استان اردبیل، آذربایجان غربی، شهر ارومیه

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,521,720
-3,177,252
2,344,468
2,232,827
-27,767,173
2
0
6,626,064
-3,812,702
2,813,362
2,551,802
-25,215,371
3
0
7,951,277
-4,575,243
3,376,034
2,916,345
-22,299,026
4
0
9,541,532
-5,490,291
4,051,241
3,332,966
-18,966,061
5
0
11,449,839
-6,588,350
4,861,489
3,809,104
-15,156,957
6
0
13,739,806
-7,906,020
5,833,787
4,353,261
-10,803,696
7
0
16,487,768
-9,487,224
7,000,544
4,975,156
-5,828,540
8
0
19,785,321
-11,384,668
8,400,653
5,685,892
-142,647
9
0
23,742,385
-13,661,602
10,080,783
6,498,163
6,355,516
10
0
28,490,862
-16,393,922
12,096,940
7,426,472
13,781,987
11
0
34,189,035
-19,672,707
14,516,328
8,487,396
22,269,384
12
0
41,026,842
-23,607,248
17,419,593
9,699,881
31,969,265
13
0
49,232,210
-28,328,698
20,903,512
11,085,579
43,054,844
14
0
59,078,652
-33,994,438
25,084,215
12,669,233
55,724,077
15
0
70,894,383
-40,793,325
30,101,058
14,479,123
70,203,200
16
0
85,073,259
-48,951,990
36,121,269
16,547,570
86,750,770
17
0
102,087,911
-58,742,388
43,345,523
18,911,508
105,662,278
18
0
122,505,493
-70,490,866
52,014,627
21,613,152
127,275,430
19
0
147,006,592
-84,589,039
62,417,553
24,700,745
151,976,175
20
2,500,000
176,407,910
-101,506,847
77,401,064
29,171,647
181,147,822
Total

181,147,822

نمودار 4-3 : برگشت سرمايه در شهر تبريز

4-2- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

شکل 4-2 : موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران، با گستردگی ۳۷ هزار و ۵۹ کیلومتر مربع، حدود 25/2 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد که از این حیث در رتبه سیزدهم قرار دارد. مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است و از شهرهای مهم آن می توان:بوکان، پیرانشهر، تکاب، سلماس، ماکو، میاندوآب، مهاباد  و نقده را نام برد.
4-2-1- شرايط اقليمي استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه)
System overview (annual values)
Iran
Orumiyeh
Longitude
45°
Latitude
37.53°
Elevation
1,393 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
81.5
104.5
148.4
184.6
231.1
251.7
259.4
232.7
188.4
133
89.1
72.7
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
-1.3
0.6
5.4
11.1
16
20.9
24
23.8
19.1
13.2
6
1.3
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.5
2
2.3
2.5
2.2
2.2
2
2
2
1.8
1.6
1.4
4-2-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان آذربایجان غربی

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,565.8 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,837 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.27
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,370.6
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
9,914.5
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.1
Direct irradiation after IAM
kWh
7,018.9

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
64.2%
Total annual field yield
4,370.6 kWh
Collector field yield relating to gross area
962.7 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
1,011.7 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,600.6 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,467.8 kg

System overview (annual values)
Average outdoor temperature
11.7 °C
Global irradiation, annual sum
1,976.6 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
468.4 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4905.2
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
352.2
Connection losses
kWh
338.6

نمودار 4-4 : سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه)

نمودار 4-5 : جریان انرژی در استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه)

4-2-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان غربی
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,632,844
-3,254,840
2,378,004
2,264,765
-27,735,235
2
0
6,759,413
-3,905,808
2,853,604
2,588,303
-25,146,931
3
0
8,111,295
-4,686,970
3,424,325
2,958,061
-22,188,871
4
0
9,733,554
-5,624,364
4,109,190
3,380,641
-18,808,230
5
0
11,680,265
-6,749,237
4,931,028
3,863,590
-14,944,640
6
0
14,016,318
-8,099,084
5,917,234
4,415,531
-10,529,109
7
0
16,819,582
-9,718,901
7,100,681
5,046,321
-5,482,788
8
0
20,183,498
-11,662,682
8,520,817
5,767,224
284,437
9
0
24,220,198
-13,995,218
10,224,980
6,591,113
6,875,550
10
0
29,064,238
-16,794,262
12,269,976
7,532,701
14,408,251
11
0
34,877,085
-20,153,114
14,723,972
8,608,801
23,017,052
12
0
41,852,502
-24,183,737
17,668,766
9,838,630
32,855,682
13
0
50,223,003
-29,020,484
21,202,519
11,244,148
44,099,831
14
0
60,267,603
-34,824,581
25,443,023
12,850,455
56,950,286
15
0
72,321,124
-41,789,497
30,531,627
14,686,235
71,636,521
16
0
86,785,349
-50,147,396
36,637,953
16,784,268
88,420,789
17
0
104,142,419
-60,176,876
43,965,543
19,182,021
107,602,810
18
0
124,970,903
-72,212,251
52,758,652
21,922,310
129,525,120
19
0
149,965,083
-86,654,701
63,310,382
25,054,068
154,579,188
20
2,500,000
179,958,100
-103,985,641
78,472,459
29,575,444
184,154,632
Total

184,154,632

نمودار 4-6 : برگشت سرمايه در شهر اروميه

4-3- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

شکل 4-3 : موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی
استان اردبیل در شمال غرب ایران، با مساحت ۱۸ هزار کیلومتر مربع، به طور تقریبی 09/1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. استان اردبیل مشتمل بر شهرستان های اردبیل، بیله سوار، پارس آباد، خلخال، گرمی و مشگین شهر می باشد. شهرستان تاریخی اردبیل ، به عنوان مرکز استان می باشد.
4-3-1- شرايط اقليمي استان اردبیل (شهر اردبیل)
System overview (annual values)
Iran
Ardabil
Longitude
48.3°
Latitude
38.25°
Elevation
1,360 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
69.9
90.5
133.6
161.3
206.4
222.9
228.4
210.8
163.8
117.9
77.3
60
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
-0.7
1
6
11.9
17
22.6
25.7
26.1
21.1
14.8
6.7
1.6
Wind speed [Vwnd]
m/s
2.4
3
3.3
3.3
3.3
3.6
4.1
3.7
3
2.6
2.2
2.2
4-3-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان اردبیل

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
3,103 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,712.7 kWh
System performance (Quse / Etot)
1.84
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,679.4
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
8,565.6
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
43
Direct irradiation after IAM
kWh
5,371.5

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
55.5%
Total annual field yield
3,679.4 kWh
Collector field yield relating to gross area
810.4 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
851.7 kWh/m²/Year
Max. energy savings
3,873.1 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,077.5 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
12.8 °C
Global irradiation, annual sum
1,741.5 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
584 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,759.5
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
320.9
Connection losses
kWh
325

نمودار4-7 : سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان اردبیل (شهر اردبیل)

نمودار4-8 : جریان انرژی در استان اردبیل (شهر اردبیل)

4-3-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اردبیل
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی، تحلیل اقتصادی Next Entries استان اصفهان، شهر اصفهان، تحلیل اقتصادی