استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، رنگ آبي در تمامي دانشگاه ها و رنگ مشکي در دانشگاه آزاد واحد ساري داراي بيشترين فراواني مي باشد.

جدول 4-17) توزيع فراواني بر اساس رنگ جلد در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

رنگ جلد پايان نامه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
رنگ آبي
43
6/95
99
1/96
73
6/71
16
100/
2
رنگ مشکي
0
0
4
9/3
29
4/28
0
0
3
ساير رنگ ها
2
4/4
0
0
0
0
0
0

نمودار 4-1 فراواني بر اساس رنگ جلد در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-26) فراواني بر اساس رنگ جلد در دانشگاه هاي مختلف

4-2-10) تعداد صفحات کل پايان نامه
جدول 4-18 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات کل پايان نامه در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها با فراواني 168، بين 100 الي 150 صفحه نگاشته شده اند و پس از آن پايان نامه هاي کمتر از 100 صفحه با فراواني 65 قرار گرفته است.

نام دانشگاه

تعداد صفحات کل پايان نامه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 100 صفحه
65
24/
100 الي 150 صفحه
168
2/63
بيش از 150 صفحه
33
4/12
جدول 4-18) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات کل، در مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-27) فراواني بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-19 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات کل پايان نامه در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، اکثر پايان نامه ها، بين 100 الي 150 صفحه نگاشته شده اند و قابل توجه اين که در دانشگاه غير انتفاعي شمال، نگارش بيش از 150 صفحه در رتبه دوم قرار دارد.

جدول 4-19) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد صفحات کل پايان نامه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 100 صفحه
11
4/24
22
4/21
29
4/28
3
8/18
2
100 الي 150 صفحه
32
1/71
58
3/56
66
7/64
12
75/
3
بيش از 150 صفحه
2
4/4
23
3/22
7
9/6
1
3/6

نمودار 4-28) فراواني بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه هاي مختلف
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بيان مسئله
جدول 4-20 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات بخش مقدمه و بيان مسئله در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، اين بخش در اکثر پايان نامه ها با فراواني 217، بين 3 الي 6 صفحه نگاشته شده است و پس از آن پايان نامه ها با فراواني 33 و بيش از 6 صفحه قرار گرفته اند.

جدول 4-20) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 3 صفحه
16
6/
3 الي 6 صفحه
217
6/81
بيش از 6 صفحه
33
4/12

نمودار 4-29) فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-21 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات بخش مقدمه و بيان مسئله در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، فراواني اين بخش، در تمامي دانشگاه ها بين 3 الي 6 صفحه مي باشد و در دانشگاه آزاد واحد آمل، اين بخش در هيچ يک از پايان نامه ها کمتر از 3 صفحه نگاشته نشده است.
نام دانشگاه

تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 3 صفحه
9
20
5
4.9
2
2
0
0
2
3 الي 6 صفحه
32
71.1
85
82.5
85
83.3
15
93.8
3
بيش از 6 صفحه
4
8.9
13
12.6
15
14.7
1
6.3
جدول 4-21) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله، در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-30) فراواني بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بيان مسئله در دانشگاه هاي مختلف
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو
جدول 4-22 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات فصل دو در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، اين فصل در اکثر پايان نامه ها با فراواني 132، کمتر از 50 صفحه نگاشته شده و پس از آن نگارش پايان نامه بين 50 الي 80 صفحه با فراواني 117 قرار گرفته است.

جدول 4-22) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل دو
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 50 صفحه
132
6/49
50 الي 80 صفحه
117
44/
بيش از 80 صفحه
17
4/6

نمودار 4-31) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-23 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات فصل دو در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، نگارش اين فصل پايان نامه، بين تمامي دانشگاه ها در اين تحقيق داراي تنوع و تفاوت هاي آشکاري مي باشد.
جدول 4-23) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل دو
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 50 صفحه
27
60/
47
6/45
51
50/
7
8/43
2
50 الي 80 صفحه
17
8/37
48
6/46
44
1/43
8
50/
3
بيش از 80 صفحه
1
2/2
8
8/7
7
9/6
1
3/6

نمودار 4-32) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه هاي مختلف

4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج
جدول 4-24 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، نگارش اين فصل پايان نامه بين10 الي20 صفحه و بيش از 20 صفحه به ترتيب بيشترين و کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-24) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل پنج
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 10 صفحه
87
7/32
10 الي 20 صفحه
154
9/57
بيش از 20 صفحه
25
4/9

نمودار 4-33) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-25 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات فصل پنج در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، نگارش اين فصل، بين 10 الي 20 صفحه و بيش از 20 صفحه، به ترتيب بيشترين وکمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل پنج
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 10 صفحه
17
8/37
30
1/29
39
2/38
1
3/6
2
10 الي 20 صفحه
25
6/55
58
3/56
57
9/55
14
5/87
3
بيش از 20 صفحه
3
7/6
15
6/14
6
9/5
1
2/6
جدول 4-25) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-34) فراواني بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه هاي مختلف

4-2-14) تعداد صفحات بخش ضميمه
جدول 4-26 توزيع فراواني و درصد ، تعداد صفحات بخش ضميمه در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. اين بخش پايان نامه با کمتر از 5 صفحه بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-26) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات ضميمه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کمتر از 5 صفحه
111
7/41
5 الي 10 صفحه
106
8/39
بيش از 10 صفحه
22
3/8
ندارد
27
2/10

نمودار 4-35) فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-27 توزيع فراواني و درصد تعداد صفحات بخش ضميمه در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، گردآوري اين بخش پايان نامه، بين تمامي دانشگاه ها در اين تحقيق داراي تنوع و تفاوت هاي آشکاري مي باشد.

نام دانشگاه

تعداد صفحات ضميمه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کمتر از 5 صفحه
17
8/37
49
6/47
40
2/39
5
3/31
2
5 الي 10 صفحه
21
7/46
38
9/36
40
2/39
7
8/43
3
بيش از 10 صفحه
1
2/2
10
7/9
10
8/9
1
3/6
4
ندارد
6
3/13
6
8/5
12
8/11
3
8/18
جدول 4-27) توزيع فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-36) فراواني بر اساس تعداد صفحات ضميمه در دانشگاه هاي مختلف
4-2-15) تعداد کليد واژه
جدول 4-28 توزيع فراواني و درصد تعداد کليد واژه هاي چکيده در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، پايان نامه ها با کمتر از 5 کليد واژه، بيشترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تعداد کليد واژه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
ندارد
9
4/3
کمتر از 5 کليد واژه
189
1/71
5 کليد واژه
39
7/14
بيش از 5 کليد واژه
29
9/10
جدول 4-28) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه در مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-37) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-29 توزيع فراواني و درصد، تعداد کليد واژه هاي چکيده در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، تعداد کليد واژه ها در دانشگاه هاي مختلف از الگوي نسبتا يکساني پيروي مي کنند.
جدول 4-29) توزيع فراواني بر اساس تعداد کليد واژه در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

تعداد کليد واژه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
ندارد
3
7/6
0
0
6
9/5
0
0
2
کمتر از 5 کليد واژه
32
1/71
73
9/70
74
5/72
10
5/62
3
5 کليد واژه
7
6/15
20
4/19
8
8/7
4
25/
4
بيش از 5 کليد واژه
3
7/6
10
7/9
14
7/13
2
5/12

نمودار 4-38) فراواني بر اساس تعداد کليد واژه در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خاورمیانه، تولید ناخالص داخلی، ایالات متحده Next Entries تحقیق با موضوع سلسله مراتب، ایالات متحده، هویت اجتماعی