استان مازندران، ارزش اطلاعات، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

دسترس قرار نداشتند.
2. در اين تحقيق تنها پايان نامه هايي مورد بررسي قرار گرفته اند که اصل آن ها در زمان پژوهش در بخش پايان نامه ي کتابخانه دانشگاه هاي منتخب موجود بوده اند.
3. در اين تحقيق تنها پاياننامههاي مقطع کارشناسي ارشد مديريت ورزشي مورد بررسي قرار ميگيرند.
4. اين تحقيق شامل پاياننامههايي است که در دانشگاههاي استان مازندران انجام شدهاند.
5. اين تحقيق شامل دانشگاههاي علوم پزشکي نميباشد.
6. دادههاي اين تحقيق در سال 1393 گردآوري شده است.
1-7) محدوديتهاي غيرقابل کنترل
1. با توجه به اين که برخي دادهها از نوشتههاي درون پاياننامه اخذ شده است، بنابراين پژوهشگر به صراحت و صداقت نويسندگان پاياننامهها اعتماد کرده است.
2. برخي پاياننامهها که پس از تسويه حساب دانشجويان، به کتابخانهي دانشگاه تحويل داده نشده و يا به مدت طولاني به امانت رفته بودند، در دسترس محقق قرار نگرفت.
3. نارسايي نگارشي متون برخي از پاياننامهها و انتزاعي بودن برخي مفاهيم موجود در آنها ممکن است سبب اختلاف در برداشت شده باشد.

1-8) تعاريف اصطلاحات
پاياننامه
تعريف نظري: پاياننامه گزارشي است مكتوب به زبان فارسي يا غير فارسي (در برخي رشتهها) که در آن دانشجو، نتايج بررسي و تحقيق خود را در يكي از حيطههاي رشتهي تحصيلي مربوطه زير نظر استاد راهنما انجام داده و ارائه مي‌نمايد (اسحاقيان، 1382).
تعريف عملياتي: منظور از پاياننامه در تحقيق حاضر، پاياننامههايي است که توسط دانشجويان کارشناسي ارشد انجام شده و در کتابخانههاي يکي از دانشگاههاي هدف، در دسترس محقق قرار گرفته است.

درجهي پاياننامه
تعريف نظري: منظور مقطع تحصيلي ميباشد که پاياننامه به منظور اتمام آن مقطع نوشته شده است (اسحاقيان، 1382).
تعريف عملياتي: در اينجا پاياننامههايي مورد نظر ميباشد که روي جلد آنها عنوان درجهي کارشناسي ارشد ذکر شده باشد.
گرايش مديريت ورزشي
تعريف نظري: اين رشته داراي حوزهي وسيع و طيف گستردهاي ميباشد و شامل گرايشهاي مختلفي مانند: “مديريت بازاريابي در ورزش، مديريت اماکن و تأسيسات ورزشي، مديريت اوقات فراغت و ورزش‌هاي تفريحي، مديريت راهبردي در سازمان‌هاي ورزشي، مديريت رسانه‌هاي ورزشي و مديريت رويدادهاي ورزشي” مي باشد.8
منظور رشته يا گرايشي مي باشد که موضوع پايان نامه در حيطه هاي آن انتخاب شده باشد.
تعريف عملياتي: در اينجا پاياننامههايي مورد نظر ميباشد که روي جلد آنها گرايش مديريت ورزشي ذکر شده باشد. در برخي از موارد هرچند عنوان گرايش يا رشتهي مديريت ورزشي ذکر نشده بود اما محقق بر اساس حيطهي پژوهش انجام شده تصميم به احتساب آن گرفته است.

2-1) مقدمه
“تحقيق” و “پژوهش” يكي از عمده‌ترين عوامل رشد و توسعهي جوامع بشري است. متأسفانه با بررسي تحقيقات انجام شده در ايران و مقايسهي كمي و كيفي آنها با كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، اختلاف قابل توجهي از نظر شاخص‌هاي تحقيق ديده مي‌شود(دندار و لوييز9،1998). انجام تحقيقات و استفاده از يافته‌هاي پژوهشي بسان مغزي متفکر و توانمند، مديريت دانشگاه را در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي ياري مي‌رساند. هدف اصلي از انجام تحقيقات در دانشگاه‌ها و صرف بودجه‌هاي پژوهشي و به‌کارگيري نيروي انساني، بهبود کيفيت، کمک به تصميم‌گيري مناسب، افزايش بهره‌وري و کارآيي سازماني، اتخاذ راهبردهاي مناسب، حل مشکلات و کارآفريني است.
از اين منظر پايان نامه به عنوان نتيجهي يک کار تحقيقاتي مورد توجه مخاطبان خود مي باشد و توجه به کميت و کيفيت آنها امري ضروري است و در واقع يكي از منابع مهم و با ارزش اطلاعات ميباشند كه به ويژه براي استفاده در كتابخانه‌هاي دانشگاهي از اهميت خاصي برخوردارند. پايان نامه تصويري است از قالب مورد پذيرش دانشگاه در ارائهي نتايج يك پژوهش ميباشد. بررسي موضوعات پاياننامه در يك مقطع زماني بيانگر خط سير پژوهش دانشگاهي در همان مقطع است. پاياننامهها از بُعد اجتماعي ميتوانند با انجام پژوهشهاي کاربردي، حل مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه در ابعاد مختلف را بر عهده گيرند.
بخشهاي اصلي فصل دوم را مطالعات نظري و پژوهشي و ادبيات تحقيق تشکيل ميدهند. در قسمت اول، مباني نظري تحقيق با استفاده از منابع و مآخذ مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد؛ قسمت دوم نيز شامل نتايج تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور در رابطه با بررسي و ارزيابي پاياننامهها ميباشد.
با وجود اين که در رابطه با پژوهش حاضر پيشينههاي زيادي به خصوص در ارتباط با رشتهي تربيتبدني و علوم ورزشي در داخل و خارج از کشور وجود ندارد، با اين حال تلاش شده است تا تحقيقاتي را که مرتبط با تحقيق مورد نظر بوده و به نوعي در رابطه با پاياننامهها هستند، در اين قسمت مطرح شوند.
2-2) مباني نظري
2-2-1) تحقيق چيست؟
تحقيق ‌از نظر لغوي، يعني رسيدگي کردن و به کُنه مطلبي پي بردن. واژهي تحقيق ‌از زبان عربي گرفته ‌شده ‌است و در فرهنگ معين به معناي درست کردن، رسيدن، بر رسيدن، پژوهش، رسيدگي، بررسي، مطالعه، حقيقت و واقعيت (فرهنگ فارسي، ذيل واژه ‌تحقيق). تحقيق کوشش منظمي است که به منظور پاسخگويي به ‌يک ‌يا چند سؤال داده شده ‌است(بازرگان، 1382). خواجه نوري(1392) در کتاب روش تحقيق، تحقيق را بدين صورت تعريف مي‌نمايد: “مجموعه ‌اقداماتي که به کمک مشاهدات در جهان ظاهري براي کشف قسمتي از مشخصات جهان حقيقي انجام مي‌گيرد”.
طبق يک تعريف کلاسيک نيز تحقيق عبارت است از نوعي فعاليت آگاه‌ساز، پرسشگرانه‌ و چراجويانه براي دستيابي به پاسخ‌هايي مطلوب در خصوص موجوديت پديده‌اي، امري يا حدوث حادثه‌اي و بالاخره شناخت و تفسير ارتباط موجود بين عوامل مؤثر در کنش‌ها و واکنش‌ها از ديدگاههاي مختلف است. دايره‏‎‏المعارف علوم‌ اجتماعي (1380)، تحقيق را اينگونه ‌تعريف مي‌کند: “تحقيق، فعاليت فشرده‌اي ‌است که مستلزم کشف ‌اطلاعات جديد يا کشف روابط جديد در يک نظريه به منظور تعميم دادن نتايج آن است. تاکمن10، (1972) تحقيق را کوششي ‌نظام‌مند به ‌منظور فراهم کردن پاسخ به تعدادي سؤال تعريف ‌ميکند. از نظر دلاور (1390)، تحقيق‌ مجموعه فعاليتهاي منظمي ‌است که هدف آن کشف حقيقت يا رسيدن از علم ‌اندک به علم بيشتر است، خواه با آزمايش صرف و خواه با روش‌هاي ديگر و يا کاربرد روش علمي براي حل يک مسئله را تحقيق گويند(اسحاقيان،1382).
2-2-2) اهميت تحقيقات
در فرآيند پيچيدهي علوم، فعاليتهاي تحقيقاتي را ميتوان به مثابهي بخشي از فعاليتهايي به حساب آورد که در دهههاي اخير، سخت مورد توجه قرار گرفته است و زيربناي نوآوريها و اقدامات مربوط به بهبود نظامهاي آموزشي و تربيتي بوده و به عنوان يکي از پرجاذبهترين و بااهميتترين عوامل به شمار رفته است. اينگونه فعاليتها در کشورهاي مختلف جهان براي بررسي فرآيندهاي آموزش و تربيت در ابعاد گوناگون آغاز گرديده و پژوهشگران بسياري را مشغول کرده است. در نتيجه، مجموعهي قابل توجهي از روشها و اطلاعات مربوط به پژوهش گردآوري شده و در بسياري از موقعيتها به کار گرفته شده است.
اغلب کشورهاي جهان اعم از صنعتي يا در حال توسعه در دههي 1960 از رونق بيشتري در حوزهي تحقيق برخوردار بودهاند. ايجاد واحدهاي تحقيقاتي در کنار دستگاهها و سازمانهاي اجرايي و يا ايجاد مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها، نمونهي بارزي از اين کوششها بوده، اما در برخي از کشورها از جمله ايران اين کوششها چندان موفقيتآميز نبوده است (بازرگان، 1382). يکي از اصليترين ارکان نظام تحقيقاتي، نظارت و ارزيابي تحقيقات است، زيرا در استحکام نظام و بهرهوري بيشتر از تحقيقات نقش بسيار تعيينکنندهاي دارد. با اطمينان ميتوان ادعا کرد بين تحقيقات و ميزان پيشرفت حقيقي در هر کشور رابطهي مستقيمي وجود دارد. اهميت و نقش تحقيقات در روند تحولات، توسعه و پيشرفتهاي جوامع بشري از نيمهي دوم قرن بيستم، به طور مداوم در حال ارتقا و افزايش بوده است. در طي پنج سال اخير تمامي کشورهاي صنعتي و به تبع آن کشورهاي موفق در حال توسعه با وقوف به نقش مهم و تعيينکنندهي تحقيقات در توسعهي بخشهاي مختلف کشور، عمده توجه و اهتمام خود را در جهت تقويت و ارتقاي سطح شاخصهاي مختلف تحقيقات معطوف ساختهاند (قاضيزاده، 1376).
اما سؤالي که مطرح شدن آن در اينجا منطقي به نظر ميرسد اين است که چرا تحقيق و ارزشيابي در علوم تربيتي و رفتاري بجا و داراي اهميت است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد خاطرنشان کرد که در تصميمگيري و ارزيابي آموزشي، تحقيق و ارزشيابي تنها راهي است که به کمک آن ميتوان از بين تصميمهاي موجود، مناسبترين تصميم را براي معتبر ساختن اصلاحات آموزشي و بنيانگذاري شيوههاي مؤثر به عنوان سدي عليه نوآوريهاي بيارزش و موقتي، انتخاب کرد. در حال حاضر، از طرفي بخش خصوصي و دولتي، بودجههاي پژوهشي را بر اساس برنامهريزي خوب و روشهاي ارزشيابي مناسب تأييد ميکنند و از طرف ديگر، تأثير نقطهنظرهاي رفتارگرايي در علوم تربيتي و رفتاري موجب تأکيد بر رفتارهاي قابل مشاهده و عيني شده است. لازم به ذکر است که نفوذ تکنولوژي رايانه و روش سيستمي که به اطلاعات ورودي کمي نياز دارند، موجب شده است که روابط و مفاهيم به صورت رياضي و منطقي تعريف شوند. به همين علت، عمليات سيستمي بر اساس هدفهاي نهايي شکل ميگيرند. سهولت و توانايي کلي کامپيوتر در مرتب کردن، ذخيرهسازي و پردازش سريع و اقتصادي اطلاعات موجب شده است که تودهي عظيمي از اطلاعات با استفاده از روشهاي پيچيدهي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند(ايزاک11، 1996).
يادآوري ميشود که رشد علاقهي بخش صنعتي براي توسعه و گسترش مواد، ابزار و برنامههاي آموزشي، سيماي جديدي را براي ارزشيابي فراهم ساخته است. آمادگي مردم، تکنيکها و امکانات مالي به منظور برآورده ساختن نيازهاي پژوهشي و ارزشيابي در موقعيتهاي آموزشي و عملي نيز از ديگر دلايل اين مهم ميباشد. ضمن آن که پايداري يافتههاي منفي يا بيحاصل در ادبيات پژوهشهاي آموزشي موجب طرح سؤالهاي جدي دربارهي اعتبار برنامههاي آموزشي، هم از نقطه نظر قانوني و نوآوري و هم از نظر نکات اساسي و زيربنايي آنها شده است (ايزاک، 1996).
با اين وجود بايد اذعان نمود که در کشور ما و در شرايط رو به رشد کنوني، راه پيموده شده جز بخش کوچکي از مسيري که بايد پيموده شود، به حساب نميآيد. لذا نه تنها نبايد به آنچه تاکنون صورت گرفته بسنده نمود، بلکه بايد به اينگونه فعاليتها به مثابهي امري پويا و ضروري نگرسيت. چراکه آيندهاي که در پيش روي ماست ايجاب ميکند تا با استفاده از تحقيقات علمي، قدمهاي مؤثري در پيشرفت فناوري برداريم. به علاوه، جهت پيشبرد نظام آموزشي به عنوان زيربناي هرگونه توسعه ناگزيريم به تحقيقات آموزشي و تربيتي بيافزاييم(حري، 1371). بنابراين براي دستيابي به اهداف علمي، پيشرفت و توسعهي حقيقي، توجه به تحقيقات و توصيف و ارزيابي آنها ضروري مينمايد. لازم به ذکر است، در رشتهي تربيتبدني و علوم ورزشي بررسيهايي که تاکنون روي تحقيقات و به خصوص پاياننامهها انجام شده، بسيار محدود ميباشند.

2-2-3)ويژگيهاي تحقيق (دلاور، 1390)
از نظر تاکمن (1998)
* تحقيق داراي فرايند معيني است؛ به اين معني که در اجراي آن از اصول و قواعد مشخصي استفاده ميشود و منظم است يا به عبارت ديگر، تحقيق فعاليت منظمي تلقي ميگردد.
* در تحقيق، نظامي تعقيب ميشود که در به کار بردن آن منطقي حکمفرماست، به همين دليل تحقيق منطقي است.
* تحقيق تجربي است؛ به عبارت ديگر، تحقيق بازگشت به واقعيت است.
* تحقيق جنبهي تقليلي دارد؛ به اين معني که محقق با استفاده از روشهاي تجزيه و تحليل، اطلاعات جمعآوري شده را در طبقههاي معين و معناداري طبقه بندي مي کند.
* تحقيق قابل انتقال و تکرر است؛ يعني که فرايند و روشهاي تحقيق قابل تکرار و انتقال ميباشد.

از نظر جان بست12(2006)
* هدف اصلي تحقيق، حل يک مسئله يا پاسخگويي به يک سؤال يا دستيابي به روابط علت و معلولي بين متغيرهاي پژوهشي است.
* تحقيق در صدد يافتن قوانين کلي است؛ به عبارت ديگر، هدف تحقيق مشاهده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع دوركيم، ديني، اعضاي Next Entries پردازش اطلاعات، توسعه دانش، توسعه خود