اضطراب کودکان، وضعیت اقتصادی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

تعیین چگونگی فهم و درک تجربه بیمارستانی می باشد و کودکان با توجه به آن عکس العمل های مختلف نشان می دهند. بچه های خردسال که از رشد شناختی پایین تری برخوردارند، حتی در بهترین شرایط بستری شدن برای پذیرش مداخله ها و مراقبتهای پرستاری نسبت به کودکان بزرگتر، توانایی کمتری دارند. علت واکنشهای منفی کودکان خردسال را نه صرفاً در شرایط بستری شدن، بلکه بیشتر در رشد ذهنی و انگیزش کودکان باید جستجو کرد (میانجی، 1368).
کلاتوری101 1981 تحقیقی تحت عنوان تأثیر برنامه بازی بر کودکان بستری شده انجام داد. آزمودنیها 114 کودک سن 12 – 5 سال بودند که در بخش کودکان یک بیمارستان آموزشی بستری می شدند. این کودکان به طور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند که 55 نفر در گروه آزمون و 59 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. طول مدت پژوهش 4 سال بوده است. خصوصیات نمونه شامل :
1 ) طول مدت بستری شدن از 3 روز به بالا باشد ؛
2 ) سلامت ذهنی و جسمی ؛
3 ) تعداد پذیرش قبلی بیشتر از 3 بار نباشد ؛
4 ) تمام خانواده از نظر بعد خانوار، وضعیت اقتصادی، بستری شدت قبلی همگون بودند. و توزع آنان از نظر جنس، ماهیت بیماری، تشخیص طبی یا جراحی یکسان بوده است.
ابزار گردآوری اطلاعات شامل سری کارتهای میسوری102 بود که شامل 238 کارت است که روی آنها فعالیتهای روزمره کودک نقاشی شده است. هر کودک کارتها را به 2 گروه بر طبق اولویت داشتن یا نداشتن یک فعالیت جدا می کند. این کارتها برای هر یک از 8 مورد زیر درجه بندی شده است :
1 ) راحتی 2 ) ارتباط خانوادگی 3 ) بلوغ 4 ) پرخاشگری 5 ) محدودیتها 6 ) سطح فعالیت 7 ) اختلال خواب
گروه آزمون هر روز به مدت نیم ساعت تحت مداخله (انجام برنامه بازی) قرار می گرفتند. برنامه بازی، استفاده از عروسکها، ماشینها، کتابهای داستان، وسائل پزشکی، نقاشی و … بود، سطح اضطراب کودکان در 24 ساعت اول پذیرش و در هنگام ترخیص مورد بررسی قرار می گرفت نتایج شامل موارد زیر بود :
1 ) اختلاف معنی داری بین سطح اضطراب کودکان در گروه شاهد و آزمون در بدو پذیرش وجود نداشت (1/0 – p) ؛
2 ) کودکان گروه آزمون که روزانه از برنامه بازی استفاده می کردند؛ به طور معناداری دارای سطح پائین تری نسبت به گروه کنترل بودند ( 06/0 p<) ؛
3 ) برنامه بازی از افزایش اضطراب در کودکان گروه آزمون طی بستری شدن پیشگیری کرده بود. یافته های این پژوهش، ضرورت اجرای بازی در کودکان بستری شده را حمایت می کند و اینکه بازی از افزایش اضطراب در کودکان بستری جلوگیری می کند را تایید می کند.
کاردیو103 1974 در مطالعه خود اثربخشی بازی درمانگری را برای کودکان 6 – 2 ساله بستری در بیمارستان به کار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که 50 آزمودنی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کمتر مضطرب بودند، بهتر می خوابیدند و واپس روی کمتری نشان می دادند.
آدامز104 1976 یک برنامه بازی به منظور افزایش سازش یافتگی و افزایش همکاری کودک با پزشکان را با کودکان مبتلا به بیماری مهلک ایجاد کرد. » (ممی یانلو، 1379).

فصل سوم
روش تحقیق

روش تحقیق :
این پژوهش شبه آزمایشی است. که در این طرح متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. در شکل زیر مراحل این طرح را نشان می دهد. در این نمودار T1 عبارت است از پیش آزمون یا متغیر وابسته که قبل از اجرای متغیر مستقل (X) اندازه گیری می شود، و T2 پس آزمون، یعنی رفتار مشاهده شده یا متغیر وابسته است که بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود.
پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون
T2
X
T1

با توجه به شکل فوق مراحل اجرای طرح عبارتست از :
1 ) اجرای پیش آزمون ؛
2 ) قرار دادن آزمودنیها در معرض متغیر مستقل X ؛
3 ) اجرای پس آزمون و مقایسه نتایج حاصل با استفاده از ابزار آماری مناسب (دلاور، 1376).
در این پژوهش برنامه های بازی و اسباب بازی متغیر مستقل، و بهبودی حال کودکان (کاهش عوارض ناشی از بستری شدن مانند ترس، اضطراب و درد) متغیر وابسته می باشد.
روش اجرا
به این ترتیب 30 نمونه با توجه به ویژگیهای مشخص شده و به طور غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شده و در گروه قرار گرفتند. در این مرحله پژوهشگر پس از معرفی خود و بازگو کردن هدف تحقیق برای والدین و کودک واجد شرایط و جلب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک را از طریق مصاحبه با یکی از والدین همراه کودک تکمیل کرد. سپس ابزار خودسنجی ترس (ضمیمه شماره 1) از طریق مصاحبه با کودک تکمیل گردید. داده های حاصل از این ابزار، عوامل ترس کودکان مشخص شد. و نوع بازی برای هر کودک با توجه به داده های حاصل از ترس های بالینی تعیین شد.
ابزارهای تصویری اضطراب (ضمیمه شماره 2) و ابزار سنجش درد (ضمیمه شماره 3) قبل از مداخله بازی توسط کودک مشخص شد. سپس برای هر یک از برنامه های بازی براساس علل ترس کودکان با درنظر گرفتن سن و جنس و شرایط کودک بستری طی 3 جلسه نیم ساعته، برنامه ریزی شد. بعد از برنامه ریزی برنامه های بازی در روزهای دوم و سوم و چهارم بستری بودن کودک به مدت نیم ساعت اجرا گردید.

پایان نامه
Previous Entries اسباب بازی، رشد شناختی، ایالات متحده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پذیرش فناوری، رگرسیون خطی، مدل پذیرش فناوری