اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

اثر القائی49 است كه در بيشتر بررسی‌های CVM بطور فراوان گزارش شده است. به اين اثر، انحراف نااجماعی50 هم می‌گويند. اثر حوزه‌ای مكانی زمانی ايجاد خواهد شد كه مقدار WTP برای يك كالا، مقادير متفاوتی بدست آيد كه اين مقادير با هم اختلاف دارند. بعبارت ديگر، اثر حوزه‌ای مكانی زمانی رخ مي‌دهد كه ارزش (مقدار WTP) يك كالا در موقعيت (منطقه) كوچكتر با ارزش (مقدار WTP) همان كالا در يك موقعيت جامع‌تر متفاوت باشد. اين اثر معمولاً ناشی از متغيرهايی مانند زمان مصاحبه، مكان مصاحبه، سكونت افراد، دامنه تغييرات، كاهش يا بهبود تغييرات، نوع فرمت استفاده شده برای استخراج اطلاعات می‌باشد. در بررسی بعمل آمده در مورد ميزان حساسيت متغيرهای مستقل، مشخص شد كه رابطه آماری مهم و معنی‌داری بين WTP و تغييرات متناسب مربوط به آن در سطح قابل مشاهده وجود دارد. با مشاهده اين تأثير در مطالعات CVM، دیاموند51 و هاوسمن52(1994) تفسيری در اين مورد ارائه كردند كه حاكی از اين نكته است كه احتمالاً در نتايج CVM خطاهايی وجود دارد. اما بعضی از مؤلفان معتقدند كه اين مسئله بخاطر روش تعريف و توصيف كالا در مطالعات CVMمی‌باشد. بعنوان مثال، سناريوهايی كه به پاسخگويان امكان تفاوت قائل شدن بين سطوح مختلف كالاهای ذكر شده در پرسشنامه را نمی‌دهند و همچنين نسخه‌هايی كه بطور خود سرانه تنظيم شده‌اند، منجر به نتايج غيرقابل اعتماد می‌شوند. موارد فوق بر نتايج CVM اثر می‌گذارد. در مورد مطالعاتی كه وجود تأثير حوزه‌ای مكانی را تأييد كردند، مشاهده شد كه عواملی مانند اشكالات اساسی در طراحی پرسشنامه، انجام نامناسب تحقيق، نمونه‌گيری نامناسب، ناتوانی پاسخگويان در درك سئوالات، نامناسب بودن ويژگی‌های نسبت داده شده به تئوری ارزش استاندارد، در ايجاد اين مشكل دخيل هستند. اين مؤلفان پيشنهاد می‌كنند كه كيفيت طراحی پرسشنامه بايد به‌گونه‌ای باشد كه از تمايلات متعصبانه جلوگيری نمايد. بعضی از ابزارهای كاهش تأثير حوزه‌ای مكانی در مطالعات CVM شامل طراحی مناسب پرسشنامه، طراحی مناسب سناريوها، دادن فرصت تجديد نظر به پاسخگويان می‌باشد(امیرنژاد، 1389).
2-7-3-7-2- اثر توالی53
يكی ديگر از عوامل بروز خطا در مقدارWTP ، اثر توالی است كه از آن به “انحراف ترتيب سئوالات54 ” نيز تعبير می‌شود. دیاموند و هاوسمن (1994) معتقدند كه اين اثر زمانی رخ مي‌دهد كه مقدار WTP برای كالای خاصی طبق ترتيب سئوالات عوض شود. همانند مشكل تأثير حوزه‌ای مكانی، مشكل توالی نيز در مطالعه ارزشگذاری چند كالا بوجود می‌آيد.
مطالعات تجربی مختلفی وجود دارند كه حاكی از اثر توالی در نتايج می‌باشد. بعنوان مثال، سمپلز55 و هولیر56(1990)، آزمايشی را با دو كالای مختلف فك‌ها57 و وال‌ها58 برای مشاهده اثر توالی انجام داده‌اند. دو پرسشنامه مختلف، يكی با سئوالات WTP در مورد فك‌ها در ابتدا و بعد از آن وال‌ها و ديگری با ترتيب عكس به دو گروه مختلف از پاسخگويان ارائه شد. مشاهده شده كه مقدار WTP در مورد فك‌ها در پرسشنامه‌ای كه در آن فك‌ها و بعد وال‌ها ذكر شده بودند، پايين‌تر بود.
طبق نظر کارسون و همكاران (2001)، اثر توالی ممكن است به اثر درآمدی يا اثر جانشينی برگردد. بطور دقيق‌تر، پاسخگويان ممكن است كالای اول را جانشين كالای ديگر كنند و در اين حالت پول كمی برای خرج كردن برای كالاهای ديگر بعد از كالای اول برای آنها باقی بماند. بنابراين، مشكل توالی مربوط به روش CVM نيست، بلكه ناشی از روش جمع‌بندی نتايج توسط كارشناسان CVM است كه بدون در نظر گرفتن اثر جانشينی و اثر درآمدی نتيجه‌گيری می‌كنند.
به هر حال، مشكل توالی كه از نظر تئوری، مشكل اساسی نخواهد بود، ولی آزار دهنده است و نياز به كاهش و اصلاح آن می‌باشد. بر اساس نظر میشل و کارسون (1989)، مشكل توالی رخدادی است كه بر اثر عدم طراحی صحيح پرسشنامه ايجاد می‌شود. آنها دو راه حل برای كاهش اثرات توالی پيشنهاد كردند كه شامل؛ الف) آگاه نمودن پاسخگويان از كالاهايی كه قرار است ذكر شوند قبل از پرسش درباره WTPو ب) دادن امكان تجديد نظر به پاسخگويان بعد از اينكه تمام سئوالات پرسيده شد(امیرنژاد،1389).
2-7-3-7-3 اثر اطلاعات59
اطلاعات در روش CVMنقش بسيار مهمی را بر عهده دارد. ميزان اعتبار نتايج CVM شديداً به سطح و نوع اطلاعات داده شده به پاسخگويان بستگی دارد. نحوه و نوع اطلاعات ارائه شده هم بطور مثبت و هم بطور منفی قادر به تأثيرگذاری روی نتايج CVM هستند. در صورتی ‌كه اطلاعات مورد نياز، كافی نباشد می‌توان بصورت اطلاعات و آموزش‌های الحاقی به پرسشنامه اضافه نمود.
تأثير آموزش‌های الحاقی و اضافی در اجرای بررسیWTP و نتايج آن به ميزان و سطح اين آموزش‌ها و افراد اجرا كننده بستگی دارد. اگر آموزش‌ها و اطلاعات ارائه شده به پاسخگويان مناسب نبوده و به اصطلاح غيرمتقارن باشد، می‌توان با آموزش‌های تكميلی در جهت حل مسائل مربوط به مطالعات CVM اقدام كرد. يكی از موضاعات بسيار مهمی كه در بحث CVM هنوز به درستی توضيح داده نشده، حد و اندازه مطلوب اين اطلاعات و آموزش‌ها می‌باشد كه آيا اطلاعات ارائه شده توانسته سناريوی CVM و تأثيرات آن را بر اجرای بررسیWTP، توضيح دهد.
آنچه مسلم می‌باشد اين است كه هيچگونه جواب مناسبی برای اين سئوالات و موضاعات مبهم وجود نخواهد داشت. يكی از دلايل وجود چنين نتايج مبهم اين است كه اطلاعات، آموزش‌ها و نظارت‌های صورت گرفته درباره‌ای سناريوها، بطور مؤثری به اهداف اجرا كنندگان بررسی CVM و همچنين طبيعت موضاعات، ميزان اطلاعات كسب شده و موضاعاتی نظير آن بستگی دارد. به همين جهت هيچ‌گاه نتايج يكسان و مشتركی بدست نمی‌آيد(امیرنژاد، 1389).
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج60
ارزش كالاها و خدمات ارائه شده در بررسی CVMرا می‌توان از طريق روش‌های مختلف استخراج منابع تعيين نمود. در واقع يكی از بخش‌های بسيار مهم در CVM، تعيين روش استخراج منابع برای كالاها و خدمات می‌باشد. روش استخراج اطلاعات در مطالعات CVM به اشكال مختلف مورد استفاده قرار می‌گيرد كه شامل؛ الف) بازی پيشنهاد61، ب) كارت پرداخت (PC)62، ج) فرمت باز- بسته (OE)63 و د) انتخاب دوگانه (DC)64 می‌باشد که قبلاً به توضیح آن‌ها پرداخته شده است (امیرنژاد، 1389).
2-7-3-7-5- انحراف فرضیات
ماهيت فرآيند ايجاد بازار در بررسی CVM بر پايه فرضيات می‌باشد. بنابراين، اين امكان وجود دارد كه با پديده انحراف فرضيات65 هم مواجه شوند. اين انحراف می‌تواند بعنوان يك تفاوت بالقوه بين پرداخت‌های واقعی و فرضی مطرح شود. بسياری از مطالعات صورت گرفته در زمينه CVM نشان داده است كه ميزان WTP فرضی از ميزان WTP واقعی بيشتر می‌باشد. نتايج بدست آمده از بسياری از مطالعات صورت گرفته در زمينه CVM نشان می‌دهد كه شناخت و آگاهی افراد از مسائل و موضاعات، نقش بسيار مهم و قابل ملاحظه‌ای در كاهش انحرافات فرضی در مطالعات CVM خواهد داشت. اين بدان معنی می‌باشد كه هر چه آگاهی و شناخت يك فرد در مورد يك كالا افزايش يابد، به همان اندازه ميزان انحراف در روش CVM كاهش می‌يابد. در مورد ميزان WTP برآورد شده برای كالای عمومی هم اين قانون صادق است. يعنی اگر يك داوطلب اطلاعات و شناخت كافی از موضوع و يا بازارها داشته باشد، امكان اجرای برنامه بدون انحراف فرضی هم بوجود خواهد آمد (امیرنژاد، 1389).
2-7-3-7-6- انحراف استراتژيك66
انحراف استراتژيك يكی ديگر از مشكلات موجود در مطالعات CVM می‌باشد. رفتار يا روش استراتژيك به دو شكل وجود دارد كه شامل سواری رايگان67 و ضمانت پرداخت68 می‌باشد. شكل سواری رايگان وقتی اتفاق می‌افتد كه يك فرد ميزان WTP واقعی برای كالاهای عمومی را كمتر از ميزان WTP آن تصور كرده و بعد انتظار داشته باشد تا ديگران هزينه برآورد اشتباه او را برای آن كالا پرداخت نمايند و بنابراين نيازی به پرداخت نمی‌بيند. شكل ضمانت پرداخت زمانی رخ می‌دهد كه فرد تصور می‌كند كه ميزان WTP اظهار شده (بيان شده) او تأثيری در جلوگيری يا تدارك مربوط به آن كالا نخواهد داشت، و به همين جهت هيچگونه پيش‌بينی مالی را برای جبران يا رفع خطرات احتمالی در آينده نخواهد داشت. اولين بار انحراف استراتژيك توسط ساموالسون69(1954) مطرح شد. بهدنبال آن مطالعات زيادی در اين زمينه صورت گرفت و در مجموع مشخص شد كه در نتايج و برآوردهای صورت گرفته در CVM، انحراف استراتژيك وجود دارد. فقط تعداد كمی از مطالعات CVM وجود دارد كه مبحث انحراف استراتژيك در آنها بطور اختصاصی بررسی شده است. بسياری از مطالعات صورت گرفته در مورد CVM به‌گونه‌ای انجام شده‌اند كه گويی چنين اشتباهات يا انحرافات استراتژيك در آنها اصلاً جزء مسائل مهم و تأثيرگذار در CVM و آزمايشات آن تلقی نمی‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط میشلو کارسون (1989)، با اقدامات زير می‌توان بسياری از انحرافات استراتژيك را در بيشتر مطالعات CVM كاهش داده و يا برطرف كرد:
1) افزايش ميزان اطلاعات مورد نياز در باره‌ای انحرافات استراتژيك
2) استفاده از نمونه‌های بيشتر در اجرای مطالعه‌ای CVM. بنابراين، از اين طريق پاسخگويانی كه دچار انحراف استراتژيك هستند، ميزان WTP بيان شده تأثيری در كل نداشته باشد.
3) در مراحل مختلف پرداخت در مطالعه CVM، محدوديت بودجه‌ای يا درآمدی افراد پاسخگو تذكر داده شود. اين كار باعث می‌شود كه پاسخگويان نتوانند در مورد مقدار WTP واقعی اغراق كنند.
4) به پاسخگويان در مورد اينكه غير واقعی بيان كردن WTP از نظر اخلاقی مناسب نبوده و ممكن است تحقيق انجام گرفته بخوبی صورت نگيرد و نتايج اشتباه بدست آيد توضیح داده شود. اين كار باعث مي‌شود كه پاسخگويان تشويق شده و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
جدای از اين موارد، يافتن و استفاده از روش‌های محرك سازگار استخراجی مثل روش DC، تأثير انحراف استراتژيك را به حداقل می‌رساند. با مرور انواع مطالعات در زمينه انحراف استراتژيك، میشل و کارسون (1989)، پيشنهاد كردند كه پرسشنامه‌های CVM طوری طراحی شوند كه پاسخگويان را در ايجاد انحراف استراتژيك سوق ندهد(امیرنژاد، 1389).
2-7-3-8- دستورالعمل‌هايی برای اجرای مناسب روش ارزشگذاری مشروط و مديريت آن
مشكلات مربوط به CVM عمدتاً به دليل اجرای ضعيف و چگونگی انجامCVM می‌باشد، بنابراين، روش CVM اگر بطور كامل و صحيح اجرا شود، قادر به برآورد ارزش‌های اقتصادی می‌باشد. حاميان روش CVM، چندين دستورالعمل و آيين‌نامه مختلف برای اجرای روش CVM توسعه دادند كه اين روش بتواند نتايج قابل اطمينان و معتبری را ايجاد نمايد. ليست كامل دستورالعمل‌ها برای اجرای صحيح CVM و اعتبار نتايج آن، به شرح زير می‌باشد:
1) فقط برای كالاهايی از روش CVM استفاده شود كه پاسخگويان با آن حداقل آشنايی را داشته باشند.
2) سناريو بايد قابل قبول، واقع‌بينانه و قابل فهم بوده و از درجه نامطمئنی كمتری برخوردار باشد.
3) از معيار WTAاستفاده نشود.
4) روش پرداخت بايد واقعی و مناسب باشد.
5) از فرمت‌های DC و يا OE برای تهيه برآورد حدود بالا و پايين ارزشگذاری استفاده شود.
6) برای تعيين تمايلات رفتاری پاسخگويان، بيشتر از سئوالات مفهومی استفاده شود.
7) اندازه نمونه بايد از نظر آماری معنی‌دار باشد.
8) از نقطه شروع پيشنهاد خودداری شود.
9) از هرگونه راهنمائی بطور مستقيم و يا ضمنی در پرسشنامه يا مصاحبه خودداری شود.
10) بين مصاحبه رو در رو و روش‌های كنترلی (تلفنی، پستی، پست الكترونيكی)، يكی بطور كامل انتخاب شود و مطمئن شويد كه نمونه يا جامعه بطور صحيح نمونه‌گيری شده است.
11) اگر پاسخگويان تجربه ارزشگذاری را داشته باشند، روش CVM بهتر اجرا می‌شود، يا در پرسشنامه چند تجربه ارزشگذاری ذكر شود.
12) تذكر به پاسخگويان برای كاهش انحراف استراتژيك در رابطه با سواری رايگان و ضمانت پرداخت، و بيان شود كه اين موارد باعث افزايش انحراف استراتژيك شده و تحقيق را دچار اشكالاتی خواهد كرد.
13) در تمام مراحل اجرای روش CVM، دقت كافی لازم است.
14) جواب‌های بدون پاسخ حداقل شود.
15) استفاده مصاحبه رو در رو

پایان نامه
Previous Entries تمایل به پرداخت، پیش آزمون، قابلیت اعتماد Next Entries تمایل به پرداخت، کشاورزی ارگانیک، محصولات کشاورزی