استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نظامهاي مختلف جهان به غير از اين روش نميتوان به هدف رسيد. تحول در تمام جنبههاي مختلف مديريت و به خصوص مديريت تربيتبدني قطعاً در گرو تحقيق و پژوهش در جنبههاي مختلف آن است. اما کمبود مراکز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي در امر تربيتبدني و ورزش به منظور تأمين نيازهاي تحقيقاتي در اين بخش و منطبق نبودن فعاليتهاي ورزشي با مباني علمي و پژوهشي و پيشرفتهاي پژوهشي دنيا، امکان تحقيق براي محققان را محدود ميکند. در برنامهي اول توسعهي اقتصادي و اجتماعي، تربيتبدني و ورزش چنين تعريف شده است: “تربيتبدني بخشي از تعليم و تربيت عمومي است که از طريق فعاليتهاي حرکتي مناسب زمينهساز رشد و پرورش و شکوفايي استعدادهاي فرد ميگردد”. بنابراين وظيفهي متخصصان تربيتبدني و ورزش ايجاب ميکند تا مبادرت به تعريف موضوعات تحقيقي و پژوهشي کاربردي نمايند تا شايد بتوان با انجام اينگونه تحقيقات، مشکل و مسائلي از تربيتبدني و ورزش کشور را رفع کرد(نوربخش، 1382).
البته نبايد انکار کرد که در اجراي اهداف تحقيق و پژوهشي موانع و مشکلات متعددي وجود دارد که به طور خلاصه و فهرستوار عبارتند از:
1- وجود مراکز متعدد و موازي در امر تربيتبدني و ورزش کشور
2- تغييرات پيدرپي در مديريتهاي مختلف تربيتبدني در کشور
3- عدم داشتن يک سياست مشخص در امر تربيتبدني و ورزش
4- عدم کارآيي لازم منابع مادي و تأسيسات و نيروي انساني
5- عدم برنامهريزي و سازماندهي صحيح در استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود

البته علي رغم موانع و مشکلات موجود، در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحقيقات مختلفي توسط محققان و مراکز تحقيقاتي مختلف در زمينه ي تربيت بدني و ورزش به ويژه در دانشگاه ها و توسط دانشجويان کارشناسي ارشد رشته ي تربيت بدني انجام گرفته است(نوربخش، 1382).

2-3) پيشينهي پژوهش
در بخش دوم از اين فصل به بررسي يافتههاي پژوهشي پيشين يا متون پژوهشي مرتبط به موضوع پرداخته ميشود، که معمولاً در دو قسمت پيشينهي داخل و خارج کشور مورد بررسي قرار ميگيرند.
2-3-1) پژوهش‏هاي داخلي
بهادري و بني اقبال (1392) در تحقيقي با عنوان ” ميزان انطباق توصيفگرهاي نمايه سازي و کليد واژه هاي پايان نامه هاي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اصلاحنامه پزشکي فارسي و MESH ” گزارش نمودند، ميزان همخواني در توصيفگرهاي انگليسي به مراتب بيشتر از توصيفگرهاي فارسي است. اما ميزان همخواني در کليد واژه هاي فارسي و کليد واژه هاي انگليسي هر دو در سطح پاييني است. ميزان انطباق در توصيف گرهاي فارسي داراي 7/32 درصد نا همخواني دارد و به عبارتي ميزان درصد اين نا همخواني پايين است.
خبيري و همکاران (1390)، در تحقيق ديگري با عنوان تحليل استنادي مآخذ رسالههاي دکتري و پاياننامههاي کارشناسي ارشد دانشکدهي تربيتبدني دانشگاههاي تهران، ميزان استناد دانشجويان به نشريات انگليسي بيشتر از ديگر منابع اعلام شد. همچنين استناد دانشجويان به منابع انگليسي در سه دورهي زماني تعيين شده در اين تحقيق به طور چشمگيري بيشتر از ميزان استناد به منابع فارسي است.
خدادوست (1385)، در تحقيقي با عنوان بررسي تحليل محتوايي پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد دانشکده تربيت بدني دانشگاه شهيد چمران اهواز از سال 1384-1380 گزارش نمود، تعداد کل پايان نامه در سال هاي 1383 و 1384 با 11 مورد بيشترين و در سال هاي 1380 و 1382 با 4 مورد کمترين فراواني را دارند. بيشتر پاياننامهها بين 100 تا 120 صفحه دارند. استفاده از منابع انگليسي بيشتر از منابع فارسي ميباشد. بيشتر پژوهشگران پايان نامه ها را مردان تشکيل مي دهند. هدايت پايان نامه ها توسط اساتيد راهنما و مشاور از نظر تعداد، داراي فراز و نشيب مي باشد. قلمرو مکاني و جامع آماري پايان نامه، از توزيع نامتعادلي پيروي مينمايد. استفاده از جداول نسبت به نمودار بيشتر مي باشد. ميانگين حجم نمونه هاي آماري در تحقيقات توصيفي 5/247 نفر مي باشد. روش نمونه گيري تصادفي ساده بيشترين استفاده را در پايان نامه ها داشته است. اکثر تحقيقات انجام شده به صورت غير پرسشنامه اي بوده است.
خلجي و کشتيدار (1381)، در مطالعهاي به بررسي کمي پاياننامههاي تربيتبدني مراکز آموزش عالي کشور از سال 1378-1357 پرداختند و گزارش نمودند که عامل سابقه، عنصر مهمي در داشتن بيشترين فراواني پاياننامهها بود. عامل سادگي دوره، عنصر دومي است که در پذيرش دانشجو سهم مهمي داشته است. عامل فعاليت هم نقش مهمي در دامنهي فراواني دفاع از پاياننامهها داشته است. مردان پنج برابر خانمها در دورهي مربوطه، دانشآموخته شدهاند، عامل سابقهي اشتغال و تخصص تربيتبدني، دليل عمدهي زياد بودن راهنمايي پاياننامهها توسط استادان بوده است. زياد بودن نوع کاربردي پاياننامهها و نيز کم بودن نوع بنيادي پاياننامهها گزارش شده است. عامل مسافت نيز به عنوان عاملي مؤثر از نتايج فراواني محل جغرافيايي جامعهي آماري پاياننامهها ميتوان ملاحظه کرد.
رضا خانيمقدم و همکاران (1390)، تحليل محتواي پاياننامههاي آموزش بهداشت دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، تربيت مدرس و علوم پزشکي ايران در سال هاي 1389-1349 در دستور کار خود داشتند و نتايج تحقيق اذعان نمود گرچه در دههي اخير استفاده از موضوعات جديد و غيرتکراري بيشتر شده و همچنين استفاده از مداخلهي آموزشي در اجراي پاياننامهها به شدت روند رو به رشدي به خود گرفته است، اما هنوز به برخي از موضوعات مهمي همچون آموزش بيمار توجه چنداني نشده است. به نظر ميرسد راهکارهايي همچون تهيهي بانک اطلاعاتي مناسب از پاياننامههاي رشتهي آموزش بهداشت بتواند راهنمايي مناسبي جهت انتخاب موضوعات جديد و غيرتکراري پاياننامههاي دانشجويان باشد.
زنديان و آشوري (1388)، در تحقيقي ميزان سازگاري استنادهاي پاياننامههاي رشتهي بدني دانشگاه تهران، با موجودي کتابخانه و توليدات علمي اعضاي هيأت علمي بررسي شد که نتايج نشان داد که استناد به مقالات با 88/48 درصد بيشتر از استناد به ديگر منابع اطلاعاتي و ميزان استفاده از منابع انگليسي نيز با 29/63 درصد بيشتر از منابع فارسي بوده است. استفاده از منابع چاپي با 75/96 درصد بيش از منابع اينترنتي بوده است.
سيدين و باب الحوائجي (1388)، در تحقيقي با عنوان تحليل محتواي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي تهران شمال، علوم و تحقيقات تهران، علوم و تحقيقات اهواز و همدان در سال هاي 1386-1372 به اين نتيجه رسيدند که بيشترين تعداد پايان نامه ها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و کمترين آن ها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان بوده و ميانگين تعداد صفحات پايان نامه ها در سال هاي مورد بررسي بيشتر بين 137-107 صفحه است. بر اساس جنسيت، تعداد پايان نامه هاي نگارش شده توسط زنان دو برابر مردان است و روش پيمايشي بيشتر از ساير روش ها استفاده شده است. پراستفاده ترين ابزار گردآوري اطلاعات در پايان نامه ها، پرسشنامه و استفاده از منابع فارسي به کل منابع با 06/70 درصد بيشتر از منابع انگليسي مي باشد. توجه به بعضي مقوله هاي موضوعي، بيشتر از ساير موضوعات ديگر است.
شريفي و همکاران (1391)، به تحليل توصيفي مقالههاي نشريات علمي پژوهشي تربيتبدني و علوم ورزشي طي سالهاي 1388-1384 پرداختند. يافتهها نشان داد گرايش فيزيولوژي ورزشي بيشترين درصد موضوع مورد استفاده در اين مقالات را به خود اختصاص دادهاند که در اين بين، نشريهي پژوهش در علوم ورزشي بيشترين سهم را داشت. بيشترين روش تحقيق استفاده شده در مقالات، انواع روشهاي توصيفي در کل مقالات است. حدود 8 درصد مقالات، روش تحقيق خود را ذکر نکردهاند. ميانگين منابع فارسي و انگليسي براي هر مقاله 25 منبع گزارش شد و مدت زمان پذيرش براي هر مقاله 5/5 ماه بوده است.
شکفته و اکبري (1387)، در مطالعهاي به تحليل محتواي پاياننامههاي گياهان دارويي دانشکدههاي داروسازي در سالهاي 1385-1377 و تعيين ميزان تبديل پاياننامه به مقاله پرداختند و بيان نمودند استفاده از روش هاي غير توصيفي بيشر ديده مي شود. کمک به دانشجويان در انتخاب موضوعهاي کاربردي و هدفمند براي پاياننامهها، با آگاهي از پژوهشهاي پيشين مهم است. ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي پاياننامهها ميتواند بسيار مفيد باشد.
صادقي و همکاران (1390)، در مطالعهاي ساختار و رعايت نگارش علمي پاياننامههاي کارشناسي ارشد پرستاري دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان را ارزشيابي نمودند و نتايج نشان داد که بيشترين تطابق مربوط به شيوهي نگارش صحيح و کمترين تطابق مربوط به چگونگي چکيده پاياننامه بود. پاياننامههايي که از وجود دو استاد مشاور بهرهمند شده و در سالهاي اخير نوشته شده بودند، از کيفيت بالاتري برخوردار بودند. نتايج مطالعه، سير بهبودي را در تدوين پاياننامهها نشان ميداد. براي ارتقاي وضعيت نگارش پاياننامهها، اصلاحات در برنامههاي آموزشي و برگزاري کارگاههاي روش تحقيق ضروري است.
طالبي (1377)، در پاياننامهي کارشناسي ارشد خود تحت عنوان “توصيف پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکتراي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي از سال 1356 تا 1375″، در اين مطالعه محقق پاياننامههاي مراکز آموزش عالي چون دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و تربيت معلم را مورد بررسي قرار داده است. طبق نتايج و يافتههاي پژوهش، دانشگاه تهران در مجموع 155 دانشآموختهي کارشناسي ارشد و 7 دکتري، تربيت مدرس 77 دانشآموختهي کارشناسي ارشد و 4 دکتري و دانشگاه تربيت معلم صرفاً داراي 79 دانشآموختهي کارشناسي ارشد است. روش آماري توصيفي بيشترين فراواني را با 5/35 درصد نسبت به ساير روشها نشان داد. گرايش فيزيولوژي ورزشي در ميان ساير گرايشها بيشترين فراواني را (33 درصد) به خود اختصاص داده است. بيشترين نمونهي آماري مربوط به دبيرستانها و کمترين به مقطع پيشدبستاني مربوط بوده است. 44 درصد پاياننامهها از روش نمونهبرداري تصادفي استفاده کردند. از ميان شش طبقه تعداد منابع، طبقه ي 20-11 بيشترين فراواني را (42 درصد فارسي و 28 درصد انگليسي) داشته است. 51 درصد از پاياننامهها و 4/45 درصد از رسالهها داراي 200-100 صفحه ميباشند و بالاخره بيشترين فراواني يک استاد در راهنمايي پاياننامه 51 درصد ميباشد.
عليزاده و سياهکوهيان (1379)، پژوهشي را با عنوان “تعيين اوليتهاي پژوهشي در بخش تربيتبدني و علوم ورزشي” به انجام رساندند. در اين پژوهش، نتايج حاصل از انجام طرح نشان داد که سه ملاک کاربردي بودن، تقاضامحوربودن و نوآوري و ابتکار در تحقيقات از اهميت زيادي برخوردار هستند. يافتههاي طرح حاضر نشان دهندهي آن است که شناسايي اولويتهاي تحقيقاتي در رشتهي تربيتبدني، امکان سرمايهگذاريهاي منطقي و بلندمدت را فراهم نموده و سازمانهاي مجري تحقيقات به ويژه دانشگاهها را به سوي اجراي طرحهاي هدفمند و موردنياز جامعه هدايت مينمايند.
عليشيري و همکاران (1389)، در تحقيقي پاياننامههاي فارغالتحصيلان پزشکي يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي از نظر اصول نگارش ارزيابي شد و بيان گرديد مشکل اصلي پاياننامهها، قسمتهاي چکيده و روش انجام کار است. در اين مطالعه 2 پايان نامه فاقد فهرست، 4 پايان نامه فاقد چکيده فارسي، 9 پايان نامه فاقد چکيده انگليسي، 2 پايان نامه فاقد منابع و 3 پايان نامه فاقد بحث بود. برگزاري مرتب کارگاههاي روش تحقيق و مقالهنويسي و ارزيابي مرتب پاياننامهها و پيگيري اصلاح روند تهيهي پاياننامه ضروري است.
فيروزآبادي و همکاران (1392)، به بررسي پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکتراي رشتههاي مرتبط با موضوعات روستايي در دانشگاه تهران (1390-1379) که در آن رشتهي تحصيلي، تعداد پاياننامهها، جنسيت پژوهشگران، سال دفاع، روش پژوهش و توزيع استاني انجام پاياننامهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بيشترين بررسي موردي در روستاهاي استان تهران و کمترين آن در روستاهاي استان سيستانوبلوچستان و هرمزگان انجام شده است. به عبارت ديگر، دانشجويان در انجام پاياننامههاي خود کمتر به روستاهاي محروم و موضوعاتي همانند جوانان روستايي، جوانان عشايري، مطالعات

پایان نامه
Previous Entries ارزيابي، گونهاي، اطمينان Next Entries تحقیق با موضوع خلیج فارس، سیاست خارجی، ژئوپولیتیک