افراد مبتلا، خانواده گسترده، انسجام خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

89
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4 طرد،بدنامي،تبعيض و محروميت از خدمات نسبت به خانواده هاي دچار ايدز 91
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 1تغييرات رفتاري در ميان اعضاء خانواده و همچنين خانواده گسترده،آشنايان، دوستان 92
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 2طرد 93
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 3انگ و بدنامي 95
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 4ايدز و انحراف (آيا ايدز مي تواند بعنوان يك انحراف اجتماعي تلفي گردد؟) 95
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 5تبعيض 98
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 6پنهان کردن موضوع ايدز 105
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 4. 7تاثير بر روحيه افراد مبتلا 107
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 5 اثر ايدز بر كاركرد خانواده 108
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 5. 1ممانعت از تحقق كاركردهاي افراد مبتلا به ايدز در خانواده 108
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 5. 2مشغول ساختن و عدم رسيدگي به امور اعضاي خانواده 109
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 5. 3انسجام خانواده 110
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 6 اثر بر روابط خانواده 111
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 6. 1 کاهش روابط اجتماعي از سوي مبتلا 111
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 6. 2 قطع روابط و فعاليت هاي سابق مبتلا ناشي از ترس از انتقال ايدز 111
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 7 سردرگمي 112
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 3. 8 بيوه گي 115
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4 اطلاعات توصيفي خانواده هاي مورد مطالعه 118
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 1 وضعيت معيشتي خانواده هاي مبتلا 118
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 2 ويژگيهاي زمينه اي خانواده هاي مورد مطالعه 119
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 3 زمان سپري شده از ابتلاي عضو/اعضاء خانواده 120
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 4 وضعيت اشتغال در ميان اعضاي خانواده 120
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 5 اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده ها 121
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 4. 6 اطلاعات مربوط به منابع درآمدي خانواده هاي اچ آي وي/ايدز 122
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5 واكنشها‏‏ و سازوكارهاي مورد استفاده خانواده هاي اچ آي وي/ايدز در مقابله با ايدز 123
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 1 حمايت هاي اجتماعي از خانواده هاي اچ آي وي/ايدز 123
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 1. 1 حمايت از طريق منابع غير رسمي 124
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 1. 2 حمايت از طريق منابع رسمي 126
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 1. 3 وابستگي رفاهي 128
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 2 استقراض 130
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 3 پس انداز 132
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 4 سرمايه گذاري 134
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 5 دارائي 134
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. 5. 6 بيمه هاي اجتماعي 135
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
جمع بندي 136
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 نتيجه گيري 138
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. 1 نتيجه گيري

پایان نامه
Previous Entries ...............................................................................................................................................................، ايدز، ساير Next Entries ايدز، ويروس، بررسي