استان خراسان شمالی، خراسان شمالی، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
4,928,448
-3,225,197
1,703,251
1,622,144
-28,377,856
2
0
5,914,138
-3,870,236
2,043,901
1,853,879
-26,523,977
3
0
7,096,965
-4,644,283
2,452,682
2,118,719
-24,405,258
4
0
8,516,358
-5,573,140
2,943,218
2,421,393
-21,983,866
5
0
10,219,630
-6,687,768
3,531,862
2,767,306
-19,216,560
6
0
12,263,556
-8,025,322
4,238,234
3,162,635
-16,053,924
7
0
14,716,267
-9,630,386
5,085,881
3,614,441
-12,439,484
8
0
17,659,520
-11,556,463
6,103,057
4,130,789
-8,308,694
9
0
21,191,424
-13,867,756
7,323,668
4,720,902
-3,587,792
10
0
25,429,709
-16,641,307
8,788,402
5,395,317
1,807,524
11
0
30,515,651
-19,969,568
10,546,082
6,166,076
7,973,600
12
0
36,618,781
-23,963,482
12,655,299
7,046,944
15,020,544
13
0
43,942,537
-28,756,179
15,186,359
8,053,650
23,074,194
14
0
52,731,045
-34,507,414
18,223,631
9,204,172
32,278,366
15
0
63,277,254
-41,408,897
21,868,357
10,519,053
42,797,420
16
0
75,932,705
-49,690,677
26,242,028
12,021,775
54,819,195
17
0
91,119,246
-59,628,812
31,490,434
13,739,172
68,558,367
18
0
109,343,095
-71,554,574
37,788,520
15,701,911
84,260,278
19
0
131,211,714
-85,865,489
45,346,224
17,945,041
102,205,318
20
2,500,000
157,454,056
-103,038,587
56,915,469
21,450,842
123,656,160
Total

123,656,160

نمودار 4-32: برگشت سرمايه در شهر مشهد

4-12- موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی

شکل 4-12: موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور با مساحتی حدود ۲۸ هزار و ۴۳۴ کیلومتر مربع، جزو پانزدهمین استان ایران محسوب می شود. مرکز استان خراسان شمالی، شهر بجنورد است و از شهرهای مهم آن می توان شیروان، اسفراین، مانه، سملقان، جاجروم و فاروج را نام برد.
 4-12-1- شرايط اقليمي استان خراسان شمالی (شهر بجنورد)
System overview (annual values)
Iran
Bojnurd
Longitude
57.32°
Latitude
37.47°
Elevation
1,139 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
81.8
102.8
139.1
167.8
198.6
206.6
208.3
194.2
162
133.2
88.6
72.2
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
4
6.3
10.8
17.5
22.7
27.8
29.7
28.9
24.8
18.4
10.4
5.9
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.6
2.3
2.5
2.8
3.1
3.6
3.7
3.2
2.9
2.2
1.9
1.6
4-12-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان شمالی

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,230.3 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,170 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.32
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
32
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,927.1
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
8,900.5
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.1
Direct irradiation after IAM
kWh
5,592

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
65%
Total annual field yield
3,927.1 kWh
Collector field yield relating to gross area
865 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
909 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,133.8 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,217.3 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
17.3 °C
Global irradiation, annual sum
1,754.7 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
611.4 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,190.6
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
313.4
Connection losses
kWh
301

نمودار4-33: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان خراسان شمالی (شهر بجنورد)

نمودار4-34 : جریان انرژی در استان خراسان شمالی (شهر بجنورد)
4-12-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان شمالی

پایان نامه
Previous Entries استان خراسان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد سازمانی، متغیر مستقل، نیروی انسانی