استان مازندران، اخلاق پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي، نياز به كشف راهحلهاي كاربردي و علمي براي رفع آن مشكلات و نياز به كشف قوانين كلي و عمومي كه پديدههاي اجتماعي پيچيدهتر حائز اهميت است. بر اين اساس ساليانه صدها دانشجوي تحصيلات تکميلي کشور، به تدوين پايان نامه‌هاي خود در حوزه‌هاي متفاوت رشته‌ي مديريت ورزشي مي‌پردازند. پايان نامه يکي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي ملي است، ولي متأسفانه پژوهش‌هاي اندکي براي ارزيابي آن انجام شده است. البته اين امر منحصر به ايران نيست و مي‌توان گفت که اين مسئله در سطح جهان قابل بررسي است. با اين حال تاکنون ارزيابي‌هاي اندکي به صورت نظام يافته در مورد ويژگي‌هاي پاياننامه‌ها انجام پذيرفته است.

1-3) ضرورت تحقيق
امروزه نگارش و ارائه پايان نامه، حتي براي محققان با تجربه کاري چالش برانگيز است (لي4، 2010). اين کار چالش برانگيز نيازمند تلاش و صرف انرژي و وقت فراوان است تا محقق به يک نتيجه مطلوب برسد و نتيجه علمي محقق که در قالب تدوين پايان نامه نمايان مي شود داراي کيفيت مناسب باشد.
وضعيت تدوين پاياننامهها ميتواند انعکاسي از ميزان توجه مسئولين دانشگاه، اساتيد راهنما و دانشجويان به اين واحد آموزشي، پژوهشي مهم باشد که به صورت تدريجي در جهتدهي به فعاليتهاي علمي دانشگاه و کسب اعتبار علمي آن دخيل ميباشد(آرکنا و مير5، 2000). با توجه به اهميت اين موضوع، ارائهي صحيح، استاندارد و مدون پاياننامهها به عنوان گزارش يک پژوهش ضروري به نظر ميرسد(دستجردي و همکاران،1391).
پاياننامههاي دانشجويي از اهميت خاصي برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پاياننامهنويسي و ارتقاي کيفيت آنها در آيندهي تحقيقاتي کشور بسيار مفيد خواهد بود(هيگينسون و کرنر6، 1996). از طرفي ارزشگذاري و معيارسنجي شاخصهاي کمي و کيفي علوم ورزشي مانند ديگر علوم براي حضور مؤثر در حيات علمي اين رشته در کشور با توجه به اين که در حال حاضر دانش علوم ورزشي به عنوان دانش ميان رشته اي با انبوهي از دستاوردهاي علمي و تخصصي روبرو است ضروري به نظر مي رسد و طبقهبندي و ساماندهي اين يافتهها موجب شکلگيري روند جديدي در دانش فوق مي شود(شريفي و همکاران،1391).
با توجه به اين که پاياننامههاي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي بخش مهمي از تحقيقات انجام گرفته در حوزهي تربيتبدني را تشکيل ميدهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در اين بخش اهميت زيادي دارد(ميزاني و همکاران،1392) و لزوم پيروي آنها از يک روش استاندارد براي استفادهي مناسب ضروري به نظر ميرسد(منتخب و همکاران، 1388).
در مجامع علمي، پاياننامهها به عنوان نتايج تحقيقات دانشپژوهان در نظر گرفته ميشود و هويت علمي دانشگاه در گرو ارزيابي همين اسناد است(کلاهدوزان و همکاران،1383). از طرفي همهساله مقادير فراواني از امکانات مالي دولت و قسمت اعظمي از نيرو، انرژي و وقت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه صرف انجام پايان نامه ميشود(فيروزآبادي و همکاران، 1392). با توجه به اين مهم، نقش و تأثير غيرقابلترديد پاياننامه و رساله، در رشد علمي تحقيقات و محققان، لزوم توجه به کيفيت و کميت آنها را دوچندان ميکند. براي گام برداشتن صحيح به سوي پيشرفت حقيقي، بررسي کمي و ارزيابي تحقيقات امري ضروري است(خلجي و کشتي دار، 1381).
مهمترين هدف از انجام پژوهشها، استفادهي عملي از يافتههاي آنها بوده و عدم كاربرد عملي يافتهها به نوعي اتلاف منابع محسوب ميشود. برخي از يافتهها قابليت كاربرد مستقيم دارند و برخي ديگر را صرفاً ميتوان اشاعه داد و اميدوار بود كه موجب افزايش دانش و مهارت و تغيير نگرش مخاطبان شود. لذا اين تغيير نگرش در برنامهريزي و تصميمگيري اثري مستقيم خواهد داشت. استفاده از يافتههاي پژوهشي، نيازمند كوششي سازمان يافته است. امروزه پايان نامه هايي با موضوعات تکراري، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش هاي روش شناختي از جمله مهمترين کاستي هايي است که در توليدات علمي دانشگاه ها خودنمايي مي کنند(منصوريان، 1392).
تحليل و بررسي پايان نامه ها مي تواند اطلاعات مختلفي که درون تعداد زيادي پايان نامه نهفته است را در اختيار علاقه مندان قرار دهد. در راستاي اين مهم، محققان در مطالعات مختلفي، ارزشيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف پاياننامهها، هر چند سال يک بار، اقدام به رفع موانع موجود براي ارتقاي کيفيت و مطلوبيت را پيشنهاد نموده اند(صادقي و همکاران، 1390)، (منتخب و همکاران، 1388)، (افتخاري و همکاران، 1392) و (عليشيري و همکاران، 1389)، (زرشناس و همکاران1391).
از آنجا که استان مازندران در دسترسي به زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و نيز فاصله تا پايتخت، همراه با شرايط آب و هوايي معتدل، اراضي بسيار حاصلخيز، طبيعت گوناگون و مفرح ساحلي، دشتي، جنگلي و کوهستاني مساعد براي توسعهي صنعتهاي مختلف و از جمله صنعت ورزش از شرايط مطلوبي برخوردار است و همچنين برخورداري از ميراث فرهنگي غني و بيشترين نرخ دانشآموختگان با تحصيلات دانشگاهي در ميان استان‌هاي کشور و اين که اين استان باسوادترين استان کشور است.7
کيفيت تحقيق و پژوهش در راستاي استفاده از نتايج کاربردي تحقيقات در جهت آباداني در زمينههاي مختلف استان از جمله رشتههاي دانشگاهي نظير تربيتبدني از اهميت خاصي برخوردار است.
ميزاني و همکاران(1390)، بيان کردند که داده هاي غير واقعي مي تواند به دليل مشکلاتي در زمينه هاي ديگر موثر در تدوين پايان نامه از قبيل منابع اطلاعاتي و مالي و نظام بوروکراسي اداري دانشگاه باشد. زماني که شرايط و امکانات موجود براي نوشتن پايان نامه نامناسب و دانشجو از اين نظر تحت فشار باشد امکان اين که به فکر تقلب بيفتد بيشتر است. نبود سازکارهاي جلوگيري و برخورد با اين پديده مخرب در کشور نيز ممکن است در شيوع آن نقش داشته باشد. مي بايست تدابيري براي جلوگيري از احتمال تقلب علمي دانشجويان و تشويق آن ها به پيروي از اخلاق پژوهشي انديشيده شود.
با توجه به اهميت پاياننامهها و هزينه، زمان و انرژي زيادي که صرف تهيهي آنها ميشود، آگاهي از محتوا و شناسايي موضوعي آنها ضروري به نظر ميرسد (نيکسيرت و بدري،1392) و نيز کمک به دانشجويان در انتخاب موضوعات کاربردي و هدفمند براي پايان نامه ها با آگاهي از پژوهش هاي پيشين مهم است. راهکارهايي همچون تهيه بانک اطلاعاتي مناسب از پايان نامه ها مي تواند راهنماي مناسبي جهت انتخاب موضوعات جديد و غير تکراري پايان نامه هاي دانشجويان باشد(رضا خاني مقدم و همکاران، 1390)، (شکفته و اکبري، 1387).
به طور قطع نتايج اين تحقيق با توجه به ايجاد بانک اطلاعات موضوعي ميتواند مرجعي براي راهنمايي دانشجو در توجه به جزئيات مهم در پاياننامه شود و ضمن پيشگيري از خستگي، سردرگمي، صرف هزينه و وقت فراوان، موجب بهبود در وضعيت تدوين پاياننامهها در موضوعات جديد، بررسي نشده و کاربردي را فراهم ميآورد. به نظر مي رسد زماني که پايان نامه هايي با موضوعات مشابه وجود داشته باشد احتمال سوء استفاده از پايان نامه ها افزايش مي يابد و از آنجايي که امروزه درون دانشگاهها، متأسفانه هدف اصلي اکثر دانشجويان اخذ مدرک شده و زمينههاي جامعهپذيري علمي و فرهنگي ضعيف شده، تمايل به سوء رفتار علمي نيز بالا رفته است(ذاکر صالحي، 1389)، اميد است در راستاي کمک به دانشجويان در انتخاب موضوعات جديد، بتوان گام مثبتي در جلوگيري از اين رفتار ناپسند برداشت.
با توجه به اين که پژوهشهاي انجام گرفته در ساير رشتهها نيز نشان ميدهد که کاستيهاي نگارشي و روشهاي آماري از جمله موضوع هاي مورد توجه محققان بوده (شريفي و همکاران،1391) و تاکنون در داخل استان تحقيقي براي ارزيابي پاياننامههاي “گرايش مديريت ورزشي” در دانشگاههاي هدف يافت نشده است، اين پژوهش قصد جمعآوري اطلاعات کمي از مجموع پاياننامههاي دفاع شده در مقطع کارشناسي ارشد رشتهي تربيت بدني، گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه هاي استان مازندران را داشته است. به همين منظور تحقيق حاضر به تحليل ساختاري و کمي پاياننامههاي تربيتبدني و علوم ورزشي، گرايش مديريت ورزشي ميپردازد.

1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف کلي
هدف کلي از اين تحقيق، “تحليل ساختاري پاياننامههاي مديريت ورزشي دانشگاههاي استان مازندران از ابتدا تا نيمهي مهرماه سال 1392” ميباشد.

1-4-2) اهداف اختصاصي
1. بررسي توزيع کل پاياننامهها در دانشگاههاي منتخب استان مازندران.
2. بررسي توزيع زمينههاي موضوعي گرايش مديريت ورزشي در پاياننامهها.
3. بررسي توزيع جامعهي آماري تحقيقات انجام شده در پاياننامهها.
4. بررسي توزيع قلمرو مکاني (حوزهي جغرافيايي) در پاياننامهها.
5. بررسي توزيع روششناسي پاياننامهها از لحاظ انواع روشهاي تحقيق، روشهاي نمونهگيري، حجم نمونه، فرمول حجم نمونه، روش گردآوري و ابزار جمعآوري دادهها، ميزان آلفا و نرمافزارهاي مورد استفاده در پاياننامهها.
6. بررسي توزيع شيوهي جمعآوري اطلاعات، نوع دادهها، نوع هدف، نوع ضميمه، نوع محدوديتها و پيشنهادات در تحقيقات انجام شده در پاياننامهها.
7. بررسي توزيع تعداد کليدواژهها و تعداد کليدواژههاي مورد استفاده در عنوان تحقيقات انجام شده در پاياننامهها.
8. برررسي توزيع پاياننامهها به تفکيک سال، رنگ جلد، تعداد نويسندگان، استاد راهنما، استاد مشاور و جنسيت پژوهشگر.
9. بررسي توزيع تعداد صفحات بخشهاي مختلف پاياننامهها (فصل دو، فصل پنج، ضميمه و کل پاياننامه)
10. بررسي توزيع تعداد منابع فارسي و لاتين مورد استفاده در پاياننامهها.
11. بررسي توزيع تعداد فرضيهها، اهداف و سؤالها در تحقيقات انجام شده در پاياننامهها.
12. بررسي توزيع تعداد نمودار و جدول در تحقيقات انجام شده در پاياننامهها.
13. بررسي توزيع وضعيت کلي پاياننامهها از نظر ساختار فيزيکي.
14. ايجاد بانک اطلاعاتي موضوعي پاياننامههاي دفاع شده در دانشگاههاي استان، در راستاي جلوگيري از تکرار موضوعات و نيز انتخاب موضوعات تحقيقاتي جديد و بررسي نشده.
15.بررسي سير پيشرفت پاياننامهها (مقايسهي سال به سال) از ابتدا تاکنون.
1-5) سؤالهاي تحقيق
1-5-1) سؤال اصلي
“وضعيت ساختاري پاياننامههاي مديريت ورزشي در دانشگاههاي استان مازندران از ابتدا تا نيمهي مهرماه سال 1392” در چه وضعيتي قرار دارد؟
1-5-2) سؤالهاي فرعي
1. توزيع تعداد کل پاياننامهها در دانشگاههاي منتخب استان مازندران به چه نحوي ميباشد؟
2. توزيع زمينههاي موضوعي گرايش مديريت ورزشي در تحقيقات انجام شده در پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
3. توزيع جامعهي آماري تحقيقات انجام شده در پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
4. توزيع قلمرو مکاني (حوزهي جغرافيايي) در پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
5. توزيع روششناسي پاياننامهها از لحاظ متغيرهاي گوناگون به چه نحوي ميباشد؟
6. توزيع شيوهي جمعآوري اطلاعات، نوع دادهها، نوع هدف، نوع ضميمه، نوع محدوديتها به چه نحوي
ميباشد؟
7. توزيع تعداد کليدواژهها و تعداد کليدواژههاي مورد استفاده در عنوان پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
8. توزيع پاياننامهها به تفکيک سال، رنگ جلد، تعداد نويسندگان، جنسيت پژوهشگر، استاد راهنما و استاد مشاور به چه نحوي ميباشد؟
9. توزيع تعداد صفحات بخشهاي مختلف پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
10. توزيع تعداد منابع فارسي و لاتين مورد استفاده در پاياننامهها چگونه ميباشد؟
11. توزيع تعداد فرضيهها، اهداف و سؤالها در تحقيقات انجام شده در پاياننامهها به چه نحوي ميباشد؟
12. توزيع تعداد نمودار و جدول در تحقيقات انجام شده در پايان نامهها به چه نحوي ميباشد؟
13. توزيع وضعيت کلي پاياننامهها از نظر ساختار فيزيکي به چه نحوي ميباشد؟
14. بانک اطلاعات موضوعي پاياننامههاي دفاع شده در دانشگاههاي استان تا نيمهي مهر سال 1392 معطوف به چه عناويني است؟
15. سير پيشرفت پاياننامهها (مقايسهي سال به سال) تا نيمهي مهر سال 1392 چگونه بوده است؟
1-6) محدودهي تحقيق
1. در اين تحقيق تنها پاياننامههايي که تا مهر 92 به اتمام رسيدهاند مورد بررسي قرار گرفته است، زيرا برخي از پاياننامهها بعد از اين تاريخ به علت عدم تسويه حساب دانشجويان در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مفهوم خدا، فاعل شناسا Next Entries پایان نامه با موضوع دوركيم، ديني، اعضاي