استان تهران، تحلیل اقتصادی، شمال ایران

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,245,656
-1,316,110
3,929,546
3,742,425
-26,257,575
2
0
6,294,787
-1,579,332
4,715,456
4,277,057
-21,980,518
3
0
7,553,745
-1,895,198
5,658,547
4,888,065
-17,092,452
4
0
9,064,494
-2,274,237
6,790,256
5,586,361
-11,506,091
5
0
10,877,392
-2,729,085
8,148,307
6,384,412
-5,121,679
6
0
13,052,871
-3,274,902
9,777,969
7,296,471
2,174,792
7
0
15,663,445
-3,929,882
11,733,563
8,338,824
10,513,615
8
0
18,796,134
-4,715,859
14,080,275
9,530,084
20,043,700
9
0
22,555,361
-5,659,030
16,896,330
10,891,525
30,935,225
10
0
27,066,433
-6,790,836
20,275,596
12,447,457
43,382,682
11
0
32,479,719
-8,149,004
24,330,716
14,225,665
57,608,348
12
0
38,975,663
-9,778,804
29,196,859
16,257,903
73,866,251
13
0
46,770,796
-11,734,565
35,036,230
18,580,461
92,446,712
14
0
56,124,955
-14,081,478
42,043,477
21,234,813
113,681,525
15
0
67,349,946
-16,897,774
50,452,172
24,268,357
137,949,882
16
0
80,819,935
-20,277,329
60,542,606
27,735,265
165,685,148
17
0
96,983,922
-24,332,795
72,651,127
31,697,446
197,382,594
18
0
116,380,707
-29,199,354
87,181,353
36,225,653
233,608,247
19
0
139,656,848
-35,039,225
104,617,623
41,400,746
275,008,993
20
2,500,000
167,588,218
-42,047,069
128,041,148
48,257,362
323,266,355
Total

323,266,355

نمودار 4-21: برگشت سرمايه در شهر بوشهر

4-8- موقعیت جغرافیایی استان تهران

شکل 4-8: موقعیت جغرافیایی استان تهران
استان تهران با وسعتی حدود ۱۸ هزار و ۹۰۹ کیلومتر مربع در شمال ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز قرار دارد. استان تهران از شمال به وسیله رشته کوه های البرز محصور شده است، این رشته كوه در استان به سه دیواره؛ شمالي، مياني و جنوبي تقسیم می‌شود.مرکز استان تهران، شهر تهران است و از شهرهای مهم آن می توان دماوند ، ورامین و ری را نام برد.
 4-8-1- شرايط اقليمي استان تهران (شهر تهران)
System overview (annual values)
Iran
Tehran
Longitude
51.43°
Latitude
35.67°
Elevation
1,216 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
82.2
97.8
145
176.4
212.3
224.7
226.3
207.5
173.2
132.7
90.9
74.9
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
4.9
7.1
11.4
17.7
23.1
28.7
30.9
31
26.7
20.4
11.8
7.1
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.9
2.7
3.1
3.4
3.5
3.1
2.9
2.4
2.3
2.2
1.9
1.6
4-8-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان تهران
System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,042.4 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,058.2 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.48
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
33
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,988.1
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
9,042.3
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.1
Direct irradiation after IAM
kWh
5,660.2

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
67.3%
Total annual field yield
3,988.1 kWh
Collector field yield relating to gross area
878.4 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
923.2 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,198 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,251.8 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
18.4 °C
Global irradiation, annual sum
1,843.6 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
630.9 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,044.8

Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
312.8
Connection losses
kWh
295.8

نمودار 4-21: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان تهران (شهر تهران)

نمودار4-22: جریان انرژی در استان تهران (شهر تهران)
4-8-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان تهران
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,410,920
-2,366,172
3,044,748
2,899,760
-27,100,240
2
0
6,493,104
-2,839,406
3,653,698
3,314,011
-23,786,229
3
0
7,791,725
-3,407,288
4,384,437
3,787,442
-19,998,787
4
0
9,350,070
-4,088,745
5,261,325
4,328,505
-15,670,282
5
0
11,220,084
-4,906,494
6,313,589
4,946,863
-10,723,420
6
0
13,464,100
-5,887,793
7,576,307
5,653,557
-5,069,862
7
0
16,156,921
-7,065,352
9,091,569
6,461,208
1,391,346
8
0
19,388,305
-8,478,422
10,909,883
7,384,238
8,775,584
9
0
23,265,966
-10,174,106
13,091,859
8,439,129
17,214,713
10
0
27,919,159
-12,208,928
15,710,231
9,644,719
26,859,432
11
0
33,502,990
-14,650,713
18,852,277
11,022,536
37,881,968
12
0
40,203,589
-17,580,856
22,622,733
12,597,184
50,479,152
13
0
48,244,306
-21,097,027
27,147,279
14,396,782
64,875,933
14
0
57,893,167
-25,316,433
32,576,735
16,453,465
81,329,398
15
0
69,471,801
-30,379,719
39,092,082
18,803,960
100,133,358
16
0
83,366,161
-36,455,663
46,910,498
21,490,240
121,623,598
17
0
100,039,393
-43,746,796
56,292,598
24,560,274
146,183,871
18
0
120,047,272
-52,496,155
67,551,117
28,068,884
174,252,756
19
0
144,056,727
-62,995,386
81,061,341
32,078,725
206,331,481
20
2,500,000
172,868,072
-75,594,463
99,773,609
37,603,624
243,935,105
Total

243,935,105

نمودار 4-23: برگشت سرمايه در شهر تهران

4-9- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری

شکل 4-9: موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری
استان چهارمحال بختیاری با مساحت ۱۶ هزار و ۵۳۳ کیلو مترمربع در بخش مرکزی کوه های زاگرس قرار گرفته که از این حیث جزو بیست و دومین استان کشور محسوب می شود. رکز استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد است و از شهرهای مهم آن می توان به اردل، لردگان، بروجن و فارسان اشاره کرد.
 4-9-1- شرايط اقليمي استان چهارمحال بختیاری (شهر شهرکرد)
System overview (annual values)
Iran
Shahre Kord
Longitude
50.852°
Latitude
32.328°
Elevation
2,074 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
98.2
112.9
177.8
196.6
237.3
254.9
255.2
235.8
198
155.5
102.2
72.9
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
1.7
5.3
9.9
15.8
21.3
26.8
29.2
27.7
23.2
16.9
8.5
3.6
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.9
2.8
3.1
3.4
3.3
3
2.8
2.5
2.3
2.3
2
1.9

4-9-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان چهارمحال بختیاری

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,052.3 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,453.9 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.66
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
29
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,445.5
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
10,002.3
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.4
Direct irradiation after IAM
kWh
7,039.9

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
69.5%
Total annual field yield
4,445.5 kWh
Collector field yield relating to gross area
979.2 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
1,029.1 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,679.5 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,510.1 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
15.9 °C
Global irradiation, annual sum
2,096.3 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
496.3 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,372.2
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
343.7
Connection losses
kWh
321.7

نمودار 4-24: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان چهارمحال بختیاری (شهر شهرکرد)
نمودار 4-25 : جریان انرژی در استان چهارمحال بختیاری (شهر شهرکرد)
4-9-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان چهارمحال بختیاری
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries استان ایلام، تحلیل اقتصادی، خلیج فارس Next Entries استان خراسان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی