استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

فراواني و درصد تعداد جدول هاي موجود در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پايان نامه ها با بيش از 20 جدول، بيشترين فراواني در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تعداد جدول
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 10 جدول
0
0
1
1
8
7.8
2
12.5
2
10 الي 20 جدول
14
31.1
31
30.1
44
43.1
4
25
3
بيش از 20 جدول
31
68.9
71
68.9
50
49
9
56.3
4
ندارد
0
0
0
0
0
0
1
6.3
جدول 4-43) توزيع فراواني بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه هاي مختلف

4-2-23) وضعيت نوع ضميمه
4-2-23) وضعيت نوع ضميمه
جدول 4-44 توزيع فراواني و درصد وضعيت نوع ضميمه در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پرسشنامه و چک ليست به ترتيب، بيشترين و کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-44) توزيع فراواني بر اساس نوع ضميمه در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

نوع ضميمه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
1
پرسشنامه
186
9/69
2
پرسشنامه و نامه
20
5/7
3
پرسشنامه و محاسبات آماري
13
9/4
4
چک ليست
1
04/
5
پرسشنامه و ساير مدارک
20
5/7
6
ندارد
26
8/9

نمودار 4-53) فراواني بر اساس نوع ضميمه در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-45 توزيع فراواني و درصد وضعيت نوع ضميمه در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پرسشنامه در بين تمامي دانشگاه ها داراي بيشترين فراواني بوده و چک ليست، تنها در دانشگاه آزاد ساري به عنوان بخشي از ضميمه لحاظ شده است.
جدول 4-45) توزيع فراواني بر اساس نوع ضميمه در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

نوع ضميمه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
پرسشنامه
35
6/75
73
9/70
69
6/67
10
5/62
2
پرسشنامه و نامه
3
7/6
16
5/15
1
1/
0
0
3
پرسشنامه و محاسبات آماري
0
0
3
9/2
9
8/8
1
3/6
4
چک ليست
0
0
0
0
1
1/
0
0
5
پرسشنامه و ساير مدارک
2
4/4
5
6/4
10
8/9
3
8/18
6
ندارد
6
3/13
6
8/5
12
8/11
2
5/12

نمودار 4-54) فراواني بر اساس نوع ضميمه در دانشگاه هاي مختلف

4-2-24) نوع محدوديت هاي موجود در پايان نامه ها
جدول 4-46 توزيع فراواني و درصد نوع محدوديت ها در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، محدوديت هاي انساني، بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده و بعد از آن نيز ترکيبي از محدوديت ها قرار گرفته است.

جدول 4-46) توزيع فراواني بر اساس نوع محدوديت در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

محدوديت
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
1
انساني
138
9/51
2
روشي
3
1/1
3
ابزاري
1
04/
4
ترکيبي
107
2/40
5
ندارد
17
4/6

نمودار 4-55) فراواني بر اساس نوع محدوديت در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-47 توزيع فراواني و درصد نوع محدوديت ها در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، محدوديت هاي انساني، بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است.

نام دانشگاه

محدوديت
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
انساني
28
2/62
47
6/45
53
52/
10
5/62
2
روشي
0
0
3
9/2
0
0
0
0
3
ابزاري
0
0
1
1/
0
0
0
0
4
ترکيبي
16
6/35
47
6/45
42
2/41
2
5/12
5
ندارد
1
2/2
5
9/4
7
9/6
4
25/
جدول 4-47) توزيع فراواني بر اساس نوع محدوديت در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-56) فراواني بر اساس نوع محدوديت، در دانشگاه هاي مختلف

4-2-25) نوع پيشنهادات موجود در پايان نامه ها
جدول 4-48 توزيع فراواني و درصد نوع پيشنهادات در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پيشنهادات پژوهشي-کاربردي، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-48) توزيع فراواني بر اساس نوع پيشنهاد در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

نوع پيشنهاد
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کاربردي
2
08/
پژوهشي
5
9/1
پژوهشي-کاربردي
257
6/96
ندارد
2
08/

نمودار 4-57) فراواني بر اساس نوع پيشنهاد در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-49 توزيع فراواني و درصد نوع پيشنهادات در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پيشنهادات کاربردي-پژوهشي بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-49) توزيع فراواني بر اساس نوع پيشنهاد در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

نوع پيشنهاد
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کاربردي
0
0
1
1/
1
1/
0
0
2
پژوهشي
2
4/4
0
0
3
9/2
0
0
3
پژوهشي-کاربردي
41
1/91
102
99/
98
1/96
16
100/
4
ندارد
2
4/4
0
0
0
0
0
0

نمودار 4-58) فراواني بر اساس نوع پيشنهاد در دانشگاه هاي مختلف
4-2-26) وضعيت تعداد منابع فارسي در پايان نامه ها
جدول 4-50 توزيع فراواني و درصد تعداد منابع فارسي در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، در اکثر پايان نامه ها، منابع فارسي بيش از 50 منبع استفاده شده و دو پايان نامه منابع فارسي ندارند.

جدول 4-50) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

منابع فارسي
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 30 منبع
63
7/23
30 الي 50 منبع
95
7/35
بيش از 50 منبع
106
8/39
ندارد
2
08/

نمودار 4-59) فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-51 توزيع فراواني و درصد تعداد منابع فارسي در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، به غير از دانشگاه آزاد آمل، در ساير دانشگاه ها منبع فارسي بين 30 الي 50 منبع داراي بيشترين فراواني مي باشند.
جدول 4-51) توزيع فراواني بر اساس تعداد منابع فارسي در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

منابع فارسي
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 30 منبع
8
8/17
24
3/23
28
5/27
3
8/18
2
30 الي 50 منبع
20
4/44
29
2/28
41
2/40
5
3/31
3
بيش از 50 منبع
17
8/37
49
6/47
32
4/31
8
50/
4
ندارد
0
0
1
1/
1
1/
0
0

پایان نامه
Previous Entries استان مازندران Next Entries تحقیق با موضوع وزارت امور خارجه، توسعه اقتصادی، دولت ایران