استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

22
0
0
17
5/16
0
0
0
0
کد 24
0
0
2
9/1
0
0
0
0
کد 26
0
0
7
8/6
0
0
0
0
کد 29
0
0
10
7/9
0
0
0
0
کد 30
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 35
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 36
0
0
12
7/11
0
0
0
0
کد 37
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 38
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 40
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 45
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 49
0
0
0
0
0
0
1
3/6

نمودار 4-9) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران

نمودار 4-10) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غير انتفاعي شمال

نمودار 4-11) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساري

نمودار 4-12) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل

4-2-6) وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد مشاور
جدول 4-10 توزيع فراواني و درصد وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد مشاور در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، استاد کد 1 و کدهايي با فراواني 1 به ترتيب بيشترين و کمترين نقش هدايت پايان نامه ها در جايگاه استاد مشاور را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-10) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

استاد مشاور
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران
نام دانشگاه

استاد مشاور
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد

فراواني
درصد
کد 1
33
4/12
کد 26
8
3/
کد 2
24
9/
کد 27
3
1/1
کد 3
11
1/4
کد 28
1
04/
کد 4
16
6/
کد 29
6
3/2
کد 5
20
5/7
کد 31
1
04/
کد 6
15
6/5
کد 32
1
04/
کد 7
30
3/11
کد 33
1
04/
کد 8
2
08/
کد 34
11
1/4
کد 9
1
04/
کد 36
2
08/
کد 12
1
04/
کد 37
1
04/
کد 13
11
1/4
کد 39
1
04/
کد 14
1
04/
کد 41
1
04/
کد 15
12
5/4
کد 42
1
04/
کد 18
1
04/
کد 43
1
04/
کد 19
4
5/1
کد 44
1
04/
کد 20
2
08/
کد 47
1
04/
کد 21
20
5/7
کد 48
1
04/
کد 22
7
6/2
کد 49
1
04/
کد 23
1
04/
کد 50
8
3/
کد 25
3
1/1

نمودار 4-13) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-11 (صفحه بعد) توزيع فراواني و درصد وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد مشاور در هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، دانشگاه غير انتفاعي شمال، از نظر پراکندگي استاد مشاور و تنوع در اساتيد نسبت به ساير دانشگاه ها، وضعيت مناسبي را به خود اختصاص داده است و در اين ميان استاد کد 6 در تمامي دانشگاه ها حضور داشته است.

جدول 4-11) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه
متغير

دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
کد 1
0
0
0
0
31
4/30
2
5/12
کد 2
0
0
2
9/1
19
6/18
3
8/18
کد 3
0
0
0
0
11
8/10
0
0
کد 4
0
0
0
0
16
7/15
0
0
کد 5
3
7/6
0
0
14
7/13
3
8/18
کد 6
10
2/22
2
9/1
2
2/
1
3/6
کد 7
14
1/31
14
6/13
0
0
2
5/12
کد 8
0
0
0
0
2
2/
0
0
کد 9
0
0
1
1
0
0
0
0
کد 12
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 13
5
1/11
6
8/5
0
0
0
0
کد 14
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 15
0
0
7
8/6
3
9/2
2
5/12
کد 18
1
2/2
0
0
0
0
0
0
کد 19
4
9/8
0
0
0
0
0
0
کد 20
2
4/4
0
0
0
0
0
0
کد 21
5
1/11
14
6/13
1
1/
0
0
کد 22
1
2/2
6
8/5
0
0
0
0
کد 23
0
0
0
0
1
1/
0
0

ادامه جدول 4-11) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه هاي مختلف
کد 25
0
0
3
9/2
0
0
0
0
کد 26
0
0
8
8/7
0
0
0
0
کد 27
0
0
3
9/2
0
0
0
0
کد 28
0
0
1
1
0
0
0
0
کد 29
0
0
6
8/5
0
0
0
0
کد 31
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 32
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 33
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 34
0
0
11
7/10
0
0
0
0
کد 36
0
0
2
9/1
0
0
0
0
کد 37
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 39
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 41
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 42
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 43
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 44
0
0
1
1/
0
0

0
کد 47
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 48
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 49
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 50
0
0
8
8/7
0
0
0
0

نمودار 4-14) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران

نمودار 4-15) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غيرانتفاعي شمال

نمودار 4-16) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساري

نمودار 4-17) فراواني بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل
4-2-7) وضعيت تاريخ دفاع پايان نامه ها
جدول 4-12 توزيع فراواني و درصد وضعيت تاريخ دفاع در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، سال 2-1392 با 104 دفاع پايان نامه بيشترين فراواني و سال 2-1385 و 2-1384 با 1 دفاع پايان نامه کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند. (شايان ذکر است براي پايان نامه هاي دفاع شده در فصل پاييز و زمستان کد 1 و بهار و تابستان کد 2 لحاظ گرديده است.)
جدول 4-12) توزيع فراواني بر اساس وضعيت دفاع در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تاريخ دفاع
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران
نام دانشگاه

تاريخ دفاع
مجموع دانشگاه هاي
استان مازندران

فراواني
درصد

فراواني
درصد
1
1-1392
23
6/8
10
2-1388
17
4/6
2
2-1392
104
1/39
11
1-1387
3
1/1
3
1-1391
25
4/9
12
2-1387
14
3/5
4
2-1391
19
1/7
13
1-1386
10
8/3
5
1-1390
12
5/4
14
2-1386
3
1/1
6
2-1390
9
4/3
15
1-1385
0
0
7
1-1389
14
3/5
16
2-1385
1
04/
8
2-1389
6
3/2
17
1-1384
0
0
9
1-1388
5
9/1
18
2-1384
1
04/

نمودار 4-18) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در مجموع پايان نامه ها
جدول 4-13 توزيع فراواني و درصد وضعيت تاريخ دفاع پايان نامه ها در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، دانشگاه مازندران در بين ساير دانشگاه ها از سال 2-1384 و دانشگاه آزاد واحد آمل از سال 1392 روند دفاع از پايان نامه ها را به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تاريخ دفاع
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
1-1392
1
2/2
2
9/1
17
7/16
3
8/18
2
2-1392
9
20/
15
6/14
67
7/65
13
3/81
3
1-1391
5
1/11
4
9/3
16
7/15
0
0
4
2-1391
3
7/6
14
6/13
2
2/
0
0
5
1-1390
8
8/17
4
9/3
0
0
0
0
6
2-1390
4
9/8
5
9/4
0
0
0
0
7
1-1389
5
1/11
9
7/8
0
0
0
0
8
2-1389
1
2/2
5
9/4
0
0
0
0
9
1-1388
2
4/4
3
9/2
0
0
0
0
10
2-1388
4
9/8
13
6/12
0
0
0
0
11
1-1387
0
0
3
9/2
0
0
0
0
12
2-1387
0
0
14
6/13
0
0
0
0
13
1-1386
1
2/2
9
7/8
0
0
0
0
14
2-1386
0
0
3
9/2
0
0
0
0
15
1-1385
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2-1385
1
2/2
0
0
0
0
0
0
17
1-1384
0
0
0
0
0
0
0
0
18
2-1384
1
2/2
0
0
0
0
0
0
جدول 4-13) توزيع فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-19) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه مازندران

نمودار 4-20) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه غير انتفاعي شمال

نمودار 4-21) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه آزاد ساري

نمودار 4-22) فراواني بر اساس وضعيت دفاع در دانشگاه آزاد آمل

4-2-8) وضعيت تعداد نويسندگان در پايان نامه ها
جدول 4-14 توزيع فراواني و درصد تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، نگارش پايان نامه توسط 3 نفر و 2 نفر به ترتيب بيشترين و کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند. قابل توجه اينکه در پايان نامه هاي تدوين شده توسط بيش از سه نفر، راهنمايي و يا مشاوره، توسط دو استاد صورت پذيرفته است.( تعداد نويسندگان با در نظر گرفتن اساتيد راهنما و مشاور منظور گرديده است.)

جدول 4-14) توزيع فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نويسندگان
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
2 نفر
6
3/2
3 نفر
236
7/88
بيش از 3 نفر
24
9/

نمودار 4-23) فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-15 توزيع فراواني و درصد تعداد نويسندگان در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، به غير از دانشگاه غير انتفاعي شمال، پايان نامه ها در ساير دانشگاه ها توسط سه نفر و يا بيش از سه نفر نگاشته شده است.

جدول 4-15) توزيع فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نويسندگان
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
2 نفر
0
0
6
8/5
0
0
0
0
2
3 نفر
37
2/82
82
6/79
101
99/
16
100/
3
بيش از 3 نفر
8
8/17
15
6/14
1
1/
0
0

نمودار 4-24) فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در دانشگاه هاي مختلف

4-2-9) رنگ جلد پايان نامه ها
جدول 4-16 توزيع فراواني و درصد رنگ جلد در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، رنگ آبي با 231 فراواني و ساير رنگ ها با 2 فراواني به ترتيب بيشترين و کمترين رنگ مورد استفاده در پايان نامه ها را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-16) توزيع فراواني بر اساس رنگ جلد در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

رنگ جلد پايان نامه
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
رنگ آبي
231
8/86
رنگ مشکي
33
4/12
ساير رنگ ها
2
08/

نمودار 4-1 فراواني بر اساس تعداد نويسندگان در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-25) فراواني بر اساس رنگ جلد در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-17 توزيع فراواني و درصد رنگ جلد در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع واقع‎گرایی، سیاست خارجی، ساختار آنارشیک Next Entries استان مازندران