استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

فوايد حمايت بهداشتي فعاليتهاي جسماني به خوبي ايجاد ميشوند، فعاليت جسماني مقادير کمتري از پوشش تلويزيوني را در فاصلهي اين سالها دريافت کرده است.
هورتن و هاوکين41 (2010) در پژوهشي با عنوان تحليل محتواي پايان نامه هاي دکتراي مددکاري به بررسي 252 چکيده پايان نامه دکتري رشته مددکاري در سال 2006 پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که تنها 13 درصد از چکيده ها، تمرکز بر نفوذ مددکاري اجتماعي را نشان مي دهد. محققان بر اين باورند که اين يافته ها لزوم نياز به يک تغيير پارادايم در بخش آموزش مددکاري اجتماعي و اجراي آن را نشان مي دهند.

جدول 2-5) پژوهشهاي داخلي انجام شده در زمينهي بررسي پاياننامهها
پژوهش‏هاي داخلي
نام محقق و سال انتشار
موضوع
متغير
خلجي و کشتي دار، (1381)
بررسي کمي پايان نامه ها
تعداد پايان نامه، تاريخ دفاع، جنسيت، وضعيت استاد راهنما، نوع هدف، قلمرو مکاني
کوه بمي و همکاران(1385)
وضعيت شاخص هاي روش تحقيق
در پايان نامه هاي دکتريي
ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي، برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق، تغيير آيين نامه پايان نامه
شکفته و اکبري(1387)
تحليل محتواي پايان نامه هاي گياهان دارويي دانشکده هاي دارو سازي
انتخاب موضوع، ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي،
منصوريان و علي پور(1392)
تحليل موضوعي و روش شناختي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد علوم اجتماعي
تنوع موضوعي، نوع داده ها، ابزار، جنسيت، تاريخ دفاع، جامعه آماري، روش تحقيق، فرضيه و سوال، نمونه گيري،
زنديان و آشوري، (1388)
ميزان سازگاري استناد هاي پايان نامه هاي رشته بدني دانشگاه تهران
منابع فارسي و انگليسي
عليشيري و همکاران، (1389)
ارزيابي پايان نامه هاي فارغ التحصيلان پزشکي يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي از نظر اصول نگارش
برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق
گودرزي و همکاران، (1390)
بررسي و مقايسه پيشينه ها در رساله ها و پايان نامه هاي دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران
ميزان استناد
خبيري و همکاران، (1390)
تحليل استنادي مآخذ رساله هاي دکتري و پايان نامه هاي کارشناسي ارشد دانشکده تربيت بدني دانشگاه هاي تهران
منابع فارسي و انگليسي

فيروزآبادي و همکاران (1392)
بررسي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي مرتبط با موضوعات روستايي در دانشگاه تهران
تعداد پايان نامه، جنسيت پژوهشگران، تاريخ دفاع، روش تحقيق، قلمرو مکاني،
رضا خاني مقدم و همکاران (1390)
تحليل محتواي پايان نامه هاي آموزش بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران
قلمرو موضوعي، ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي،
صادقي و همکاران (1390)
ساختار و رعايت نگارش علمي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان
وضعيت استاد مشاور، برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق
شريفي و همکاران (1391)
تحليل توصيفي مقاله هاي نشريات علمي پژوهشي تربيت بدني و علوم ورزشي
قلمرو موضوعي، روش تحقيق، منابع فارسي و انگليسي
نيک سيرت و بدري (1392)
بررسي روند موضوعي پايان نامه هاي رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
قلمرو موضوعي،
ميزاني و همکاران (1390)
بررسي توانايي هاي دانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني و کيفيت راهنمايي استادان در نوشتن پايان نامه
ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي
ميزاني و همکاران (1392)
بررسي مشکلات تدوين پايان نامه کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه هاي منتخب
ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي
بهادري و بني اقبال (1392)
ميزان انطباق توصيفگرهاي نمايه سازي و کليد واژه هاي پايان نامه هاي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اصلاحنامه پزشکي فارسي و MESH
تعداد کليد واژه هاي مورد استفاده در عنوان

سيدين و باب الحوائجي (1388)
تحليل محتواي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات، منابع فارسي و انگليسي، تعداد پايان نامه، جنسيت، ابزار، روش تحقيق، نرم فزار
خدادوست، (1385)
بررسي تحليل محتوايي پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد
نوع جامعه آماري، روش نمونه گيري، منابع فارسي و انگليسي، تعداد صفحات، وضعيت استاد راهنما و مشاور، جنسيت، تعداد پايان نامه، ابزار، حجم نمونه، تعداد جدول و نمودار، قلمرو مکاني
محمدي و بازنشين (1384)
بررسي ساختار و تحليل محتواي مجلات منتشر شده کيهان ورزشي و دنياي ورزش
تعداد صفحات مجلات، قلمرو موضوعي
علي زاده و سياه کوهيان (1379)
تعيين اوليت هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني و علوم ورزشي
نوع هدف، اولويت هاي تحقيقاتي
نصيرزاده (1378)
بررسي مقوله ي تحقيقات در برنامه ي اول و دوم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
نوع هدف
طالبي (1377)
توصيف پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتريي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي دولتي
روش تحقيق، قلمرو موضوعي، نوع جامعه آماري، روش نمونه گيري، منابع فارسي و انگليسي، تعداد صفحات، وضعيت استاد راهنما

جدول 2-5) پژوهشهاي خارجي انجام شده در زمينهي بررسي پاياننامهها
پژوهش هاي خارجي
نام محقق و سال انتشار
موضوع
متغير
فوسو و آلمنا (2006)
تحليل پايان نامه هاي کارشناسي ارشد رشته کتابداري و اطلاع رساني
قلمرو موضوعي، مشخصات ظاهري پايان نامه ها
لي (2003)
بررسي توليدات علمي انستيتو مولکولي و بيولوژي سلولي سنگاپور
تعداد اختراع، تعداد فارغ التحصيل
عبد ولايه (2002)
بررسي و شناسايي گرايش هاي پژوهشي پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي کتابداري و اطلاع رساني
قلمرو موضوعي
والاس و همکاران (2004)
تحليل محتوايي پوشش تلويزيوني فعاليت جسماني
قلمرو موضوعي
لينو و همکاران (2004)
استفاده ي ابزاري از ورزش زنان: تصاوير تبليغاتي در چهار مجله ي ورزشي
تحليل محتوا
مک کوليک و همکاران (2003)
بررسي تصاوير تلويزيوني مربوط به مربيان تربيت بدني در دهه ي گذشته
تحليل محتوا
موندلو و همکاران (2003)
تحليل محتواي مجله ي اقتصادي ورزشي
جنسيت، نوع داده ها، قلمرو موضوعي
پدرسن و همکاران (2003)
استفاده از روش تحليل محتوا جهت بررسي جنسيت کارکنان روزنامه هاي ورزشي و پوشش آن ها
جنسيت
ديميترف (1992)
تحليل کمي پژوهش در کتابخانه ي علوم بهداشت و علوم اطلاعات
نوع هدف، روش تحقيق، روش جمع آوري داده ها، حمايت مالي، تعداد نويسندگان
پيه تيلا (1990)
بررسي پايان نامه هاي دوره ي دکتريي علوم پرستاري
روش تحقيق، ابزار جمع آوري داده ها، نوع داده ها
لوميس (1985)
تحليل چکيده ها و عناوين پايان نامه دوره ي دکتريي پرستاري در آمريکا
قلمرو موضوعي، قلمرو مکاني

2-4) جمعبندي فصل
همانگونه که ملاحظه گرديد به طور کلي در رابطه با ارزيابي و بررسي تحقيقات و کارهاي پژوهشي، کمابيش تحقيقاتي صورت گرفته که در کشور ما اين نوع تحقيقات اندک بوده و محقق به سختي به آنها دسترسي پيدا کرد. اين وضعيت در نظام تحقيقاتي به طور عام و در مورد رشتهي تربيتبدني و علوم ورزشي و مديريت ورزشي به طور خاص را ميتوان يک وضعيت حاد قلمداد کرد چراکه ارزيابي و نظارت، يکي از مهمترين و اصليترين ارکان نظام تحقيقاتي محسوب ميگردد که در آن استحکام نظام و نيز اعمال مديريت صحيح، نقش بسيار تعيينکنندهاي دارد. ضمن اين که ارزيابي بايد شامل وروديها، فرآيند و خروجيهاي نظام تحقيقات شود و علاوه بر ارزشيابي تحقيقات، عملکرد عمومي پژوهشگر نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. در حالي که پاياننامههاي تحصيلي، يکي از ابزارهاي مؤثر در توسعه و ترويج علوم مختلف به خصوص در رشتهي وسيع و در حال گسترش تربيتبدني مي باشند، ميتوانند به عنوان اهرمي نظارتي مورد استفاده قرار گيرند. همچنين با بررسي و تجزيه و تحليل پاياننامهها، ميتوان نقاط ضعف و قوت آنها را آشکار ساخته و با مرتفع ساختن موانع و مشکلات پژوهشي و نيز سود جستن از افراد متخصص و باتجربه براي رفع اين مشکلات، پيشنهادها و راهکارهاي اجرايي را فراهم آورد.
در بخش پيشينه، خلاصههايي از تحقيقات مختلف در ارتباط با ارزيابي و بررسي تحقيقات و نيز تحقيقاتي که در آنها از روش تحليل محتوا استفاده شده بود، ارائه شد که تنها تحقيق اندکي در رابطه با علوم تربيت بدني و ورزش و مخصوصاً گرايش مديريت ورزشي به چشم ميخورد که روش آنها در بررسي و مطالعهي پايان نامهها نيز داراي نواقصي بود و چه از لحاظ جغرافيايي، چه از لحاظ زماني و چه از نظر مورد استفاده محدود بودند، لذا تحقيقاتي نبودند که بتواند پاياننامهها را از جنبههاي مختلف توصيفي، ساختاري، نوشتاري و … مورد بررسي قرار دهند.

3-1) مقدمه
پژوهش علمي مجموعهاي نظامدار است كه به مطالعه، بررسي و كشف و پروراندن بخشهايي از دنياي ژرف و پيچيدهي دانش معطوف ميگردد تا جنبههاي بيشتري از آن را روشن و نمايان کند. روش تحقيق، بخش مهم و اصلي هر پژوهش است. هر كدام از پژوهشهاي انجام شده در مديريت ورزشي داراي روش و طرح خاص خود مي‌باشد كه با توجه به نوع پژوهش و بسته به متغيرهاي آن، روشهاي آماري مناسب براي تحليل دادههاي آماري آن انتخاب ميگردد. در اين فصل از پژوهش حاضر، به تشريح روش تحقيق، جامعه و نمونهي آماري تحقيق و نحوهي گزينش آن‌ها، ابزار گردآوري اطلاعات، چگونگي جمعآوري دادهها، روايي و پايايي و تحليل آماري دادهها پرداخته مي‌شود.

3-2) روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر نحوهي گردآوري داده‌ها به روش کتابخانهاي صورت گرفته و از لحاظ حوزهي تحقيقات اجتماعي، تحقيق توصيفي و از نگاه شيوهي نگرش و پرداختن به مسئله، توصيفي-تحليلي محسوب مي‌شود.

3-3) جامعه و نمونهي آماري
جامعهي آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل پاياننامههاي مربوط به رشتهي تربيت بدني، گرايش مديريت ورزشي در دانشگاههاي استان مازندران و در مقطع کارشناسي ارشد اين رشته تا مهر 1392 ميباشند. اين دانشگاهها شامل دانشگاه مازندران، دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري (که با دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ساري ادغام شده بود) و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي آمل هستند.
نمونهي تحقيق برابر جامعهي تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد كه در مجموع 266 پاياننامه مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول 3-1) توزيع فراواني بر اساس تعداد پاياننامهها تا نيمهي مهرماه 1392
نام دانشگاه
تعداد پايان نامه
دانشگاه مازندران
45
دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل
103
دانشگاه آزاد واحد ساري
102
دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي آمل
16
مجموع
266 پايان نامه

3-4) ابزار و روش جمعآوري دادهها
روش اين تحقيق، بررسي منابع کتابخانهاي بوده که به شکل ميداني (نه اينترنتي و مجازي) و در محل کتابخانههاي هدف انجام گرديده است.
ابزار گردآوري دادهها با توجه به ماهيت موضوع پژوهش، چک ليست تعديليافته کوه بمي و همکاران (1385) بوده که محقق با حضور در کتابخانهي مرکزي دانشگاههاي مورد نظر، اقدام به جمعآوري دادههاي چک ليست نموده است.

3-5) روش سنجش روايي چک ليست
به منظور بررسي روايي صوري چک ليست، با ده نفر از اساتيد و صاحبنظران گرايش مديريت ورزشي مشورت گرديد که پس از اعمال كليهي پيشنهادات اصلاحي و تغييرات ضروري جهت مطابقت با شرايط و ويژگي جامعهي تحقيق، چک ليست مربوطه با تغييراتي مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن روايي چک ليست در تحقيق کوه بمي و همکاران (1385)، نيز مورد تأييد قرار گرفته شده بود.

3-6) قابليت پايايي چک ليست
با توجه به اين که در اين تحقيق، دادهها از نوع مقياس اسمي بود، به منظور بررسي پايايي چک ليست از “ضريب آلفاي كرونباخ” استفاده نگرديد. بنابراين به منظور جايگزيني روشي مناسب، ارزيابي پايايي با روش توافق بين ارزيابها (همبستگي درون رده اي) انجام پذيرفت. از اين شاخص براي ارزيابي ميزان توافق دو يا تعداد بيشتري از ارزيابها در اندازهگيري يک متغير کمي استفاده ميشود. براي ارزيابي پايايي اندازهگيريهاي تکراري روي يک هدف واحد نيز ميتوان از اين شاخص استفاده نمود( حاجي زاده و اصغري،1390) و (ماکي و گاس42،2012). بر اين اساس،

پایان نامه
Previous Entries تحولات خانواده، علوم ارتباطات، ورزش بانوان Next Entries استان مازندران، اوقات فراغت