استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، متغیرهای جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

البسه جدید، یک ایده بسیار جالب توجه می باشد.
4

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه سبب ترغیب من به خرید پوشاک از ایشان شده است.
5

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث صرفه جویی در وقت خرید برای من شده اند.
6

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث شده اند که خرید بهتر و ارزان تری داشته باشم.
7

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث شده اند که من فروشگاههای مذکور را به فروشگاههایی که پیامک تبلیغاتی ندارند ترجیح بدهم.
8

نیات رفتاری
پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه سبب جلب توجه ی من به آن فروشگاه مذکور شده اند.
9

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث شده اند که از تخفیفات و نوع البسه ارایه شده در فروشگاههای مذکور مطلع گردم.
10

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه اطلاعات دقیق و کاملی درخصوص البسه موجود ارایه شده در اختیار من قرار می دهند.
11

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه تمایل من را برای خرید پوشاک از ایشان، افزایش داده اند.
12

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث شده که من به خرید از پوشاک مذکور در پیامک سریعتر قانع گردم.
13

تبلیغات موبایلی
پیامکهای تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک برای من یک مرجع مناسب و قابل اعتماد برای خرید می باشد
14

پیامکهای تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک منحصرا با توجه به خصوصیات و ویژگیهای هر مشتری برای وی ارسال می شوند.
15

پیامکهای تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک با اجازه و صلاحدید خودم برای من ارسال می شوند.
16

به نظر من ایده ی ارسال پیامکهای تبلیغاتی توسط فروشگاههای پوشاک بسیار جالب و کاربردی است
17

پس از دریافت پیامکهای تبلیغاتی از فروشگاههای پوشاک به سرعت اقدام به بازدید از اجناس فروشگاه می نمایم.
18

سهولت استفاده
سهولت استفاده از تلفن همراه باعث شده تا به دریافت پیامکهای تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه علاقه مند باشم.
19

دریافت پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه یک نوع سرگرمی برای من می باشد.
20

دریافت پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه برای من جالب و هیجان انگیز است.
21

سودمندی
پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه حاوی اطلاعات مهمی درخصوص البسه ارایه شده ی فروشگاه می باشند.
22

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه یک منبع خوب برای به روز رسانی اطلاعات من درخصوص البسه مد روز و جدید می باشند.
23

پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه سبب آشنایی من با سهولت خرید و استفاده از خدمات فروشگاههای مذکور می شوند.
24

اگر فروشگاههای پوشاک مردانه برای مشتریانی که از طریق پیامک تبلیغاتی برای خرید اقدام کرده اند، جوایزی درنظر بگیرند، استقبال مشتریان بیشتر خواهد شد.
25

شرایط تسهیلی
ازدیاد استفاده از تلفن همراه توسط افراد، سبب افزایش تعداد افرادی که در معرض پیامک تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه قرار می گیرند، شده است
26

ازدیاد استفاده از تلفن همراه توسط افراد، سبب افزایش کارآیی و اثربخشی پیامکهای تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه شده است.
27

گستردگی شبکه های مخابراتی سبب تسهیل ارسال پیامک تبلیغاتی توسط فروشگاههای پوشاک مردانه شده است.
28

گستردگی شبکه های مخابراتی سبب تسهیل دریافت پیامک از فروشگاههای پوشاک مردانه توسط مشتریان شده است.
29

پایین بودن هزینه ی ارسال پیامک های تبلیغاتی سبب استقبال فروشگاههای پوشاک مردانه به ارسال این نوع پیامک ها شده است.
30
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.

3-5-2-2) تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه
مقصود از روايي92 آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي، 1378: 228). جهت تعيين اعتبار و روايي پرسش نامه در اين پژوهش از روش اعتبار محتوا93 استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که معمولاً براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار برده مي شود . اعتبار محتواي يک ابزاراندازه گيري به سئوالهاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد . اگر سئوالها معرف ويژگيهايي باشد که محقق قصد اندازه گيري آنها را داشته است ، مي توان نتيجه گرفت که آزمون داراي اعتبار محتوا است.
براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال‌هاي تشکيل دهنده ابزار اندازه‌گيري معرف قسمت‌هاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه‌گيري است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. از آنجا که اين پرسشنامه محقق ساخته است و از روش تبيين ابعاد مدل در قالب مولفه ها و طرح شاخص يا سوال براي هريک از مولفه ها ساخته شده، نياز بود روايي پرسشنامه از نظر نگارشي و محتوا بررسي گردد. در اين تحقيق به منظور برخورداري از روايي ابزار، از مطالعه مباني نظري، تحقيقات انجام شده و کتب تخصصي در زمينه تحقيقات پژوهشي و نيز نظرات استاد راهنما و ساير اساتيد، تا حد امکان استفاده شد. در نتيجه مواردي جهت اصلاح پيشنهاد گرديد و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.

3-5-2-3) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري ، پايايي94 است. پايايي به اين مفهوم است که ابزاراندازه گيري درشرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي دهد. پايايي را به عنوان ميزان عاري بودن سنجش از خطاهاي متغير تعريف مي کنند و زماني منعکس مي شود که سنجه ها يک نوع ويژگي ثابت در اشياء يکسان تغيير محدود نشان مي دهند (اس.تال و هاوکينز ، 1388، ص 401) . پايايي از طريق مقايسه داخلي توسط همبستگي دروني ميان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد مي شود. تمامي سوالات روي شاخص بايد طوري طراحي شوند که دقيقا يک چيز را اندازه بگيرند (خاکي، 1387، ص 95). در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي‌کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. ضريب آلفا مي تواند گستره اي از صفر تا يک داشته باشد. يک مقدار 6/0 يا کمتر معمولا نارضايت بخش تلقي مي شود (اس.تال و هاوکينز، 1388 :402). براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون j ام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 24 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي کل سئوالات عدد 4/89 درصد بدست آمد. اين عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند. نتايج به صورت زير نشان داده مي شود:
جدول 3-2) درصد آلفای متغیرها
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
قصد خريد
1/92 درصد
نيات رفتاري
8/96 درصد
تبليغات موبايلي
5/88 درصد
سهولت استفاده
8/78 درصد
سودمندي
5/89 درصد
شرايط تسهيلي
91 درصد
3-7) روش تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها ، با توجه به ماهيت آنها ، روش هاي مختلفي وجود دارد که پژوهشگر بايد بکار ببرد و به سنخيت اين روش ها توجه کند تا در نهايت بتواند استنتاجها و نتيجه گيري هاي معتبر و دقيقي را به عمل آورد. پس بطور کلي مي توان گفت که در تجزيه و تحليل داده ها يک بعد کمي وجود دارد که آن محاسبات آماري خاص است و يک بعد کيفي که آن تحليل ها، استدلال ها و استنتاج هايي است که بر نتايج محاسبات آماري صورت مي پذيرد تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد (هومن، 1380، ص 121). در اين بررسي براي آزمودن فرضيات تحقيق و يافتن پاسخ از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون مقايسات زوجي، در نرم افزار آماري وسیلۀ نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8.53 استفاده گرديد. علاوه ‌بر بهره‌گيري از نرم‌افزار فوق به توصيف داده‌ها از قبيل جداول فراواني، ميانگين و غیره پرداخته شده است و كليه نتايج آماري در سطح اطمينان 95% (05/0=α) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
• توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زن
92
7/23

مرد
293
3/75

کل
385
99
بدون پاسخ
4
1
کل
389
100

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 7/23 درصد از پاسخ دهندگان زن و 3/75 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

• توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-2) سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بين 20 تا 30 سال
188
3/48
بين 31 تا 40 سال
146
5/37
بين 41 تا 50 سال
44
3/11
بيشتر از 50 سال
11
8/2
کل
389
100

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که سن 3/48 درصد از پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال ، 5/37 درصد بین 31 تا 40 سال، 3/11 درصد بین 41 تا 50 سال و 8/2 درصد بیشتر از 50 سال بوده اند.

• توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
ديپلم
34
7/8

فوق ديپلم
49
6/12

ليسانس
238
2/61

فوق ليسانس
67
2/17

کل
388
7/99
بدون پاسخ
1
3/0
کل
389
100

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

با توجّه به شکل و نمودار 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 7/8 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 6/12 درصد فوق دیپلم، 2/61 درصد ليسانس و 2/17 درصد فوق ليسانس می باشد. و همچنین 3/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته می شود:
• توصیف متغیر قصد خريد
جدول4-4) توصیف متغیر قصد خريد
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
052/1
02582/1
4167/3
5
1
389
قصد خريد

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قصد خريد
با توجه به نمودار و جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیرقصد خريد دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 4167/3 ، انحراف معیار 02582/1 و واریانس 052/1 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده برابر 892/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير قصد خريد نرمال بوده و توزيع آن متقارن

پایان نامه
Previous Entries قصد خرید مشتریان، اثربخشی تبلیغات، نیات رفتاری Next Entries دانش آموختگان، توسعه دانشگاه، توسعه دانش