استاد شهریار، نوع دوستی، همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نان
3+
فرستادند
3+
9
30
نوع‌دوستی
بیایید همانند برادر به هم کمک
3+
کنیم
3+
9
31
نوع‌دوستی
دولتی که خادم ملت است نیازی به تأیید
2+
ندارد


32
نوع‌دوستی
تنها توشه آخرت خوف از خدا و خدمت به خلق
3+
می‌باشد
2+
6
33
نوع‌دوستی
نثار جان و مال برای مردم جوانمردی
3+
است
2+
6
34
نوع دوستی
با گرفتن دست نیازمند ایمانت کامل‌تر
3+
می‌شود
3+
9
35
نوع‌دوستی
دوست کسی است که در سختی و مشکلات، باری از دوش دوستش
3+
بردارد
3+
9
36
نوع‌دوستی
انسان به خاطر حس همدردی و صبوری ممتاز
3+
است
2+
6
37
نوع‌دوستی
گدا و انسان نیازمند را از خود

مرانید

4
38
نوع‌دوستی
کسی که دل مردم را شاد کند کل عالم را شاد کرده
3+
است
2+
6
39
نوع‌دوستی
به‌دست آوردن دل خلق نزدیکترین راه به‌سوی خدا
3+
است
2+
6
40
نوع‌دوستی
اگر در حیات خود به کمک مردم نرسیم، به کمک ما نیز

نخواهند رسید

4
41
نوع‌دوستی
شکر نعمت سلامتی دستگیری از مردم ضعیف
3+
می‌باشد
2+
6
42
نوع‌دوستی
ای انسان هم نوع خودت را دوست
3+
داشته باش
2+
6
مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
207

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (نوع دوستی) عبارت است از: 6/1
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (نوع دوستی) مثبت است و از نظر ایشان نوع دوستی امر پسندیده‌ای بوده و باعث انسجام و همبستگی اجتماعی می‌شود.

جدول (4ـ16): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ3 ( اتحاد)
از مقوله اول (انسجام و همبستگی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره
مفهوم
فعل
نمره
فعل
حاصلضرب نمرات
1
اتحاد
زبان مشترک داشتن باعث وحدت
3+
می‌شود
3+
9
2
اتحاد
اختلاف نژاد منافی با اتحاد
2+
نیست


3
اتحاد
حیات انسان وابسته به اتحاد و همبستگی
3+
است
2+
6
4
اتحاد
انسان از هم نوع خود جدا

نیست

4
5
اتحاد
همه ما انسان‌ها با هم خواهر و برادر
3+
هستیم
2+
6
6
اتحاد
تن و جان همه انسان‌ها از یک خاک
3+
است
2+
6
7
اتحاد
تعاون و همکاری مایه‌ی اتحاد
3+
می‌باشد
2+
6
8
اتحاد
قانون طبیعت بر پایه‌ی اتحاد
3+
می‌باشد
2+
6
9
اتحاد
در عالم وحدت غمی وجود

ندارد

4
10
اتحاد
درصورت اتحاد با هم می‌توان بر دشمن
2+
چیره شد
2+
4
11
اتحاد
به شرط وحدت می‌توان با دوستان قدیمی دیدار تازه
3+
کرد
2+
6
12
اتحاد
مردم بازار برای کمک به مردم آذربایجان با هم متحدتر
3+
شدند
2+
6
13
اتحاد
با اتحاد دولت و ملت بحران آذربایجان
3+
حل شد
2+
6
14
اتحاد
با اتحاد و همبستگی می‌توان عدل و داد را حکم‌فرما
3+
کرد
2+
6
15
اتحاد
تا انسان‌ها با هم متحد نشوند پیروز

نمی‌شوند

6
16
اتحاد
با اتحاد و همبستگی با دشمن جهاد
3+
کنید
2+
6
17
اتحاد
تا با هم متحد نشوید پیروز نخواهید

شد
2

18
اتحاد
با سلاح وحدت با دشمن مبارزه
3+
کنید
2+
6
19
اتحاد
با متحد شدن با مردم به منفعت
3+
برس
2+
6
20
اتحاد
مسلمانان به وحدت گرایش
3+
دارند
2+
6
21
اتحاد
وحدت و همبستگی نوشداروی ما
3+
است
2+
6
22
اتحاد
با توصیه به وحدت حجت خدا بر مردم
3+
تمام شد
2+
6
23
اتحاد
همبستگی مسلمانان وابسته به اتحاد دینی
3+
است
2+
6
مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
113

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (اتحاد) عبارت است از: 6/1
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (اتحاد) مثبت است و از نظر ایشان اتحاد باعث انسجام و همبستگی اجتماعی است.

جدول (4ـ17): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ4 ( انفاق)
از مقوله اول ( انسجام و همبستگی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره مفهوم
فعل
نمره فعل
حاصلضرب نمرات
1
انفاق
امام حسین (ع) از روی احسان آب خود را با دشمنان تقسیم
3+
کرد
2+
6
2
انفاق
اگر می‌خواهی مانند درخت ثمربخش باشی بخشش
3+
کن
2+
6
3
انفاق
اگر انفاق کنی به مقصود
3+
خواهی رسید
2+
6
4
انفاق
فلک با احسان کنندگان مدارا
3+
می‌کند
3+
9
5
انفاق
با احسان انسان آزاده را بنده‌ی (شیفته) خود
3+
کن
2+
6
6
انفاق
فرد ناشناس در تاریکی شب برای یتیمان غذا احسان
3+
می‌کرد
3+
9
7
انفاق
حضرت علی(ع) در حال نماز انگشتر خود را انفاق
3+
کرد
2+
6
8
انفاق
هر کسی که سهم خود را احسان کند از ثواب همه بهره‌مند
3+
خواهد شد
2+
6
9
انفاق
تا شام عزیزان خود را با یتیم تقسیم نکنی از در خانه‌ات دور

نخواهد شد

4
10
انفاق
تا تمامی یتیمان سیر نخوابند فرزندان حضرت علی(ع) شام
3+
نخواهند داشت


11
انفاق
احسان و انفاق از تعالیم اسلام
3+
است
2+
6
12
انفاق
کسی‌که احسان نکند در دنیا بدبخت

خواهد شد
2

13
انفاق
آنچه را که از مال دنیا در راه خدا انفاق کنی آن مال برایت ذخیره آخرت
3+
خواهد بود
2+
6
14
انفاق
اگر احسان کنی در دو عالم سلیمان
3+
خواهی شد
2+
6
15
انفاق
کرم و احسان مورد تحسین بزرگان
3+
است
2+
6
16
انفاق
اگر می‌خواهی به عزت برسی راه احسان و انصاف را
3+
پیش گیر
1+
3
17
انفاق
فردی که احسان می‌کند باید به‌دنبال تشکر مردم از خودش
3+
نباشد


18
انفاق
مانند انسان‌های کریم سود دهنده و ثمربخش
3+
باش
1+
3
19
انفاق
در شب عید کودکان فقیر بیشتر مستحق احسان
2+
هستند
2+
4
20
انفاق
نسبت به یتیم احسان
3+
کن
1+
3
مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
77

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (انفاق) عبارت است از: 2/1
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (انفاق) مثبت می‌باشد و ایشان انفاق را عملی می‌دانند که می‌تواند باعث انسجام اجتماعی شود.

جدول (4ـ18): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ5 (محبت)
از مقوله اول ( انسجام و همبستگی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره مفهوم
فعل
نمره فعل
حاصلضرب نمرات
1
محبت
ثمره‌ی محبت شیرینی
3+
است
2+
6
2
محبت
بذر محبت با اشک شکوفا
3+
می‌شود
3+
9
3
محبت
خودت (خدا) درس محبت را به ما
3+
یاد بده
1+
3
4
محبت
در این جهان پر از خار، محبت تنها گلی است که وجود
2+
دارد
2+
4
5
محبت
محبت دنیا را بهشت
3+
می‌کند
3+
9
6
محبت
در وادی محبت خبری از کینه
2+
نیست


7
محبت
من محبت خواهم نمود اگر افراد ستمکار

بگذارند
3

8
محبت
اگر تاریخ گواهی دهد ایران مهد محبت بوده
3+
است
2+
6
9
محبت
بذر محبت را در اطراف خود
3+
بکار
1+
3
10
محبت
برای دوری از مشکلات راه محبت و صفا را
3+
طی کن
1+
3
11
محبت
با حاکم شدن صفا و محبت ما می‌توانیم به حق خود
3+
برسیم
1+
3
12
محبت
اگر در عالم محبت نباشد انگار که هیچ چیزی وجود

ندارد

6
13
محبت
سرشت و ذات آدمی با محبت ساخته شده
3+
است
2+
6
14
محبت
مهر و محبت را
3+
اشاعه بده
1+
3
15
محبت
با عبرت گرفتن از خدعه و تزویر به همدیگر محبت

کنیم
3+

16
محبت
اگر به عالم هستی دقیق نگاه کنی پر از لطف و مهربانی
3+
است
2+
6
17
محبت
اگر رضای خدا را می‌خواهید به خلق خدا محبت
3+
کنید
3+
9
18
محبت
به انسان‌های بی‌پناه محبت
2+
کنید
3+
6
19
محبت
با محبت این دنیا و آخرتمان را
3+
بهشت کنیم
3+
9
20
محبت
در قانون و قاموس محبت دشمنی معنی

ندارد

6
21
محبت
اعتقادات خود را در چشمه‌ی محبت و صفا
3+
شستشو دهیم
3+
9
22
محبت
با محبت دل‌های خود را از کدورت
2+
پاک کنیم
3+
6
23
محبت
برای محبت کردن همیشه مشتری
3+
هست
2+
6
24
محبت
در معاشرت با مردم همیشه مهربان
2+
باش
1+
2
مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
98

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (محبت) عبارت است از: 3/1
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (محبت) مثبت است و از نظر ایشان محبت باعث نزدیکی مردم به هم و همبستگی آنان می‌شود.

جدول (4ـ19): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش) از مقوله دوم
(فضائل و ارزش‌های اخلاقی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره مفهوم
فعل
نمره
فعل
حاصلضرب نمرات
1
عفو و بخشش
مدارا و بخشش از توصیه‌های امام علی (ع)
3+
می‌باشد
3+
9
2
عفو و بخشش
بخشش بهتر از ناراحت کردن دیگران
2+
است
2+
4
3
عفو و بخشش
من از تو به شرطی می‌گذرم که از کرده‌ی خود
2
پشیمان باشی
2
4
4
عفو و بخشش
ای شمع از اشتباهات دوستت بگذر و با دشمن
2
مدارا کن
1+
2
5
عفو و بخشش
لازمه گذشت پشیمانی از اشتباه و پایبندی به عهد
3+
است
2+
6
6
عفو و بخشش
ای شمع همچنان‌که دوستت را می‌بخشی با دشمن نیز
3
مدارا کن
1+
3
7
عفو و بخشش
بخشش یکی از خصایص الهی
3+
است
2+
6
مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
34

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (عفو و بخشش) عبارت است از: 6/1
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (عفو و بخشش) مثبت است و در واقع استاد شهریار این خصوصیت را برای افراد جامعه لازم و ضروری می‌داند.

جدول (4ـ20): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری)

پایان نامه
Previous Entries استاد شهریار، توزیع فراوانی، تحلیل محتوا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی