استان گلستان، مناطق روستایی، نرخ مشارکت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ر آلوم
0
82/12
اينچه برون
0
36/17
بندر تركمن
17339
79/34
بندر گز
7346
48/20
خان ببين
6352
36
دلند
4193
20/30
راميان
5719
52/23
سرخنكلاته
0
03/20
سيمين شهر
0
03/13
علي آباد
17918
04/39
فاضل آباد
0
74/20
كردكوي
14745
48/27
كلاله
6559
97/44
گاليكش
5150
21/48
گرگان
88033
51/64
گميش تپه
7975
24/23
گنبد كاووس
60721
91/44
مراوه
0
20/15
مينودشت
5818
15/46
نگين شهر
0
46/32
نوده خاندوز
0
10/25
نوكنده
6982
88/11
جمع
270571
79/37
منبع : سالنامه ي آماري استان گلستان ، 1387

نقشه شماره ي 3-7 : طبقه بندي جمعيتي شهرستان هاي استان گلستان
منبع : سالنامه ي آماري استان گلستان ، 1387

2 – 1- 1- جمعيت جزيره آشوراده
این جزيره سالهای پیش با امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمری ، شرکت تعاونی روستایی ، مدرسه ، مغازه ، مسجد و حسینیه بیش از ۱۰۰۰ نفر سکنه داشته‌ است که به مشـاغل دامـداری ، کارگری ، پیشه ‌وری و ماهیگیری مشغول بوده‌اند ، اما با وقوع سیل سال ۱۳۷۲ این جزیره خالی از سکنه شد . اكنون نيز تنها کارگران شیلات ساكن آنجا هستند . (سالنامه ي آماري استان گلستان ، 1385)
2- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعيت
بر اساس گزارش مركز آمار ايران ، در سال 1387 ، تعداد 3112 نفر در شهرستان تركمن متولد شده‌اند كه 1604 نفر پسر و 1508نفر دختر بوده‌اند . بررسي تعداد متولدان ثبت شده در شهرستان تركمن برحسب نقاط شهري و روستايي نيز حاكي از آن است كه در سال مورد بررسي ، مجموع 1799 نوزاد (943 پسر و 856 دختر) در نقاط شهري استان متولد شده‌اند . اين رقم در نقاط روستايي معادل 1313 نفر بوده كه از اين تعداد نوزاد متولد شده ، 661 نوزاد پسر و 652 نوزاد دختر بوده است . (سالنامه ي آماري استان گلستان ، 1387)
2 – 3 – آموزش
همچنين بررسي توزيع نسبي جمعيت شاغل و بي كار برحسب وضع سواد و سطح تحصيلا‌ت نيز نشان مي ‌دهد 5/85 درصد جمعيت شاغل باسواد بوده‌اند ، در حالي كه اين رقم براي بيكاران 6/14 درصد بوده است . 8/12 درصد از شاغلا‌ن استان گلستان ، داراي تحصيلا‌ت دانشگاهي بوده‌اند . بررسي تعداد كاركنان دولت در استان گلستان برحسب مدرك تحصيلي نيز نشان مي ‌دهد كه در سال 1386 ، در مجموع 1032 نفر داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا و 1337 نفر داراي مدرك كارشناسي بوده‌اند. (گزيده ي نتايج سرشماري استان گلستان ، سواد و جمعيت ، 1385)

جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان
شاخص
ارزش
جمعیت
1617087نفر
جمعیت شهری
68053 نفر
جمعیت روستایی
66184 نفر
رشد جمعیت
26/1 ٪
جمعیت فعال
41 ٪
نرخ بیکاری
3/8 ٪
نرخ باسوادی
66/48 ٪
نرخ مشارکت اقتصادی
41 ٪

منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران ، 1387

2- 4 – بهداشت
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران استان گلستان در سال 1387 تعداد 589 خانه بهداشت فعال دارد که در مجموع 1207 نفر بهورز در آن ها مشغول به کار می باشند که از این تعداد 444 نفر مرد و 763 نفر زن می باشند . این تعداد خانه بهداشت 1757 روستا با جمعیتی معادل 849370 نفر را تحت پوشش دارند . جدول زیر وضعیت خانه های بهداشت موجود روستایی موجود در استان گلستان را در سال های گذشته نشان می دهد . (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان ، 1387)

جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان
سال و شهرستان
تعداد خانه های بهداشت فعال
کارکنان بهورز
روستاهای تحت پوشش

جمع
مرد
زن
تعداد
جمعیت (نفر)
1380
517
960
609
351
1509
846715
1383
550
1086
402
684
1765
882062
1384
583
1085
401
684
1740
837198
1385
600
1207
444
763
1765
834520
1386
600
1207
444
763
1765
843557
1387
589
1207
444
763
1757
849370
بندر تركمن
32
73
23
50
69
50868

منبع: سال نامه آماری مرکز آمار ایران ، 1387

اطلاعات هم چنین نشان می دهد که در استان گلستان در سال 1387 ، 193 مرکز بهداشتی درمانی وجود دارد و 104 مورد از اینها در مناطق شهری و 89 مورد دیگر در مناطق روستایی می باشند . جدول زیر تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان را برحسب وضعیت جغرافیایی نشان می دهد .

جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی
سال و شهرستان
شهری
روستایی
جمع
1380
101
83
184
1383
80
94
174
1384
79
96
175
1385
100
94
194
1386
102
95
197
1387
104
89
193
آزادشهر
5
3
8
آق قلا
6
9
15
بندر گز
5
3
8
تركمن
6
7
13
راميان
4
5
9
علي آباد
11
7
18
كردكوي
7
4
11
كلاله
3
11
14
گرگان
36
13
49
گنبد كاووس
16
18
34
مينودشت
5
9
14

منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران ، 1387
2- 5 – مهاجرت
بررسي استان هاي كشور از نظر مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نشان مي ‌دهد كه 12 استان از 31 استان كشور به ترتيب استان هاي تهران ، اصفهان ، يزد ، مازندران ، خراسان رضوي ، گلستان ، گيلان ، قم ، بوشهر ، سمنان ، مركزي و قزوين مهاجرپذير بوده‌اند ، يعني رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است . (نورالهی ، 1387، ص 32)
جدول زیر مهاجران وارد شده به استان گلستان را در طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت آن ها نشان می دهد .
جدول شماره 3-16 : مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر)
گروه سنی
شهرستان های سایر استان ها
خارج از کشور
اظهار نشده

شهر
آبادي

4-0 ساله
2521
249
111
14
9-5 ساله
5375
628
129
66
14-10 ساله
5877
785
175
59
19-15 ساله
8287
1023
132
69
24-20
34772
2212
222
211
29-25
33758
1763
236
225
34-30
12003
1087
292
113
39-35
6076
461
112
38
44-40
3650
263
72
13
49-45
2028
157
1
1
64-50
1960
167
156
19
65ساله و بیشتر
516
127
0
0
منبع: سال نامه آماری مرکز آمار ایران ، 1387

3 – خصوصيات زيربنايي
3 – 1 – محيط طبيعي و شبكه ارتباطي
شهرستان تركمن با توجه به موقعيت خود از چند طريق با دنياي خارج داراي ارتباط مي ‌باشند كه عبارتند از راههاي زميني – راه آهن و راه دريايي .
3 – 1 – 1 – راههاي جاده‌اي
شهرستان تركمن به وسيله اين راهها به نقاط خارج محدوده خود ارتباط مي ‌يابد كه شامل محورهاي (بندر تركمن – بندر گز) (بندر تركمن – كردكوي) (بندر تركمن – يساقي – گرگان) (بندر تركمن – آق‌قلا – گنبد) و بالاخره (بندر تركمن – گميش‌تپه – آق‌قلا ) مي‌ باشد وجود اين محورها در شهرستان نشان دهنده اهميت شهر بندر تركمن به عنوان مركز سياسي اقتصادي شهرستان است .
3 – 1 – 2 – راه آهن
در بدو ايجاد شبكه‌ راه آهن سراسري ، بندر تركمن پايانه شمالي آن بوده است ولي امروزه پس از گذشتن از بندر گز و پشت سرگذاشتن پل قره‌ سو وارد شهرستان بندر تركمن مي ‌گردد و بعد از تقسيم شدن به دو قسمت به سوي گرگان ادامه مسير مي ‌دهد و شاخه‌اي از آن به سوي دريا رفته و در اسكله بندر تركمن خاتمه مي‌ يابد .
امكان ارتباط دريايي و برون مرزي از طريق بندر تركمن از امكانات بالقوه سيستم راه‌آهن در اين شهرستان است كه از سالهاي قبل مورد توجه بوده است و پس از برقراري ارتباط از طريق اين بندر با كشورهاي شمالي مي ‌تواند فعال گردد . (اداره ي كل راه و ترابري استان گلستان ، 1387)
3 – 1 – 3 – راه آبي
در اين شهرستان و در مسير كوتاه اسكله تا آشوراده نقل و انتقال بار و مسافر از طريق آبي انجام مي‌شود . اين كار توسط باركش هاي شيلات ، شناور‌هاي بزرگتر از قايق موتور و قايق هاي بخش خصوصي انجام مي ‌شود .
پيوند راه آهن و راه آبي امكانات بالقوه بسياري را براي بندر تركمن به وجود آورده است . در تأييد اين مطلب ، مجله مناطق آزاد طي گزارشي مي ‌نويسد : بندر تركمن تنها شهري است كه درياي خزر را به شبكه راه‌آهن مرتبط مي ‌سازد و در فاصله حدود 470 كيلومتري تهران قرار دارد . به لحاظ هزينه‌‌هاي گران احداث راه‌آهن به هر كيلومتر ، بندر تركمن در حال حاضر تنها محلي است از درياي خزر است كه به بنادر خرمشهر و امام خميني متصل بوده و با تكميل پروژه بافق و بندر عباس از پتانسيل خوبي در ترانزيت كالا به كشورهاي تازه استقلال يافته برخوردار است و طبيعي است كه نسبت به استفاده از كانتينر در جابجايي كالا برتري دارد و از اين نظر بندر تركمن در شرايط مطلوبي قرار دارد . (اداره‌ي كل امور آب استان گلستان ، 1387)

3 – 2 – اكوسيستم آب
3 – 2 – 1- آبهاي راكد
– درياي خزر
حدود غربي شهرستان تركمن توسط كرانه شرقي درياي خزر محدود شده است كه بخشي از آن در همجواري با خليج گرگان و بخش وسيع‌ تر در ارتباط بلافاصل با دريا قرار دارد . طول سواحل شهرستان تركمن از بندر تركمن تا خليج مختوم‌ قلي حدود 65 كيلومتر است اين رقم نزديك 5/9 درصد از كل سواحل شمالي ايران (با درياي خزر) است .
درياي خزر به عنوان يك اكوسيستم آبي بسته و برخوردار از موقعيت جغرافيايي ويژه از ديدگاه هاي زير داراي اهميت است :
1 – از نظر اكولوژيكي در مقياس ملي و محلي
2 – از نظر زيست محيطي به عنوان زيست‌گاه آبزيان
3 – از نظر اقتصادي شامل استخراج نفت ، صيدگاهي ، حمل و نقل درياي و تخليه بارگيري
مجموعه اين شرايط توان محيطي زيادي به شهرستان تركمن بخشيده است .
– خليج گرگان
خليج گرگان در منتهي اليه جنوب شرقي درياي خزر به صورت مثلثي است كه رأس آن به طرف غرب و قاعده آن در پهن ‌ترين نقطه آشوراده تا بندر گز 12 كيلومتر است و مساحت آن حدود 360 كيلومتر مربع مي‌ باشد . كف خليج گرگان در بخشهاي شرقي و جنوبي و همچنين غربي لجن و بخش شمالي شن و ماسه است . علت باتلاقي بودن نواحي جنوبي و غربي تج

پایان نامه
Previous Entries استان گلستان، پوشش گیاهی، دوره قاجار Next Entries پایان نامه رایگان درباره یادگیری مشارکتی، علوم تجربی، دانش آموزان دختر