استان مازندران، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

15درصد پاياننامهها (حدود 40 عدد)، توسط فرد دومي مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار گرفت و پس از دستيابي به نتايج يکسان، پايايي چک ليست مورد تأييد قرار گرفت.

3-7) تحليل آماري دادهها
پس از جمعآوري چکليستها توسط محقق و کدگذاري دادههاي مورد نظر، براي سازماندهي و تحليل دادههاي جمعآوري شده و کاربرد روشهاي آمار توصيفي نظير ميانگين، فراواني، درصد و انحراف استاندارد و رسم نمودار براي توصيف متغيرها در جامعهي تحقيق، از نرم افزارهاي “SPSS” نسخهي 22 و “EXCEL” نسخهي 2013 استفاده گرديده است.

4-1) مقدمه
توصيف و تجزيه و تحليل داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي است. در اين فصل به تحليل داده‌هاي خام پژوهش و استخراج نتايج حاصل از چک ليست ها، پرداخته مي شود.
بخش اول اين فصل، متغيرهاي کلي پايان نامه ها را توصيف مي نمايد که شامل: قلمرو موضوعي، قلمرو مکاني، تعداد صفحات، جنسيت پژوهشگران، رنگ جلد و ساير متغيرهاي مورد استفاده در پايان نامه ها مي باشد که در قالب جداول توزيع فراواني و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داده مي شود.
در بخش دوم، متغيرهاي روش شناسي پايان نامه ها توصيف خواهد شد که شامل: جامعه آماري، روش تحقيق، روش نمونه گيري، نوع هدف و ساير متغيرهاي مورد استفاده در پايان نامه ها مي باشد که در قالب جداول توزيع فراواني و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داه مي شود.
بخش سوم نيز، ساختار فيزيکي پايان نامه ها را توصيف مي نمايد که شامل: صفحه چکيده فارسي و انگليسي، صفحه تشکر و قدرداني، صفحه تقديم و ساير مشخصه هاي ظاهري مورد استفاده در پايان نامه ها مي باشد که در قالب جداول توزيع فراواني و درصد، گزارش داده مي شود.

4-2) توصيف متغيرهاي کلي
4-2-1) تعداد کل پايان نامه ها
جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد تعداد کل پايان نامه ها ي گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه هاي استان را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، دانشگاه غير انتفاعي شمال و دانشگاه آزاد آمل به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد فراواني پايان نامه را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-1) توزيع فراواني بر اساس تعداد پايان نامه ها در دانشگاه هاي استان
نام دانشگاه
فراواني
درصد
دانشگاه مازندران
45
9/16
دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل
103
7/38
دانشگاه آزاد واحد ساري
102
3/38
دانشگاه آزاد واحد آيت الله آملي آمل
16
1/6
مجموع
266 پايان نامه
100

نمودار 4-1) فراواني بر اساس تعداد پايان نامه ها در دانشگاه هاي استان
4-2-2) قلمرو موضوعي
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد زمينه هاي موضوعي گرايش مديريت ورزشي در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، قلمرو موضوعي مديريت راهبردي و مديريت رويدادهاي ورزشي به ترتيب، بيشترين و کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه
قلمرو موضوعي
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
1
مديريت راهبردي در ورزش
160
2/60
2
مديريت بازاريابي در ورزش
55
7/20
3
مديريت اوقات فراغت در ورزش
16
6/
4
مديريت اماکن و تاسيسات ورزشي
16
6/
5
مديريت رويدادهاي ورزشي
11
1/4
6
مديريت رسانه هاي ورزشي
3
1/1
7
بيش از يک قلمرو موضوعي
5
9/1
جدول 4-2) توزيع فراواني بر اساس قلمرو موضوعي مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-2) فراواني بر اساس قلمرو موضوعي مجموع پايان نامه ها
جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد زمينه هاي موضوعي گرايش مديريت ورزشي در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، قلمرو موضوعي مديريت راهبردي، بيشترين فراواني قلمرو موضوعي را در دانشگاه هاي مختلف در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

قلمرو موضوعي
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
مديريت راهبردي در ورزش
26
8/57
57
3/55
67
7/65
10
5/62
2
مديريت بازاريابي در ورزش
7
6/15
25
3/24
19
6/18
4
25/
3
مديريت اوقات فراغت در ورزش
4
9/8
6
8/5
5
9/4
1
3/6
4
مديريت اماکن و تاسيسات ورزشي
2
4/4
10
7/9
4
9/3
0
0
5
مديريت رويدادهاي ورزشي
5
1/11
3
9/2
3
9/2
0
0
6
مديريت رسانه هاي ورزشي
1
2/2
0
0
1
1/
1
3/6
7
بيش از يک قلمرو موضوعي
0
0
2
9/1
3
9/2
0
0
جدول 4-3) توزيع فراواني بر اساس قلمرو موضوعي در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-1 فراواني بر اساس قلمرو موضوعي مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-3) فراواني بر اساس قلمرو موضوعي پايان نامه هاي دانشگاه مازندران
4-2-3) قلمرو مکاني
جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد قلمرو مکاني (حوزه ي جغرافياي) تحقيقات انجام شده در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، اکثر تحقيقات انجام شده با فراواني 129، در ساير استان هاي کشور صورت پذيرفته و قلمرو مکاني جهاني، کمترين فراواني را در اين تحقيق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-4) توزيع فراواني بر اساس قلمرو مکاني مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه
قلمرو مکاني
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
کل کشور
63
7/23
استان مازندران
61
9/22
شهرستان هاي استان مازندران
12
5/4
ساير استان هاي کشور
129
5/48
جهاني
1
04/

نمودار 4-4) فراواني بر اساس قلمرو مکاني مجموع پايان نامه ها
جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد قلمرو مکاني تحقيقات انجام شده در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، قلمرو مکاني اکثر تحقيقات انجام شده در دانشگاه هاي استان در اين تحقيق، مربوط به ساير استان هاي کشور مي باشد و قلمرو در سطح جهاني تنها در يک دانشگاه انجام پذيرفته است.
جدول 4-5) توزيع فراواني بر اساس قلمرو مکاني در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

قلمرو مکاني
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
کل کشور
9
20/
27
2/26
23
5/22
4
25/
2
استان مازندران
13
9/28
27
2/26
16
7/15
5
3/31
3
شهرستان هاي استان
مازندران
3
7/6
2
9/1
6
9/5
1
3/6
4
ساير استان هاي کشور
20
4/44
46
7/44
57
9/55
6
5/37
5
جهاني
0
0
1
/1
0
0
0
0

نمودار 4-5) فراواني بر اساس قلمرو مکاني در دانشگاه هاي مختلف
4-2-4) جنسيت پژوهشگران
جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد جنسيت پژوهشگران در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، پژوهشگران مرد با اختلاف اندکي نسبت به پژوهشگران زن، فراواني بيشتري را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-6) توزيع فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

جنسيت
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران

فراواني
درصد
مرد
136
1/51
زن
130
9/48

نمودار 4-6) فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد جنسيت پژوهشگران در پايان نامه هاي مربوط به هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، دانشگاه مازندران و غير انتفاعي شمال فراواني بيشتري در پژوهشگران مرد و دانشگاه آزاد واحد ساري و واحد آمل فراواني بيشتر در پژوهشگران زن را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه
متغير
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
پژوهشگران مرد
29
4/64
61
2/59
39
2/38
7
8/43
پژوهشگران زن
16
6/35
42
8/40
63
8/61
9
3/56
جدول 4-7) توزيع فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در دانشگاه هاي مختلف

نمودار 4-7) فراواني بر اساس جنسيت پژوهشگر در دانشگاه هاي مختلف
4-2-5) وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد راهنما
جدول 4-8 توزيع فراواني و درصد وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها را نشان مي دهد. همانطورکه مشاهده مي شود، استاد با کد 13 و کدهايي با فراواني 1 به ترتيب بيشترين و کمترين نقش هدايت پايان نامه ها، در جايگاه استاد راهنما را در اين تحقيق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-8) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها
نام دانشگاه

استاد راهنما
مجموع دانشگاه هاي استان مازندران
نام دانشگاه

استاد راهنما
مجموع دانشگاه هاي
استان مازندران

فراواني
درصد

فراواني
درصد
کد 1
27
2/10
کد 21
4
5/1
کد 2
38
3/14
کد 22
17
4/6
کد 3
10
8/3
کد 24
2
08/
کد 4
17
4/6
کد 26
7
6/2
کد 5
17
4/6
کد 29
10
8/3
کد 6
10
8/3
کد 30
1
04/
کد 7
26
8/9
کد 35
1
04/
کد 9
1
04/
کد 36
12
5/4
کد 11
1
04/
کد 37
1
04/
کد 13
45
9/16
کد 38
1
04/
کد 14
2
08/
کد 40
1
04/
کد 15
10
8/3
کد 45
1
04/
کد 16
2
08/
کد 49
1
04/
کد 17
1
04/
***
***
***

نمودار 4-1 فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها

نمودار 4-8) فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پايان نامه ها

جدول 4-9 (صفحه بعد) توزيع فراواني و درصد وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد راهنما در هر يک از دانشگاه ها را نشان مي دهد. همانطور که مشاهده مي شود، دانشگاه غير انتفاعي شمال، از نظر پراکندگي استاد راهنما و تنوع در اساتيد نسبت به ساير دانشگاه ها، وضعيت مناسبي را به خود اختصاص داده است و در اين ميان اساتيد با کد 6 و 7 در تمامي دانشگاه ها حضور داشته اند.

جدول 4-9) توزيع فراواني بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه هاي مختلف
نام دانشگاه

استاد راهنما
دانشگاه مازندران
دانشگاه غير انتفاعي شمال
دانشگاه آزاد واحد ساري
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
کد 1
0
0
0
0
26
5/25
1
3/6
کد 2
0
0
5
9/4
26
5/25
7
8/43
کد 3
2
4/4
0
0
7
9/6
1
3/6
کد 4
0
0
0
0
17
7/6
0
0
کد 5
2
4/4
0
0
12
8/11
3
8/18
کد 6
7
6/15
1
1/
1
1/
1
3/6
کد 7
10
2/22
8
8/7
6
9/5
2
5/12
کد 9
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 11
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 13
20
4/44
25
3/24
0
0
0
0
کد 14
0
0
0
0
2
2/
0
0
کد 15
0
0
8
8/7
2
2/
0
0
کد 16
1
2/2
0
0
1
1/
0
0
کد 17
1
2/2
0
0
0
0
0
0
کد 21
2
4/4
2
9/1
0
0
0
0
کد

پایان نامه
Previous Entries استان مازندران Next Entries استان مازندران