استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی، تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ي کنوني را امکان‌پذير مي‌سازد. اين امر با کاهش تمامي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده براساس قيمت کنوني (يا ارزش فعلي) انجام مي‌شود، يعني آنچه که امروزه با بهترين نرخ سرمايه گذاري انتخابي بايد سرمايه‌‌گذاري کرد تا از بودجه‌هاي موجود در آينده جهت برآوردن همه هزينه‌هاي پيش‌بيني شده برخوردار بود.
از لحاظ مفهومي، در تحليل هزينه دوره عمر تمامي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده جدول‌بندي مي‌شود و معادل قيمت کنوني کاهش مي‌يابد. هزينه دوره عمر، مجموع همه قيمت‌هاي فعلي است.به عنوان مثال، جريان نقدي، (مبلغ پرداختي خالص) براي هر سال را مي‌توان محاسبه کرد و هزينه دوره عمر از طريق کم کردن جريان نقدي هر سال از ارزش فعلي آن و يافتن مجموع جريان‌هاي نقدي کاسته شده بدست مي‌آيد. هنگامي که مقادير فعلي تمامي هزينه‌هاي آتي براي هر يک از سيستم‌هاي انتخابي مورد بررسي مشخص شود از جمله گزينش هاي خورشيدي و غير خورشيدي، سيستمي که کمترين هزينه دوره عمر را در بر دارد به عنوان ثمربخش‌ترين هزينه انتخاب مي‌شود. هزينه دوره عمر مستلزم آن است که تمامي هزينه‌ها براي آينده طرح‌ريزي و پيش‌بيني مي‌شود. نتايج حاصل از تحليل‌هاي اين نوع معمولا و به شدت بر پيش‌بيني‌هاي هزينه‌هاي آتي بستگي دارد.
علت اين که جريان نقدي بايستي کم شود به ارزش زماني پول مربوط مي‌شود. رابطه تعيين قيمت کنوني نيازمند زمان N (معمولا سال) در آينده، به همراه نرخ تنزيل بازارd (کسر در هر دوره زماني) به صورت زير است:
PW=1/(1+d)^N (3-27)
از اين رو، هزينه‌اي که طي مدت 5 سال به مقدار 00/1 دلار پيشبيني ميشود برابر ميزان بدهي681/0دلار کنوني با نرخ تنزيل بازار 8% است. جهت داشتن مقدار موجودي1000 دلار طي پنج سال، سرمايه گذاري کنوني به مقدار 681 دلار با نرخ سالانه سود 8% ضروري ميباشد.
بسياري از هزينه‌هاي تکرار شونده را مي‌توان اين گونه مفروض داشت که موجب افزايش (يا کاهش) با مقدار درصدي ثابت در هر دوره مي‌‌شوند. در نتيجه، هزينه‌اي معادل 00/1 دلار هنگامي که با نرخ i در هر دوره زماني افزايش يابد، درپايان يک دوره زماني i+1 و در پايان دوره زماني ديگر(1+i)2 و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت. اگر هزينه A در پايان دوره زماني اول لحاظ گردد. (مثلاً صورت حساب سوخت که بايد در پايان ماه يا سال پرداخت شود)، اين هزينه تکرار شونده در دوره زماني N بدين صورت است:
C_N=A(1+i)^(N-1)(3-28)
بنابراين هزينه‌اي که در پايان دوره زماني نخست 00/1 دلار است و به مقدار6% در هر سال افزايش مي‌يابد، در پايان پنج دوره(1+0/06)4 يا 26/1 دلار خواهد بود.
در دوره زماني N ام، هزينه برابر با A(1+i)^(N-1) است و ارزش فعلي هزينه N ام به صورت زير مي‌باشد:
PW_N=(A(1+i)^(N-1))/(1+d)^N (3-29)
اين معادله در محاسبه ارزش فعلي هر وجه پرداختي يک سري از وجوه پرداختي با در نظر گرفتن تورم، مفيد محسوب مي‌گردد. همچنين در محاسبه ارزش فعلي هزينه‌هاي قبلي که در طول مدت تحليل پيش‌بيني مي‌شوند و براي آن، هزينه در پايان دوره اول مشخص مي‌گردد، مفيد مي‌باشد.
3-4-5- هزينه‌هاي اجتماعي
هزينه اجتماعي هزينه‌اي است که اثرات مخرب و يا سوء يک آلاينده يا فعاليت را بر محصولات کشاورزي، اکو‌سيستم‌ها، و سلامت انسان برآورد ميکند و اغلب هزينه‌اي است که در قيمت تمام شده در نظر گرفته نمي‌شود. در تعريف ديگر به مجموع پولي که بتواند صدمات ناشي از انتشار مواد آلاينده وگازهاي گلخانه‌اي را جبران نمايد هزينه تخريب و يا هزينه اجتماعي گفته مي‌شود.
در بررسي‌هاي انجام شده در ترازنامه انرژي، هزينه‌هاي اجتماعي مستقيم و غير مستقيم NoX، So2 و Co2 به ازاي هرکيلو وات ساعت برق توليد در نيروگاه‌هاي بخاري کشور حدود 720 تا 1360 ريال، نيروگاه‌هاي گاري 740 تا 1380 ريال و نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي 590 تا 1230 ريال بر آورد شده است.
در اين بررسي، هزينه اجتماعي هر کيلو وات ساعت برق توليدي 1200 ريال فرض گرديده و بر اساس اين قيمت ميزان هزينه اجتماعي صرفه جويي شده ناشي از استفاده از ابگرمکن‌هاي خورشيدي در ايران به ازاي حداکثر انرژي صرفه جويي شده، برآورد ميگردد.

فصل چهار:
تجزيه تحليل داده ها

مقدمه
به عبارت ديگر ايران، متشكل از استان هاي متعددي است كه وقتي در كنار يكديگر قرار مي گيرند، كشور ايران را تشكيل مي دهند. هر استان، داراي بخش هاي كوچك تر ديگري نيز هست كه به آن شهر، شهرستان، بخش و روستا مي گويند. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، كشور ايران داراي۳۱ استان و ۲۶۸ شهرستان است.
در اين تحقيق يک سيستم آبگرمكن خورشيدي جابجايي طبيعي با حجم مخزن 300 ليتر از نوع دو جداره با دوعدد کلکتور ساخت کشور ترکيه با مشخصات ذيل به انضمام شير آلات و سازه جهت نگهداري سيستم جهت انجام بررسي فني اقتصادي و با استفاده از استاندارد Ashrae که در‌صد ميزان مصرف آبگرم از حجم مخزن را در هر ساعت نشان مي‌دهد مورد انتخاب قرار گرفت. اين بررسي با فرض زاويه شيب بهينه در هر شهر انجام گرديد.سپس محاسبات فني و اقتصادي سيستمي با مشخصات فوق براي براي مدت زمان يکسال در 31 استان ايران انجام پذيرفت.
جدول 4-1: ميزان درصد آبگرم مصرفي در 24 ساعت
ساعت
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
درصد مصرف آبگرم از حجم مخزن
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1
7.5
7.5
6.6
6.6
6.6
4.5
ساعت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
درصد مصرف آبگرم از حجم مخزن
4.5
3.7
3.7
3.7
3.7
6.2
6.2
6.2
6.2
5.1
5.1
0.9

جدول 4-2: مشخصات کلکتور خورشيدي
Absorber Area
Aperture Area
Gross Area
E0
A1
A2
حجم آبگيري
قطر لوله داخلي
مشخصات کلکتور خورشيدي
2.1 m2
2.16 m2
2.27 m2
0.724
3.26
0.013
1.84 l
7 mm

پس از انجام شبيه سازي سيستم با داده‌هاي هواشناسي و استخراج داده‌هاي عملکردي سيستم (ميزان انرژي خورشيدي جذب شده توسط سيستم، ميزان انرژي الکتريکي مصرفي سيستم کمکي براي جبران مازاد حرارت مورد نياز و ميزان سهم خورشيدي)، تحليل اقتصادي سيستم در هر منطقه با فرض قيمت سوخت 1200 ريال، ميزان درصد افزايش انرژي 20 درصد، نرخ تنزيل 5 درصد و طول عمر 20 سال براي سيستم انجام پذيرفت. در تحليل اقتصادي انجام گرفته براي 31 استان ايران هزينه اوليه سيستم 30000000 ريال و ارزش حال حاضر ضايعات سيستم در سال 20‌ام برابر با 2500000 ريال در نظر گرفته شده است.

4-1- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی

شکل 4-1: موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی، در شمال غرب کشور، بامساحتی برابر ۴۵ هزار و ۶۵۰ کیلومتر مربع، به طور تقریبی  81/2 درصد از وسعت کل کشور را به خود اختصاص داده که ازاین لحاظ، در بین استان های کشور در رتبه دهم قرار گرفته است. مرکز استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز است و از شهرهای مهم آن می توان به اهر، میانه، مرند و مراغه اشاره کرد.
4-1-1- شرايط اقليمي استان آذربایجان شرقی (شهر تبريز)
System overview (annual values)
Iran
Tabriz
Longitude
46.3°
Latitude
38.08°
Elevation
1,496 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
67.1
96.8
140.6
175.7
225.5
242
245.7
226.2
182.9
134.6
84.3
65.5
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
-0.7
0.9
6
11.9
17.1
22.9
26
26.4
21.4
15.1
6.7
1.6
Wind speed [Vwnd]
m/s
2.4
3.1
3.5
3.5
3.6
4
4.5
4.1
3.3
2.7
2.2
2.2
4-1-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان آذربایجان شرقی

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2.729.7 kWh
Total energy consumption [Quse]
5.712.4 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.09
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,058.8
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
9,362.2
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
43.4
Direct irradiation after IAM
kWh
6.328

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
61%
Total annual field yield
4,058.8 kWh
Collector field yield relating to gross area
894 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
939.5 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,272.4 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,291.7 kg

System overview (annual values)
Average outdoor temperature
13 °C
Global irradiation, annual sum
1,885.8 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
517.3 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,739.8

Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
336
Connection losses
kWh
329.2

نمودار 4-1: سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان آذربایجان شرقی (شهر تبريز)

نمودار 4-2 : جریان انرژی در استان آذربایجان شرقی (شهر تبريز)
4-1-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان شرقی (شهرستان تبريز)

Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries چرخه عمر، انرژی خورشیدی، مالیات بر درآمد Next Entries استان اردبیل، آذربایجان غربی، شهر ارومیه