77 کاملاً گرد، رنگ سياه خود قارچ در زير ميکروسکوپ و کنيدي78 خار دار مي باشد [71].

شکل (1-43) تصوير ميکروسکوپي قارچ آسپرژيلوس نايجر

1-14-3- پني سيليوم کريزوژنوم79
پني سيليوم کريزوژنوم يک قارچ است که به طور گستردهاي در طبيعت توزيع شده است و اغلب در غذاها و محيطهاي سرپوشيده موجود است. در گذشته بهعنوان پني سيليوم نوتاتوم80 شناخته ميشد. اين قارچ منبع چندين آنتي بيوتيک β- بتالاکتام است که مهمترين آنها پني سيلين ميباشد. مانند گونههاي ديگر پني سيليوم، پني سيليوم کريزوژنوم با تشکيل زنجيره خشک اسپور (يا کنيديوم) از کونيديوفور81 قلم مو شکل مانند باز توليد ميشود. کنيديوم معمولاً توسط جريان هوا به سايت هاي کلونيزاسيون جديد حمل ميشود. در پني سيليوم کريزوژنوم کنيدي به رنگ آبي، سبز- آبي و گاهي اوقات در قالب يک رنگدانه زرد بدبو است. با اين حال پني سيليوم کريزوژنوم به تنهايي براساس رنگ شناخته نميشود و مشاهدات ريختشناسي و ويژگيهاي ميکروسکوپي براي تاييد هويت مورد نياز است. اسپورهاي پني سيليوم کريزوژنوم موجود در هوا به عنوان عامل مهم حساسيتزا در انسان است. پني سيليوم کريزوژنوم به ندرت بيماري زا است، به جز در شرايطي که سيستم ايمني بدن به شدت سرکوب شوند، مانند افراد مبتلا به ويروس نقص ايمني انساني82. با توجه به بيماري زايي کم، تشخيص در سطح پايين عفونت مشکل است و هنگامي که تشخيص داده ميشود، عفونت ممکن است با عمل جراحي براي برداشتن کانون عفونت و يا استفاده از گروه خوراکي ضد قارچ، معمولاً آمفوتريسين بي83 درمان شوند [71].

شکل (1-44) تصوير ميکروسکوپي باکتري پنيسيليوم کريزوژنوم

1-15- مروري بر کاربردهاي کمپلکسهاي فلزي باز شيف در حوزه زیست شناسی
ژان يانگ گو84 و همکاران در سال 2007 سنتز بازشيفهاي کيتوسان و چندين مشتق از کيتوسان را انجام دادند و خواص ضد قارچي کيتوسان را بررسي نمودند. خواص ضد قارچي بر روي دو نوع قارچ صورت گرفت و با يک نمونه شاهد که فاقد کيتوسان و مشتقهاي آن بود مقايسه شد نتايج حاکي از خاصيت ضد قارچي قابل قبول آنها بود شکل (1-25) [40].

شکل (1-25)

در سال 2010 عبدالله و همکاران سنتز بازشيف جديد 4 دندانه و ترکيبات کئورديناسيوني را انجام دادند. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، ممان مغناطيسي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسايي شدند. بررسي خواص ميکروبيولوژيکي پتانسيل اين ترکيبات به عنوان ضد باکتري و ضد قارچ را پيشنهاد داد شکل (1-26) [41].

شکل (1- 26 )

در سال 2010 چوهان85 و همکاران سنتز باز شيفهاي تريازول و کمپلکسهاي اگزو واناديم(IV) را انجام دادند و از طريق روشهاي فيزيکي همچون مغناطيس پذيري و هدايت مولي و روشهاي طيفي همچون اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR 13C 1H NMR, شناسايي شدند و سپس خاصيت ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه 2 گونه باکتري گرم مثبت و 4 گونه باکتري گرم منفي بررسي گرديد، همچنين خاصيت ضد قارچي اين ترکيبات بر عليه 6 گونه قارچ بررسي شد شکل (1-27) [42].

در سال 2011 سورش86 و همکاران تهيه و شناسايي باز شيفهاي مشتق شده از 4-آمينو آنتي پرين وانيلين و ارتو فنيلين دي آمين را انجام دادند و براي تهيه کمپلکسها از فلزات واسطه همچون منگنز(II)، کبالت(II)، نيکل(II) و مس(II) استفاده نمودند. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسايي شدند و در پايان بررسي خواص بيولوژيکي به يافت کارايي آنها به عنوان ضد باکترياي منتهي شد شکل (1-28) [43].

شکل (1-28)

در سال 2011 هونگ جيا ژانگ87 و همکاران سنتز باز شيفهاي مشتق شده از N-(2و4- بنزالدهيد-امينو) فنيل- N’-فنيل-تيواوره را انجام دادند و خواص ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه باکتريهاي اشرشیاکولی3، سودوموناس اروژينوزا4، باسيلوس سوبتيليس5 و استافيلوکوکوس اورئوس6 بررسي شد شکل (1-29) [44].

شکل (1-29)

در سال 2011 رامان88 و همکاران سنتز کمپلکسهاي فلزي و باز شيف سه دندانه هتروسيکل مشتق شده از 2-متيل استواستانيليد را انجام دادند. در اين کمپلکسها فلزات مورد استفاده روي(II) ، مس(II) ، نيکل(II) و کبالت(II) ميباشد. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 1H NMR ,ESR شناسايي شدند. خواص ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه باکتريهاي اشرشیاکولی89، سودوموناس اروژينوزا90، باسيلوس سوبتيليس91 و استافيلوکوکوس اورئوس92 و خواص ضد قارچي بر عليه آسپرژيلوس نايجر، کانديدا آلبيکنز و انجام گرفت شکل (1-30) [45].

شکل (1-30)

در سال 2012 شکير93 و همکاران سنتز ليگاند تترا آزا ماکروسيکل و کمپلکسهاي فلزي آن را با فرمول عمومي MLCl2 که M فلزاتي همچون کبالت(II)، نيکل(II)، مس(II) و روي(II) را انجام دادند و ترکيبات را از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 13C NMR, 1H NMR ,EPR شناسايي نمودند. خواص ضد باکتريايي و برهمکنش با DNA اين ترکيبات به طور موثر ارزيابي گرديد شکل (1-31) [46].

شکل (1-31)

در سال 2012 صداقت و همکاران کمپلکسهاي دوهستهاي قلع (IV) را سنتز و از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 1H NMRو 119Sn NMR شناسايي نمودند. مطالعات نشان داد که باز شيف به عنوان ليگاند 3 دندانه عمل ميکند و با نيتروژن و اکسيژن فنولي و انولي کئوردينه ميشود. ساختار کريستالي با کريستالوگرافي اشعه ايکس تاييد شد. فعاليتهاي آنتي باکتريايي بر عليه باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي ارزيابي گرديد شکل (1-32) [47].

شکل (1-32)

در سال 2012 آنيتها94 و همکاران سنتز کمپلکسها با ليگاند باز شيف و فلزات روي(II)، کبالت(II)، مس(II)، نيکل(II) را انجام دادند. کمپلکسهاي سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،1H NMR ،EPR ، SEM، اسپکتروسکوپي جرمي، مغناطيس پذيري، کريستالوگرافي اشعه ايکس و فلورسانس شناسايي نمودند. خواص بيولوژيکي کمپلکسهاي سنتز شده از جمله خاصيت ضد قارچي و ضد باکتريايي مورد بررسي قرار گرفت شکل (1-33) [48].

شکل (1-33)

در سال 2012 سينگ95 وهمکاران سنتز کمپلکسهاي فلزات واسطه با ليگاندهاي باز شيف مشتق شده از 2-نيترو بنزالدهيد با گليسين و متيونين را انجام دادند. با توجه به مطالعات طيفي مشخص شد که ليگاندها به صورت دو دندانه عمل ميکنند و از طريق نيتروژن آزومتين و اکسيژن کربوکسيلات به فلزات کئوردينه ميشوند. خاصيت ضد باکتريايي ليگاندها و کمپلکسهاي سنتز شده بررسي شد و مشخص شد اين خاصيت در کمپلکسها نسبت به ليگاند به طور قابل توجهي بيشتر است شکل (1-34) [49].

شکل (1- 34)
در سال 2012 کي پور و همکاران سنتز و شناسايي و خواص بيولوژيکي کمپلکسهاي باز شيف تک هستهاي مس(II)، نيکل(II)، کبالت(II)، روي(II) و کادميم(II) شش دندانهاي مشتق شده از ساليسالدهيد را انجام دادند. در اين کمپلکسها نسبت ليگاند به فلز 1:1 ميباشد. با توجه به نتايج هدايت سنجي ترکيبات غير الکتروليت هستند. ساختار کمپلکسهاي روي و کبالت با توجه به کريستالوگرافي اشعه ايکس به صورت تتراهدرال است. طيف الکتروني کمپلکسهاي نيکل و مس ساختار مسطح مربع را پيشنهاد ميکند شکل (1-35) [50].

شکل (1- 35)
در سال 2012 طي پژوهشي آذرکيش و همکاران کمپلکسهاي باز شيف 3 دندانه را با فلزات نيکل(II)، مس(II) و روي(II) سنتز نمودند. ليگاند باز شيف از طريق ONOبه فلز مرکزي کئوردينه ميشود. تجزيه گرمايي کمپلکسها با استفاده از وزن سنجي حرارتي انجام شد. خواص ضد باکتريايي قابل توجه ترکيبات نيز در اين پژوهش ارزيابي گرديد شکل (1-36) [51].

شکل (1-36)

1-16- ولتامتري چرخهاي96
ولتامتري چرخهاي به عنوان روشي عمومي و سريع براي تجزيههاي کمي و کيفي است و از اين روش به عنوان ابزار مهمي براي مطالعه مکانيسم و سرعت فرآيندهاي اکسايشي- کاهشي به خصوص در سيستمهاي آلي و آلي فلزي به وفور استفاده ميشود و داراي بيشترين کاربرد در دريافت اطلاعات کيفي دربارۀ واکنشهاي الکتروشيميايي ميباشد[80]. به دليل اين قابليتها در دو دهه اخير روش‌هاي روبش پتانسيل ولتامتري چرخهاي تقريباً هميشه به عنوان يک روش مفيد براي سيستم‌هايي که اولين بار مطالعه ميشوند، به کار رفته است. اغلب ولتاموگرامهاي چرخه اي حضور محصولات واسطه را در واکنشهاي اکسايش-کاهش مشخص ميسازند.
ولتاموگرام سيستمي است که در آن فرآيند انتقال الکترون آني نميباشد وتفاوت در پتانسيل پيک‌هاي کاتدي و آندي مقياسي از سرعتهاي نسبي واکنشهاي کاهشي و اکسايشي در اختيار مي‌گذارد. رسم نمودار جريان در الکترود کار بر اساس ولتاژ اعمالي ايجاد ولتاموگرام چرخهاي ميکند.
ولتامتري چرخهاي شايد موثرترين و متنوعترين تکنيک الکتروشيميايي در دسترس براي مطالعه مکانيکي سيستمهاي اکسايشي است که قادر به اسکن سريع پتانسيل الکترود جهت جستجوي زوج اکسايشي ميباشد. زوج اکسايشي توسط پتانسيل پيکهاي ولتامتري چرخهاي و از تغييرات ايجاد شده در سرعت اسکن قابل تشخيص است.
در ولتامتري چرخهاي پتانسيل بين الکترود مرجع و الکترود کار اعمال ميشود و جريان بين الکترود کار و شمارنده اندازهگيري ميشود. دادهها به صورت جريان بر اساس پتانسيل رسم ميشوند و اسکن رو به جلو ايجاد پيک جريان براي هر آناليت ميکند که در حين اسکن پتانسيل کاهيده يا اکسيده ميشود( بسته به جهت اسکن اوليه). همانطور که پتانسيل به پتانسيل کاهشي آناليت نزديک ميشود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره جبران خسارات Next Entries آناليز، حرارتي، تجزيه