استان ایلام، تحلیل اقتصادی، خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,290,859
-2,497,027
2,793,831
2,660,792
-27,339,208
2
0
6,349,030
-2,996,433
3,352,598
3,040,905
-24,298,303
3
0
7,618,836
-3,595,719
4,023,117
3,475,320
-20,822,983
4
0
9,142,604
-4,314,863
4,827,741
3,971,794
-16,851,189
5
0
10,971,125
-5,177,836
5,793,289
4,539,193
-12,311,995
6
0
13,165,349
-6,213,403
6,951,947
5,187,650
-7,124,346
7
0
15,798,419
-7,456,083
8,342,336
5,928,742
-1,195,603
8
0
18,958,103
-8,947,300
10,010,803
6,775,706
5,580,102
9
0
22,749,724
-10,736,760
12,012,964
7,743,664
13,323,766
10
0
27,299,669
-12,884,112
14,415,557
8,849,901
22,173,667
11
0
32,759,602
-15,460,934
17,298,668
10,114,173
32,287,840
12
0
39,311,523
-18,553,121
20,758,402
11,559,055
43,846,895
13
0
47,173,827
-22,263,745
24,910,082
13,210,348
57,057,244
14
0
56,608,593
-26,716,494
29,892,098
15,097,541
72,154,784
15
0
67,930,311
-32,059,793
35,870,518
17,254,333
89,409,117
16
0
81,516,374
-38,471,752
43,044,622
19,719,237
109,128,354
17
0
97,819,648
-46,166,102
51,653,546
22,536,271
131,664,625
18
0
117,383,578
-55,399,323
61,984,255
25,755,738
157,420,363
19
0
140,860,294
-66,479,187
74,381,106
29,435,130
186,855,493
20
2,500,000
169,032,352
-79,775,025
91,757,328
34,582,372
221,437,865
Total

221,437,865

نمودار 4-15: برگشت سرمايه در شهر کرج

4-6- موقعیت جغرافیایی استان ایلام

شکل 4-6 : موقعیت جغرافیایی استان ایلام
استان ایلام در جنوب غربی ایران، با مساحت ۲۰ هزار و ۱۳۳ کیلومتر مربع حدود 2/1 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است. مرکز استان ایلام، شهر ایلام است و شهرهای مهم آن عبارتند از: آبدانان، ایوان، دره شهر، دهلران، مهران .
4-6-1- شرايط اقليمي استان ایلام (شهر ایلام)
System overview (annual values)
Iran
Ilam
Longitude
46.43°
Latitude
33.63°
Elevation
1,862 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
86.3
104.2
151
185.8
220.2
244.8
244.8
222.5
185
133.2
105.1
76.6
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
0.3
2.6
7.6
13.1
18.3
24.3
27.6
27.3
22.1
16.2
8.1
3.8
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.9
2.2
2.7
2.8
2.5
2.4
2.3
2.2
1.9
1.8
1.6
1.5

4-6-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان ایلام

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,445.1 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,575.8 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.28
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,185.4
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
9,414.5
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.5
Direct irradiation after IAM
kWh
6,328.4

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
64.3%
Total annual field yield
4,185.4 kWh
Collector field yield relating to gross area
921.9 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
968.8 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,405.7 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,363.2 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
14.4 °C
Global irradiation, annual sum
1,958 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
540.9 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,562.1
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
336.9
Connection losses
kWh
323.6

نمودار4-16: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان ایلام (شهر ایلام)

نمودار4-17: جریان انرژی در استان ایلام (شهر ایلام)
4-6-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان ایلام
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,684,120
-2,840,292
2,843,828
2,708,408
-27,291,592
2
0
6,820,944
-3,408,350
3,412,594
3,095,323
-24,196,269
3
0
8,185,133
-4,090,020
4,095,112
3,537,512
-20,658,757
4
0
9,822,159
-4,908,025
4,914,135
4,042,871
-16,615,887
5
0
11,786,591
-5,889,629
5,896,962
4,620,424
-11,995,463
6
0
14,143,909
-7,067,555
7,076,354
5,280,484
-6,714,978
7
0
16,972,691
-8,481,066
8,491,625
6,034,839
-680,139
8
0
20,367,230
-10,177,280
10,189,950
6,896,959
6,216,820
9
0
24,440,676
-12,212,736
12,227,940
7,882,239
14,099,059
10
0
29,328,811
-14,655,283
14,673,528
9,008,273
23,107,332
11
0
35,194,573
-17,586,339
17,608,233
10,295,169
33,402,502
12
0
42,233,487
-21,103,607
21,129,880
11,765,908
45,168,410
13
0
50,680,185
-25,324,329
25,355,856
13,446,752
58,615,162
14
0
60,816,222
-30,389,195
30,427,027
15,367,716
73,982,878
15
0
72,979,466
-36,467,033
36,512,433
17,563,104
91,545,982
16
0
87,575,359
-43,760,440
43,814,919
20,072,119
111,618,102
17
0
105,090,431
-52,512,528
52,577,903
22,939,565
134,557,667
18
0
126,108,518
-63,015,034
63,093,484
26,216,646
160,774,313
19
0
151,330,221
-75,618,041
75,712,181
29,961,881
190,736,193
20
2,500,000
181,596,265
-90,741,649
93,354,617
35,184,373
225,920,567
Total

225,920,567

نمودار 4-18: برگشت سرمايه در شهر ايلام

4-7- موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

شکل 4-7: موقعیت جغرافیایی استان بوشهر
استان بوشهر با مساحتی حدود ۲۷ هزار و ۶۵۳ کیلومتر مربع در جنوب غرب کشور قرار دارد. مرز دریایی این استان با خلیج فارس بیش از ششصد کیلومتر است. مرکز استان بوشهر، بندر بوشهر و از شهر های مهم آن می توان به اهرم، بندر دیلم، برازجان، بندر کنگان، بندر گناوه، بندر دیر و خور موج اشاره کرد.
4-7-1- شرايط اقليمي استان بوشهر (شهر بوشهر)
System overview (annual values)
Iran
Bushehr
Longitude
50.83°
Latitude
28.92°
Elevation
0 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
93
110.2
154
177.1
218
213.1
214.3
197.9
166.3
138.4
104.4
80.4
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
13.6
15.4
19.8
26.2
32.9
37.3
38.9
38.4
34.4
28.4
20.4
15.4
Wind speed [Vwnd]
m/s
3.1
3.5
3.7
4
4
4.9
4.6
4.4
4
3
3
3
4-7-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان بوشهر

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
1,143 kWh
Total energy consumption [Quse]
4,193.1 kWh
System performance (Quse / Etot)
3.67
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
27
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,888.2
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
8,618.2
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
45.1
Direct irradiation after IAM
kWh
4,536.9

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
78.2%
Total annual field yield
3,888.2 kWh
Collector field yield relating to gross area
856.4 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
900 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,092.8 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,195.4 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
26.8 °C
Global irradiation, annual sum
1,865.3 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
829.4 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
302
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
2,971.6
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
282.9
Connection losses
kWh
253

نمودار4-19: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان بوشهر (شهر بوشهر)

نمودار 4-20 : جریان انرژی در استان بوشهر (شهر بوشهر)
4-7-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان بوشهر
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries استان اصفهان، شهر اصفهان، تحلیل اقتصادی Next Entries استان تهران، تحلیل اقتصادی، شمال ایران