استان خراسان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,926,960
-2,340,936
3,586,024
3,415,261
-26,584,739
2
0
7,112,352
-2,809,123
4,303,229
3,903,155
-22,681,584
3
0
8,534,822
-3,370,948
5,163,875
4,460,749
-18,220,835
4
0
10,241,787
-4,045,137
6,196,649
5,097,999
-13,122,836
5
0
12,290,144
-4,854,165
7,435,979
5,826,284
-7,296,551
6
0
14,748,173
-5,824,998
8,923,175
6,658,611
-637,941
7
0
17,697,808
-6,989,997
10,707,810
7,609,841
6,971,900
8
0
21,237,369
-8,387,997
12,849,372
8,696,961
15,668,861
9
0
25,484,843
-10,065,596
15,419,247
9,939,384
25,608,245
10
0
30,581,812
-12,078,716
18,503,096
11,359,296
36,967,541
11
0
36,698,174
-14,494,459
22,203,715
12,982,053
49,949,594
12
0
44,037,809
-17,393,350
26,644,458
14,836,631
64,786,225
13
0
52,845,371
-20,872,021
31,973,350
16,956,150
81,742,375
14
0
63,414,445
-25,046,425
38,368,020
19,378,457
101,120,833
15
0
76,097,334
-30,055,710
46,041,624
22,146,809
123,267,641
16
0
91,316,801
-36,066,851
55,249,949
25,310,638
148,578,280
17
0
109,580,161
-43,280,222
66,299,939
28,926,444
177,504,723
18
0
131,496,193
-51,936,266
79,559,927
33,058,793
210,563,516
19
0
157,795,431
-62,323,519
95,471,912
37,781,478
248,344,994
20
2,500,000
189,354,518
-74,788,223
117,066,295
44,121,055
292,466,049
Total

292,466,049

نمودار 4-26: برگشت سرمايه در شهر شهرکرد

4-10- موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی

شکل 4-10: موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی در شرق کشور با مساحتی حدود ۹۵ هزار و ۳۸۵ کیلومتر مربع واقع شده که از حیث وسعت ، جزو هشتمین استان ایران به شمار می رود. مرکز استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند است و از شهرهای مهم آن می توان؛ قاینات، درمیان، سرایان، سربیشه و نهبندان را نام برد.
 4-10-1- شرايط اقليمي استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند)
System overview (annual values)
Iran
Birjand
Longitude
59.22°
Latitude
32.88°
Elevation
1,489 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
107.9
119.6
156.2
186.5
228.4
237.6
239.6
227.7
191.5
157.7
113.8
98.2
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
3.8
6.6
11.3
17.8
22.7
26.8
27.9
26.2
22.9
17.3
10.3
6.3
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.3
1.7
1.8
1.9
2.1
2.6
3
2.5
1.4
1.2
1
1
4-10-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان جنوبی
System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
1,731.3 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,287.1 kWh
System performance (Quse / Etot)
3.05
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
29
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,572.3
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
10,127.5
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
45.1
Direct irradiation after IAM
kWh
7,073.6

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
73.5%
Total annual field yield
4,572.3 kWh
Collector field yield relating to gross area
1,007.1 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
1,058.4 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,812.9 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,581.6 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
16.7 °C
Global irradiation, annual sum
2,063.1 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
521.6 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,263.2

Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
342.6
Connection losses
kWh
314.6

نمودار4-27: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند)

نمودار4-28: جریان انرژی در استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند)
4-10-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان جنوبی
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
6,176,940
-2,004,354
4,172,586
3,973,891
-26,026,109
2
0
7,412,328
-2,405,225
5,007,103
4,541,590
-21,484,518
3
0
8,894,794
-2,886,270
6,008,524
5,190,389
-16,294,130
4
0
10,673,752
-3,463,524
7,210,229
5,931,873
-10,362,257
5
0
12,808,503
-4,156,228
8,652,274
6,779,283
-3,582,973
6
0
15,370,203
-4,987,474
10,382,729
7,747,752
4,164,779
7
0
18,444,244
-5,984,969
12,459,275
8,854,574
13,019,353
8
0
22,133,093
-7,181,963
14,951,130
10,119,513
23,138,867
9
0
26,559,711
-8,618,355
17,941,356
11,565,158
34,704,025
10
0
31,871,654
-10,342,026
21,529,627
13,217,324
47,921,348
11
0
38,245,984
-12,410,432
25,835,553
15,105,513
63,026,861
12
0
45,895,181
-14,892,518
31,002,663
17,263,443
80,290,304
13
0
55,074,218
-17,871,022
37,203,196
19,729,649
100,019,953
14
0
66,089,061
-21,445,226
44,643,835
22,548,170
122,568,123
15
0
79,306,873
-25,734,271
53,572,602
25,769,338
148,337,461
16
0
95,168,248
-30,881,125
64,287,123
29,450,672
177,788,132
17
0
114,201,897
-37,057,350
77,144,547
33,657,910
211,446,043
18
0
137,042,277
-44,468,820
92,573,456
38,466,183
249,912,226
19
0
164,450,732
-53,362,585
111,088,148
43,961,352
293,873,578
20
2,500,000
197,340,879
-64,035,101
135,805,777
51,183,769
345,057,347
Total

345,057,347

نمودار 4-29: برگشت سرمايه در شهر بيرجند

4-11- موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

شکل 4-11: موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران با مساحتی حدود ۱۴۴ هزار و ۶۸۱ کیلومتر مربع، جزو چهارمین استان بزرگ کشور محسوب می شود. مرکز استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد است و از شهرهای مهم آن می توان نیشابور، سبزوار، کاشمر، تربت جام و سرخس را نام برد.
 4-11-1- شرايط اقليمي استان خراسان رضوی (شهر مشهد)
System overview (annual values)
Iran
Mashhad
Longitude
59.57°
Latitude
36.27°
Elevation
1,128 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
76.6
88.7
121.3
155.5
190.5
205.9
214.3
197.2
164.2
124.3
85.7
70.7
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
2.7
4.7
9
15.5
20.6
25.8
27.8
26.7
22.1
16.1
8.5
4.6
Wind speed [Vwnd]
m/s
2
2.5
2.7
3
3
3.4
3.6
3.3
2.6
2.3
1.9
1.9

4-11-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان خراسان رضوی

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,768.9 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,370.8 kWh
System performance (Quse / Etot)
1.94
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
33
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,614.6
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
8,293.7
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
43.6
Direct irradiation after IAM
kWh
4,883.9

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
57.9%
Total annual field yield
3,614.6 kWh
Collector field yield relating to gross area
796.2 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
836.7 kWh/m²/Year
Max. energy savings
3,804.8 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,040.9 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
15.4 °C
Global irradiation, annual sum
1,693.8 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
652.7 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,432.4
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
306.9
Connection losses
kWh
307.2

نمودار4-30: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان خراسان رضوی (شهر مشهد)

نمودار 4-31: جریان انرژی در استان خراسان رضوی (شهر مشهد)
4-11-3-نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان خراسان رضوی
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries استان تهران، تحلیل اقتصادی، شمال ایران Next Entries استان خراسان شمالی، خراسان شمالی، استان خراسان