استان اصفهان، پدیده های طبیعی، توان های محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

کنند. بنابراین از آن جا که در بازار کنترل نشده، مالکان خصوصی نسبت به خسارتی که به کل جامعه وارد می کنند بی توجهند و مکانیزم بازار زمین خودبه خود منافع عموم را دربرنخواهد داشت، دخالت دولت ها در بازار زمین و کنترل یا هدایت عملکرد آن ضروری است (پورمحمدی، 1382، ص 120).
بنابراین بازار زمین، اگر به حال خود رها شود نمی تواند به تخصیص موثر کاربرد زمین برسد. افزون بر این مالکیت زمین به شکلی ناموزون میان افراد اجتماع توزیع شده، و بدین ترتیب بازار قادر نیست درآمد حاصل از زمین را به گونه ای که اجتماع می خواهد توزیع کند. تصور بر این است که هم نارسایی بازار خصوصی زمین و هم توزیع نامناسب درآمد بر زمین و خدمات شهری حاکم اند، زیرا زمینی که به لحاظ مکانی منحصربه فرد است، بنابر ذات خود، ناهمگن نیز هست. اگر شرایط بهینه در میان نباشد، این موردی موجه برای مداخله دولت به منظور تعدیل بخشیدن در کار تخصیص زمین است که بر اثر فشارهای بازار خصوصی زمین به وجود می آید(دانکرلی و همکاران،1376، ص 5-154).

2-10 چارچوب مفهومی تحقیق

نمودار 2-1: چارچوب مفهومی تحقیق. (منبع: گردآورنده).
2-11 نتیجه گیری

توجه به محوریت بازار زمین شهری و تبیین نقش، جایگاه و عملکرد دولت در این بازار ما را ناگزیر به توجه در ماهیت زمین می نماید. همانطوری که در شروع فصل (تبیین چارچوب نظری تحقیق) و در مبحث مفاهیم آمده است، در این که زمین عنصری است کامل و قابل استفاده حتی به شکل خام آن، همه دانشمندان و صاحب نظران اتفاق نظر دارند. اما در شکل و نحوه استفاده از آن، تکثر و آراء و اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از صاحب نظران معتقدند نباید زمین به عنوان بوم و بستر انسانی که همه چیز انسان در آن شکل گرفته و تکوین یافته و آینده انسان و سرنوشت او در وجود یا عدم وجود آن گره خورده است، را به عنوان کالا بنگریم، بلکه باید به عنوان پدیده و عنصر حیاتی، امکان استفاده انسانی و همگانی از آن را فراهم سازیم. برخی زمین را کالا دانسته و آن را جدای از سایر کالاها نمی دانند و در بین این گروه از صاحب نظران نیز اختلاف وجود دارد. عده ای معتقدند زمین کالایی است همانند سایر کالاها، اما تنها ارزش مصرفی دارد. برخی دیگر معتقدند زمین کالایی است که علاوه بر ارزش مصرفی، ارزش مبادلاتی نیز دارد. با وجود چنین نظراتی که هریک براساس تئوری ها و نظریه هایی تبیین شده اند، عمده دانشمندان به ویژه صاحبنظران عصر حاضر معتقدند اگرچه می توان زمین را کالایی با ارزش مصرفی تلقی کرد، اما زمین دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کالاها متمایز می سازد. عدم پرداخت هزینه برای تولید زمین، تولیدناپذیر بودن زمین، موقعیت انحصاری زمین، فناناپذیر بودن آن و… هم از ویژگی های منحصربه فرد آن است. به عقیده متخصصان اخیرالذکر، زمین به عنوان کالایی خاص، اما قابل دادوستد را بازاری می بایست که ناظر بر نقل و انتقال و دست به دست گشتن آن باشد. زمین در این بازار همانند کالایی مورد مبادله قرار می گیرد، اما بازار زمین همانند خود زمین ویژه است. زیرا در این بازار، تقاضا قیمت کالا را مشخص می کند نه هزینه و میزان عرضه. لذا کیفیت آن در بازار زمین شهری بسیار موثر و اساسی است. در حالی که نیروهای آشکار و پنهان اقتصادی و سیاسی را بر این بازار نمی توان انکار کرد. لذا به دلیل این که نقش این بازار در تأمین نیازهای اولیه انسان، تعادل اقتصاد شهر و منطقه دارای حساسیت ویژه است، نیازمند کنترل و دخالت دولت خواهد بود. بنابراین دخالت دولت مکانیزمی را می طلبد که قابلیت اجرا و اثرگذاری داشته باشد و این میسر نیست مگر مکانیزم فوق براساس درک درست از بنیادهای اقتصادی- سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه استوار باشد(مشکینی و همکاران، 1392).

فصل سوم

معرفی محدوده مطالعاتی

مقدمه

در مطالعات شهری و منطقه ای، محیط طبیعی به عنوان بستر و مکان شکل گیری تمام پدیده های طبیعی و انسانی از جایگاه سرنوشت سازی برخوردار است، بررسی و مطالعه جایگاه و نقش یک شهر با عوامل موثر در توسعه یا عدم توسعه یک شهر و منطقه روستایی پیرامون آن، در قالب شبکه شهری منطقه ای و ملی، بدون توجه به مبانی جغرافیای طبیعی، کاری بی ثمر خواهد بود. نظر به اینکه شهر به عنوان یک سیستم باز و مرکب از هم- این عوامل که در تعامل مستقیم و دایمی با شرایط جغرافیایی انسانی و اقتصادی شهر و منطقه روستایی پیرامون عمل می کنند- مطالعه می گردد. از این رو بررسی تک تک این عوامل و یافتن اهمیت کاربردی آنها در توسعه یا عدم توسعه منطقه مورد مطالعه از اهمیت شایانی برخوردار است. امروزه در تمام کشور های توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه، اهتمام جدی نسبت به مسائل زیست محیطی و توجه به توان های محیطی مناطق شده است. در این راستا بهره گیری از ابزارها و روش های جدید تحلیل اطلاعات مربوط به محیط طبیعی مانند: تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری می تواند ما را در دستیابی به اهدافمان یاری رسانند. در این فصل تلاش می شود تا با استفاده از این ابزارها و روش ها به تجزیه و تحلیل دقیق شرایط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حاکم بر شهر نمونه موردی پرداخته شود.

نقشه 3-1: موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

3- 1 اصفهان

استان اصفهان با مساحت 107027 كيلومتر مربع در مركز كشور واقع شده است كه مركز آن شهر اصفهان است‌. اين ‌استان از شمال به سمنان، قم و مركزي و از جنوب به يزد و فارس و از مشرق به خراسان و از مغرب به لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بويراحمد محدود مي‌شود. مساحت اين استان تقريباً 6/6 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل میدهد. براساس آخرين اطلاعات تقسيمات كشوري اين استان داراي 19 شهرستان‌، 42 بخش‌، 79 شهر و 120 دهستان مي‌باشد (سالنامه آماری استان اصفهان، 1385، ص14)‌.

3-2 آران و بیدگل

به لحاظ سیاسی، آران و بیدگل تا اواخر دوره قاجار به صورت دو قصبه بزرگ که گرداگرد هر یک از این دو شهر یا آبادی بزرگ، برج و بارو و حصار دفاعی جداگانهای کشیده شده بود در مجاورت هم قرار داشتند، پس از دوران قاجار نیز بر اساس قوانین تقسیمات کشوری هر کدام دارای شهرداری جداگانه بودند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 11 شهریور 1325، قراء آران، بیدگل، نوش آباد و کویرات دارای بخش میشوند و مرکز بخشداری در قریه آران تأسیس میشود. سال تأسيس شهرداري آران 1332 و شهرداري بيدگل 1333 بوده است (طرح جامع شهر آران ‌و بيدگل، 1380، ص24). بعد از آن بر اساس مصوبه جلسه 14تیر ماه 1355 هیئت وزیران از ادغام شهرداریهای آران و بیدگل، شهرداری گلآرا تشکیل میشود. شهرستان آران‌ و بيدگل از سال 1355 به استان اصفهان الحاق گرديده است و تا پيش از آن جزء استان مرکزي بوده است (شورای شهر آران و بیدگل، 1383، ص20) و در نهایت در تاریخ 26 شهریور 1375 مصوبه هیئت دولت، بخش آران از کاشان منفک شده و به شهرستان آران و بیدگل تبدیل میشود (مسجدی آرانی، 1387، ص 18).

پایان نامه
Previous Entries مالکیت زمین، توسعه شهر، ساختار شهر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت زمین، ساختار کالبدی، اراضی شهری