استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه هاي مختلف
4-2-16) تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان پايان نامه
جدول 4-30 توزيع فراواني و درصد تعداد کليد واژه هاي مورد استفاده در عنوان پايان نامه در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها با سه کليد واژه مورد استفاده در عنوان بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-30) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد کليد واژه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
ندارد
15
6/5
کمتر از 3 کليد واژه
70
3/26
3 کليد واژه
102
3/38
بيش از 3 کليد واژه
79
7/29

نمودار 4-39) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پايان نامه ها
جدول 4-31 توزيع فراواني و درصد، تعداد کليد واژه هاي چکيده در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اين متغير، بين تمامي دانشگاه ها در اين تحقيق داراي تنوع و تفاوت هاي آشکاري مي باشد.

جدول 4-31) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد کليد واژه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
ندارد
3
7/6
4
9/3
8
8/7
0
0
2
کمتر از 3 کليد واژه
8
8/17
40
8/38
18
6/17
4
25/
3
3 کليد واژه
17
8/37
39
9/37
41
2/40
5
3/31
4
ببيش از 3 کليد واژه
17
8/37
20
4/19
35
3/34
7
8/43

نمودار 4-40) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه هاي مختلف
4-2-17) تعداد اهداف تحقيق
جدول 4-32 توزيع فراواني و درصد تعداد اهداف تحقيق در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها از 5 الي10 هدف تحقيق، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-32) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد اهداف
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 5 هدف
51
2/19
5 الي 10 هدف
173
65/
بيش از 10 هدف
40
15/
ندارد
2
08/

نمودار 4-41) فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-33 توزيع فراواني و درصد تعداد اهداف تحقيق در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود در دانشگاه هاي مختلف، اکثر پايان نامه ها از 5 الي 10 هدف تحقيق بيشترين فراواني ها را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
نام دانشگاه

تعداد اهداف
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 5 هدف
12
7/26
12
7/11
23
5/22
4
25/
2
5 الي 10 هدف
29
4/64
74
8/71
61
8/59
9
3/56
3
بيش از 10 هدف
4
9/8
17
5/16
16
7/15
3
8/18
4
ندارد
0
0
0
0
2
2
0
0
جدول 4-33) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-42) فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق در دانشگاه هاي مختلف

4-2-18) تعداد فرضيه تحقيق
جدول 4-34 توزيع فراواني و درصد ، تعداد فرضيه تحقيق در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها با 5 الي 10 فرضيه تحقيق بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-34) توزيع فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد فرضيه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 5 فرضيه
41
4/15
5 الي 10 فرضيه
140
6/52
بيش از 10 فرضيه
41
4/15
ندارد
44
5/16

نمودار 4-43) فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-35 توزيع فراواني و درصد تعداد فرضيه تحقيق در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها با 5 الي 10 فرضيه تحقيق بيشترين فراواني ها را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-35) توزيع فراواني بر اساس تعداد اهداف تحقيق در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد فرضيه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
کمتر از 5 فرضيه
13
9/28
11
7/10
15
7/14
2
5/12
5 الي 10 فرضيه
24
3/53
63
2/61
45
1/44
8
50/
بيش از 10 فرضيه
3
7/6
17
5/16
18
6/17
3
8/18
ندارد
5
1/11
12
7/11
24
5/23
3
8/18

نمودار 4-44) فراواني بر اساس تعداد فرضيه تحقيق در دانشگاه هاي مختلف

4-2-19) تعداد سوال تحقيق
جدول 4-36 توزيع فراواني و درصد تعداد سوال تحقيق در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها از سوال تحقيق استفاده نمي نمايند و بيشترين فراواني مربوط به عدم مشاهده اين متغير مي باشد.

جدول 4-36) توزيع فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد سوال
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 5 سوال
17
4/6
5 الي 10 سوال
36
5/13
بيش از 10 سوال
8
3/
ندارد
205
1/77

نمودار 4-45) فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-37 توزيع فراواني و درصد تعداد سوال تحقيق در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها با فراواني زيادي سوال تحقيق ندارند و در ساير دامنه ها نيز 5 الي 10 سوال داراي بيشترين فراواني مي باشد.
جدول 4-37) توزيع فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد سوال
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 5 سوال
1
2/2
6
8/5
8
8/7
2
5/12
2
5 الي 10 سوال
3
7/6
13
6/12
19
6/18
1
3/6
3
بيش 10 سوال
2
4/4
1
1/
5
9/4
0
0
4
ندارد
39
7/86
83
6/80
70
6/68
13
3/81

نمودار 4-46) فراواني بر اساس تعداد سوال تحقيق در دانشگاه هاي مختلف

4-2-20) وضعيت تعداد نمودارهاي موجود در پايان نامه ها
جدول 4-38 توزيع فراواني و درصد تعداد نمودار ها در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پايان نامه ها با کمتر از 10 نمودار، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-38) توزيع فراواني بر اساس تعداد نمودار در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نمودار
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 10 نمودار
139
3/52
10 الي 20 نمودار
46
3/17
بيش از 20 نمودار
11
1/4
ندارد
70
3/26

نمودار 4-47) فراواني بر اساس تعداد نمودار در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-39 توزيع فراواني و درصد تعداد نمودار ها در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پايان نامه ها با کمتر از 10 نمودار، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-39) توزيع فراواني بر اساس تعداد نمودار در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد نمودار
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 10 نمودار
18
40/
55
4/53
59
8/57
7
8/43
2
10 الي 20 نمودار
8
8/17
17
5/16
16
7/15
5
3/31
3
بيش از 20 نمودار
3
7/6
4
9/3
4
9/3
0
0
4
ندارد
16
6/35
27
2/26
23
5/22
4
25/

نمودار 4-48) فراواني بر اساس تعداد نمودار در دانشگاه هاي مختلف

4-2-21) وضعيت نوع نمودار در پايان نامه ها
جدول 4-40 توزيع فراواني و درصد وضعيت نوع نمودار در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، در اکثر پايان نامه ها از نمودار هاي ميله اي و ستوني استفاده شده و بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

نوع نمودار
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
1
ستوني و ميله اي
143
8/53
2
دايره اي
11
1/4
3
خطي
1
04/
4
درختي
6
3/2
5
ترکيبي
35
2/13
6
ندارد
70
3/26
جدول 4-40) توزيع فراواني بر اساس نوع نمودار در مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-49) فراواني بر اساس نوع نمودار در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-41 توزيع فراواني و درصد وضعيت نوع نمودار در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، استفاده از نمودار هاي ميله اي و ستوني در پايان نامه ها، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
نام دانشگاه

نوع نمودار
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
ستوني-ميله اي
23
1/51
58
3/56
56
9/54
6
5/37
2
دايره اي
1
2/2
2
9/1
5
9/4
3
8/18
3
خطي
0
0
0
0
1
1/
0
0
4
درختي
2
4/4
0
0
4
9/3
0
0
5
ترکيبي
3
6/7
17
5/16
13
7/12
2
5/12
6
ندارد
16
6/35
26
2/25
23
5/22
5
3/31
جدول 4-41) توزيع فراواني بر اساس نوع نمودار در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-50) فراواني بر اساس نوع نمودار در دانشگاه هاي مختلف

4-2-22) وضعيت تعداد جداول موجود در پايان نامه ها
جدول 4-42 توزيع فراواني و درصد تعداد جدول هاي موجود در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پايان نامه ها با بيش از 20 جدول، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-42) توزيع فراواني بر اساس تعداد جدول در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد جدول
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 10 جدول
11
1/4
10 الي 20 جدول
93
35/
بيش از 20 جدول
161
5/60
ندارد
1
04/

نمودار 4-51) فراواني بر اساس تعداد جدول در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-43 توزيع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع سلسله مراتب، ایالات متحده، هویت اجتماعی Next Entries تحقیق با موضوع دولت ایران، رئالیسم تدافعی، عربستان سعودی