استاد شهریار، توزیع فراوانی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق‌مداری)
از مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
ادب
11
اخلاق
8

جدول (4ـ9): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت)
از مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
عدل
9
تعدیل
2
عدالت
1
مساوات
1
اعتدال
1
قسط
1
داد
1

جدول (4ـ10): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم)
از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
ظلم
16
ستم
8
مظلوم
5
ظالم
4
ستمگر
4
مظالم
2
استکبار
2
مستضعف
2
طاغوت
1
استبداد
1
استعمار
1

جدول (4ـ11): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد)
از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
جهاد
25
جنگ
15
جبهه
4
مجاهد
3
دفاع
1

جدول (4ـ12): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت)
از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
شهید
27
شهادت
10
جانبازی
6
شاهد
2
ایثار
1
فداکاری
1

جدول (4ـ13): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی)
از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
کلمه یا مضمون
دفعات تکرار
آزادگی
10
آزادی
7
بنده
1

4ـ3ـ توزیع فراوانی نسبی داده‌ها براساس سه مقوله
در قسمت دوم از فصل چهارم، توزیع فراوانی نسبی داده‌ها را براساس سه مقوله (انسجام و همبستگی، فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و ظلم‌ستیزی) مورد بررسی قرار داده‌ایم.

4ـ3ـ1ـ مقوله اول (انسجام و همبستگی)
مقوله اول (انسجام و همبستگی) شامل 6 کد تحلیلی می‌باشد که در جداول شماره (4ـ1)؛ الی (4ـ5)، نحوه توزیع داده‌های مربوط به آن‌ها مشاهده می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (1ـ1)، (مذمت تفرقه) به‌کار رفته، 18 مورد می‌باشد که حدود 10% داده‌های مقوله اول را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (1ـ2)، (نوع‌دوستی) به‌کار رفته 36 مورد می‌باشد که حدود 20% داده‌های مقوله اول را دربر می‌گیرد.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (1ـ3)، (اتحاد) به‌کار رفته، 21 مورد می‌باشد که حدود 13% داده‌های مقوله اول را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (1ـ4)، (انفاق) به‌کار رفته، 23 مورد می‌باشد که حدود 14% داده‌های مقوله اول را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (1ـ5)، (محبت) به‌کار رفته، 75 مورد می‌باشد که حدود 43% داده‌های مقوله اول را شامل می‌شود. این داده‌ها در میان همه کدهای تحلیلی این پژوهش نیز، بعد از کد تحلیلی (وفای به عهد و وفاداری) در مقوله دوم در رتبه دوم فراوانی جای دارد.

4ـ3ـ2ـ مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی)
مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی) شامل 5 کد تحلیلی می‌باشد که در جداول (4ـ6)؛ الی (4ـ9)، نحوه توزیع داده‌های آن آمده است.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (2ـ1)، (عفو و بخشش) به‌کار رفته، 10 مورد می‌باشد که حدود 9% داده‌های مقوله دوم را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (2ـ2)، (وفای به عهد و وفاداری) به‌کار رفته، 67 مورد می‌باشد که حدود 60% داده‌های مقوله دوم را شامل می‌شود. این داده‌ها در میان همه کدهای تحلیلی این پژوهش نیز در رتبه اول فراوانی جای دارد.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد 2ـ3 (اخلاق‌مداری) به‌کار رفته، 19 مورد می‌باشد که حدود 17% داده‌های مقوله دوم را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (2ـ4)، (عدل و عدالت) به‌کار رفته، 16 مورد می‌باشد که حدود 14% داده‌های مقوله دوم را شامل می‌شود.

4ـ3ـ3ـ مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
مقوله سوم (ظلم‌ستیزی) شامل 5 کد تحلیلی می‌باشد که در جداول شماره (4ـ10)؛ الی (4ـ13)، نحوه توزیع داده‌های مربوط به آن‌ها مشاهده می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (3ـ1)، (مبارزه با ظلم) به‌کار رفته، 46 مورد می‌باشد که حدود 29% داده‌های مقوله سوم را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد 3ـ2 (جهاد) به کار رفته، 48 مورد می‌باشد که حدود 5/30% داده‌های مقوله سوم را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (3ـ3)، (ایثار و شهادت) به‌کار رفته، 47 مورد می‌باشد که حدود 5/29% داده‌های مقوله سوم را شامل می‌شود.
تعداد ابیات و مصراع‌هایی که در آن‌ها کلمات و مضامین مربوط به کد (3ـ4)، (آزادی) به‌کار رفته، 18 مورد می‌باشد که حدود 11% داده‌های مقوله سوم را شامل می‌شود.

4ـ4ـ تحلیل تبیینی داده‌ها
برای تحلیل تبیینی داده‌های پژوهش حاضر دو کار اساسی صورت گرفته است که عبارت است از «روش تحلیل ارزشیابی» و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری «x^2» و بهره‌گیری از نرم‌افزار spss.

4ـ4ـ1ـ روش تحلیل ارزشیابی برای تحلیل تبیینی داده‌ها
تحلیل داده‌ها با استفاده از روش «تحلیل ارزشیابی» یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تحلیل محتوا می‌باشد (رفیع‌پور، 1392).
هدف از به‌کارگیری این روش تحلیل، این می‌باشد که با تحلیل کمی متن مورد بررسی، بتوان به نوع گرایش و ارزش‌گذاری‌ها و میزان شدت و ضعف توجه استاد شهریار، مورد ارزیابی قرار داده و به آن پی برد.
مهمترین شرط به‌کارگیری این شیوه آن است که محتوای مورد بررسی باید از جملاتی تشکیل شده باشد که در آن: یک موضوع و پدیدهی مورد داوری و گرایش، یک خبر یا مفهوم عامیانه و یک فعل وجود داشته باشد.
در مرحلهی اول، باید جملاتی که دارای چند محتوا هستند، به جملات یک محتوایی تجزیه شوند. از آنجا که ممکن است، گرایشهای تحلیلگر و کدگذار بر روی ارزشیابی و قضاوت او دربارهی موضوع داوری تأثیر بگذارد، باید موضوع داوری با علائم یا حروف الفبا جایگزین شود. در مرحلهی بعدی، جهت و شدت بار ارزشی هریک از مفهومهای عامیانه و همچنین فعلهای به‌کار برده شده را مشخص میکنیم. بدین‌منظور:
جهت بار ارزشی با علائم + یا ـ تعیین و شدت بار ارزشی از صفر تا 3 ارزیابی میشود.
سؤالی که اکنون مطرح است، آنست که در چه مواقعی ما برای بار ارزشی فعل و یا یک مفهوم عامیانه نمره 3 یا کمتر می‌دهیم. بدین منظور این قاعده درنظر گرفته شده است که در نمره‌گذاری فعل‌های زمان حال، نمره 3، فعل‌های کمکی نمره 2، فعل‌هایی که رابطه فرضی بین موضوع و مفهوم عامیانه برقرار می‌کنند، نمره 1 می‌گیرند (رفیع‌پور، 1385).
ارزیابی شدت بار ارزشی مفهومهای عامیانه نیز تقریباً به نسبت شدید ـ متوسط ـ ضعیف انجام می‌گیرد. به‌منظور سنجش گرایش بیان شده نسبت به هریک از موضوعات مورد گرایش و داوری، یک شاخص (index) ساخته میشود که بین 3+ تا 3ـ قرار خواهد گرفت. معمولترین شیوهی شاخص‌سازی در تکنیک تحلیل محتوا براساس فرمول زیر انجام میگیرد: (همان).

جمع حاصلضرب نمرات فعلها در نمرات مفاهیم عامیانه
تعداد جملات × 3

جدول (4ـ14): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ1 (مذمت تفرقه)
از مقوله اول (انسجام و همبستگی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره مفهوم
فعل
نمره فعل
حاصلضرب نمرات
1
مذمت تفرقه
مه بی‌مهر عهد خود را شکست و با سنگ تفرقه محبت من را

از بین برد
3+

2
مذمت تفرقه
لعنت بر کسی که رسم دوئیت را باب

کرد
3+

3
مذمت تفرقه
منافق کسی است که یک دله

نیست

4
4
مذمت تفرقه
دوروئی و دوئی ساخته انسان

است
2

5
مذمت تفرقه
بشر به جز نفاق چیز دیگری جستجو

نمی‌کند

6
6
مذمت تفرقه
یک رو شدن با همه
3+
شرط است
2+
6
7
مذمت تفرقه
بهشت به عالَمِ بدون نفاق
3+
نمی‌رسد


8
مذمت تفرقه
نفاق و نادانی ما (انسان) را محکوم به اضمحلال

می‌کند
3+

9
مذمت تفرقه
در خزان تفرقه کسی یادی از انس و وحدت

نمی‌کند

3
10
مذمت تفرقه
جنگ و نفاق را از جهان نابود

می‌کنی
3+

11
مذمت تفرقه
اهریمن جناح چپ و راست را به جان هم

انداخت
2+

12
مذمت تفرقه
شاعران نفاق و دشمنی را توصیه

نمی‌کنند

6
13
مذمت تفرقه
کفر و نفاق فرصتی برای گسترش ایمان

نمی‌دهند

6
14
مذمت تفرقه
کیفر نفاق، جهنم

است
2+

15
مذمت تفرقه
نفاق به‌دنبال خود فتنه

می‌آورد
3+

مجموع حاصلضرب نمرات مفاهیم در نمرات افعال
41ـ

در این ابیات، شاخص گرایش استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (مذمت تفرقه) عبارت است از: 9/0ـ
در واقع، دیدگاه استاد شهریار نسبت به کد تحلیلی (مذمت تفرقه) منفی است و از نظر ایشان وجود تفرقه در جامعه مذموم و ناپسند می‌باشد.

جدول (4ـ15): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ2 (نوع‌دوستی)
از مقوله اول (انسجام و همبستگی)
ردیف
موضوع داوری
مفهوم یا مضمون
نمره مفهوم
فعل
نمره فعل
حاصلضرب نمرات
1
نوع‌دوستی
به جای نفرین به خلق، برای او دعا
3+
می‌کند
3+
9
2
نوع‌دوستی
قسم به جان شهریار، من غم و غصه‌ی بشر را

می‌خورم
3+

3
نوع‌دوستی
در این دنیا هیچ کسی یار دیگری

نیست

4
4
نوع‌دوستی
انسان با کمک به خلق، رنج و سختی را از خود
2+
دور می‌کند
3+
6
5
نوع‌دوستی
هر کسی که با دل و جان به خلق خدمت کند به‌دنبال سود و زیان
2+
نمی‌باشد


6
نوع‌دوستی
عدم کمک به مردم نفرین به‌دنبال

دارد
2+

7
نوع‌دوستی
دستگیری از افراد نیازمند باعث می‌شود که خدا نیز دست انسان را
3+
بگیرد
3+
9
8
نوع‌دوستی
دلجویی از مردم انسان را به خدا
3+
نزدیک می‌کند
3+
9
9
نوع‌دوستی
انسان همیشه باید غمخوار هم نوع خود
3+
باشد
2+
6
10
نوع‌دوستی
تو به‌عنوان وظیفه به طفل یتیم کمک
3+
بکن
2+
6
11
نوع‌دوستی
محصول کشت و کار تو صرف رفاه خلق
3+
می‌شود
3+
9
12
نوع‌دوستی
مردم تلاش می‌کنند که کسی در بیابان تشنه
3+
نماند


13
نوع‌دوستی
عده‌ای برای افراد گرسنه خدمت
3+
کردند
2+
6
14
نوع‌دوستی
آن‌ها جان خود را وقف کمک به کاروان
3+
کردند
2+
6
15
نوع‌دوستی
ارزش روزه گرفتن در مقابل خدمت کردن به مردم
3+
کم است
2+
6
16
نوع‌دوستی
خدمت به مردم توفیق
3+
می‌خواهد
3+
9
17
نوع‌دوستی
خدمت به مردم عبادت
3+
است
2+
6
18
نوع‌دوستی
غمخواری، حق برادر بر گردن برادر
3+
است
2+
6
19
نوع دوستی
اگر دستگیری نکنی دارای نقص

هستی
2+

20
نوع‌دوستی
از مردم دستگیری کن تا به اوج
3
برسی
2+
6
21
نوع‌دوستی
پادشاه در شب و به‌صورت مخفیانه به گدایان کمک
2+
می‌کند
3+
6
22
نوع‌دوستی
کسی‌که مشکلی از مشکلات مردم حل کند
3+
مورد تأیید است
3+
9
23
نوع‌دوستی
دستگیری سخاوتمندانی مورد قبول است که مخفیانه
3+
باشد
2+
6
24
نوع‌دوستی
دستگیری از افتادگان بلا را
3+
دفع می‌کند
3+
9
25
نوع‌دوستی
حاجت خلق را برآورده
3+
کنیم
3+
9
26
نوع‌دوستی
اگر مشکلی از مشکلات مردم را حل کنند، خدا را
3+
خواهند یافت
3+
9
27
نوع‌دوستی
برای همه رهایی از مشکلات را
3+
بخواهید
3+
9
28
نوع‌دوستی
دلجویی از فرد دل شکسته کلید مقصود
3+
است
2+
6
29
نوع‌دوستی
مردم آذربایجان برای مردم آسیب‌دیده

پایان نامه
Previous Entries استاد شهریار، توزیع فراوانی، نوع دوستی Next Entries استاد شهریار، نوع دوستی، همبستگی اجتماعی