اجتناب از ضرر، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

تا عکسالعملهاي منفي هستند که شامل “رفتارم را تاييد ميکنند”، “بيتفاوتند”، “مرا سرزنشميکنند”، “با من قطع رابطه ميکنند” و “به اساتيد يا کميته انضباطي گزارش ميدهند” ميباشد که پاسخگويان تنها يک گزينه را بايد انتخاب کنند.
4-7-2-5- بازدارندگي
بازدارندگي عامل مهمي است که ارتکاب رفتار مجرمانه و منحرفانه را براي فرد پرهزينه ميسازد و او را از آن عمل باز ميدارد. اگر فرد باور داشته باشد که در هنگام رفتار به سرعت شناسايي و قطعا دستگير ميشود و به شدت مورد مجازات قرار ميگيرد، در نتيجه هزينهاي که ارتکاب آن رفتار برايش به همراه دارد خيلي زياد خواهد بود و اين مساله به عنوان بازدارنده عمل کرده و باعث کاهش رفتار مجرمانه ميشود (ملک دار، 1392). بازدارندگي از ارتکاب به عمل مجرمانه، ميتواند هم از طرف يک نهاد رسمي (به عنوان مثال اساتيد و کميته انضباطي دانشگاه) و هم به صورت غيررسمي (دوستان، آشنايان و خانواده) باشد. هم بازدارندگي رسمي و هم بازدارندگي غير رسمي شامل سه بعد قطعيت، شدت و سرعت مجازات ميباشند. براي سنجش بازدارندگي دو مولفه بازدارندگي رسمي- بعدقطعيت آن و بازدارندگي غير رسمي – بعد قطعيت آن مورد استفاده قرار گرفت. بازدارندگي رسمي- بعد قطعيت با معرف ” احتمال گيرافتادن توسط اساتيد و کميته انضباطي” سنجيده شده است که از پاسخگويان پرسيده شد “چقدر احتمال مي دهيد اگر رفتارهاي زير را انجام دهيد توسط اساتيد و يا کميته انضباطي دانشگاه دچار دردسر شويد؟” پاسخهاي اين سوال بر اساس طيف پنج تايي ليکرت از اصلا تا خيلي زياد ميباشند. بازدارندگي غير رسمي- بعدقطعيت با معرف “احتمال گير افتادن توسط دوستان” سنجيده شده است که از پاسخگويان پرسيده شد “چقدر احتمال ميدهيد اگر رفتارهاي زير را انجام دهيد توسط دوستانتان دچار دردسر شويد” پاسخهاي اين سوال بر اساس طيف پنج تايي ليکرت از اصلا تا خيلي زياد ميباشند.
4-7-2-6- پاداش
پاداشها تمام چيزهاي خوب240 ( ايکرز و کوکران، 1985) اعم از اجتماعي و غير اجتماعي (در سطح روانشناختي؛ به عنوان مثال تجربهي هيجان و شادي) هستند که افراد در ارتباط با انجام يک رفتار دريافت کردهاند و يا احتمال ميدهند که در آينده دريافت کنند. بعد پاداش با مولفهي تقويتکنندههاي اجتماعي و غير اجتماعي مثبت241 سنجيده شده است به گونهاي که از پاسخگويان پرسيده شد “فکر ميکنيد اگر رفتارهاي زير را انجام دهيد چه پيامدهايي را برايتان خواهد داشت؟” و معرفهاي “احساس موفقيت”، “هيجانانگيزبودن”، “احساس زيرکي و زرنگي” “کسب نمره بالا” و “حس متفاوت بودن” به عنوان پاسخ به اين سوال در نظر گرفته شدند. لازم به ذکر است که گزينهي “هيچکدام” نيز براي پاسخگوياني که احتمال ميدهند هيچ يک از اين پيامدها را تجربه نخواهند کرد، در نظر گرفته شد. پاسخگويان در اين بعد مجاز بودند که بيش از يک گزينه را انتخاب کنند. به هر يک از معرفها نمرهي “1” و به گزينه “هيچکدام” نمره صفر تعلق ميگيرد و جمع تمامي پاسخها نمره کل پاداش را نشان ميدهد.
4-7-2-7- تقليد
تقليد شامل الگوبرداري از يک رفتار از طريق مشاهده ديگران ميباشد که منبع آن گروههاي اجتماعي برجسته و يا رسانهها ميباشند (اسکينر و فريم، 1977؛ به نقل از عليوردينيا و حيدري، 1391). براي متغير تقليد، مولفهي تقليد از ديگران مورد استفاده قرار گرفت و با اين سوال سنجيده شد که “آيا هيچگاه ديده يا شنيدهايد کساني که شما به آنها احترام ميگذاريد و قبولشان داريد، هريک از رفتارهاي زير را انجام داده باشند؟”. پاسخهاي اين سوال بر اساس طيف پنج تايي ليکرت از اصلا تا خيلي زياد طراحي شدهاند.
سنجش متغيرهاي يادگيري اجتماعي بر مبناي مطالعات (ايکرز، 1979، انزا- کاداگ و کلاگ، 1986؛ ايکرز، 1985؛ لرش، 1999؛ راوس242 و همکاران، 2004، عليوردينيا و حيدري، 1391) انجام قرار گرفته است.
4-8- هم‌ارز کردن
يکي از دشوارترين کار با مقياسها خواه با گويههاي استاندارد و خواه با نمرات خام، تشخيص حد بالا و پايين مقياس بسته به تعداد گويههاي آن، توزيع آن‌ها، تعداد طبقات آن گويه و حداقل و حداکثر نمره هرگونه مقادير مختلفي ميگيرد. براي غلبه بر اين مسائل و مشهودتر کردن معناي نمرات مقياس، بهتر است مقياسها را به گونهاي تغيير دهيم که مقادير داراي حداقل و حداکثر مشخص گردد (دواس 1387، 267) فرمول همارز کردن به شرح زير ميباشد.
( n دامنه / (مقدار حداقل در مقياس – مقدار سابق ) = مقياس جديد
در اين تحقيق مقياسهاي ششگانه تقلبعلمي، همگي به نمره 10-0 همارز و با هم ترکيب شدند که در نهايت نمره نهايي تقلب علمي (6×10)=60 تا 0 به دست آمد.
4-9- بههنجار کردن243 دادهها
بسياري از روشهاي آماري ارائه شده بر اين فرض استوارند که توزيع نمرههاي متغير وابسته بهنجار(نرمال) است. اصطلاح بهنجار براي توصيف منحني متقارن زنگولهاي شکل به کار مي رود که بيشترين فراواني نمرهها را در وسط دارد و کمترين فراواني در دو طرف انتهايي قرار مي گيرد (پلنت، 1389: 64). در اين تحقيق، نرمال بودن تمامي متغيرهايِ وابسته؛ يعني ابعاد تقلب علمي با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنوف بررسي شد. با توجه به آزمون کلموگروف اسميرنوف سطح معنيداري ابعاد تقلب در امتحان، سرقت علمي، جعل علمي و تحريف علمي بالاتر از 05/0 بود و بنابراين نرمال بودند. تنها دو بعد تقلب در تکاليف درسي و تسهيل تقلب براي ديگران نرمال نبودند. متغيرهايي که توزيع آنها نرمال نبود؛ چنانچه در متون آماري ذکر شده است (نگاه کنيد به: پلنت، 1389: 100)، با استفاده از فرمولهاي مختلف اصلاح رياضي نمرههاي آنها انجام گرفت، تا توزيع آنها به نرمال نزديک شود و شرايط استفاده از آزمونهاي پارامتري مقدور باشد. با توجه به توزيع نمرات تقلب در تکاليف درسي و تسهيل تقلب براي ديگران، از فرمول لگاريتم و مجذور نمرات براي اصلاح رياضي اين دو بعد و نزديکتر کردن آنها به توزيع نرمال استفاده شد.
4-10- تکنيک تجزيه و تحليل دادهها
تجزيه و تحليل دادهها به دو بخش تحليل توصيفي و تبييني تقسيم ميشود. در تحليل توصيفي با استفاده از دادههاي استخراج شده از پرسشنامه، جداول توزيع فراواني، درصدها، جدول توافقي، و محاسبه شاخصهاي مرکزي و پراکندگي محاسبه خواهد شد و دادهها تلخيص و دستهبندي ميشوند. در تحليل استنباطي به تجزيه و تحليل دادهها و روابط علي متغيرها با استفاده از مدل نظري تحقيق پرداخته خواهد شد و در هريک از مراحل به فراخور تحقيق از بستههاي نرم افزاري آماري SPPS و معادلات ساختاري ليزرل244 استفاده خواهد شد.
4-11- مسائل اخلاقي
با توجه به طرح پژوهش حاضر که طرح مقطعي ميباشد، چنانچه که دواس (1387: 235) بيان کرده است “در طرح مقطعي مانند هر تحقيق ديگري محقق بايد به موضوع رازداري، حفظ حريم خصوصي، اجتناب از ضرر و زيان رساندن به مشارکت کنندگان و جلب رضايت آگاهانه توجه کند”. اگر چه در طرح مقطعي نگراني براي حفظ اسرار پرسششوندگان نسبت به روشهاي ديگر به مراتب کمتر خواهد بود (دواس، 1387: 253). با اين حال در اين تحقيق چنانچه بيکر (1389: 90-89) بيان کرده، موارد زير براي ملاحظات اخلاقي گنجانده خواهد شد.
1- گمنامي؛ بالاترين تضمين حريم خصوصي در قبال ارائه اطلاعات، تعهد و تضمن گمنامي پاسخگو است که براي اين کار تلاش شد پرسشنامه به گونهاي تنظيم شود که بعد از اعاده آن فاقد هرگونه نشانهاي دربارهي پاسخگو حتي براي محقق باشد.
2- رازداري؛ يعني تضمين اين که هويت پاسخگو فقط براي محقق و گاه پارهاي از همکاران وي مشخص خواهد بود و تضمين به حداقل رساندن طرق احتمالي افشاي هويت پاسخگو. بدين منظور در اين تحقيق در جاهايي که بر حسب اتفاق هويت شخص پاسخگو براي محقق مشخص بود، حداکثر تلاش به کار گرفته شد که هويت شخص پاسخگو افشا نشود.
3- جلب رضايت؛ براي انجام اين تحقيق رضايت تمام پاسخ دهندهها جلب شد و اين انگيزه را در آنها ايجاد کرد که با همکاري با محقق در راه يافتههاي جديد کارشان ارزشمند و ثمربخش خواهد بود.

5-1- توصيف متغيرهاي زمينهاي
5-1-1- توصيف پاسخگويان برحسب جنسيت
جدول 5-1- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب جنسيت
جنسيت
تعداد
درصد
مرد
170
5/41
زن
240
5/58
جمع کل
410
100
آمار انعکاس يافته در جدول 5-1 نشان مي‌دهد که 5/41 درصد از پاسخگويان تحقيق حاضر را مردان و 5/58 درصد از پاسخگويان تحقيق را زنان به خود اختصاص دادهاند.
5-1-2- توصيف پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي
جدول 5-2- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي به تفکيک جنسيت
جنسيت
مقطع تحصيلي
مرد
زن
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارشناسي
138
2/81
212
4/85
350
4/85
کارشناسي ارشد
32
8/18
28
7/11
60
6/14
جمع کل
170
100
240
100
410
100
نتايج جدول 5-2 نشان مي‌دهد که تعداد دانشجوياني که در مقطع کارشناسي تحصيل ميکنند، بيشتر از پاسخگوياني است که در مقطع کارشناسي ارشد تحصيل مي‌کنند؛ به‌گونه‌اي که 4/85 درصد (350 نفر) در مقطع کارشناسي و 6/14 درصد (60) نفر در مقطع کارشناسي ارشد هستند. مقايسه بين دو جنس نشان مي‌دهد که نسبت زناني که در مقطع کارشناسي تحصيل ميکنند با 4/85 درصد، بيشتر از مردان با 2/81 درصد است. هم‌چنين نسبت دانشجويان مرد که در مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد تحصيل ميکنند با 8/18 درصد (32نفر) بيشتر از دانشجويان زن با 7/ 11درصد (28 نفر) است.

5-1-3- توزيع پاسخگويان برحسب معدل به تفکيک جنسيت
جدول 5-3- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب معدل به تفکيک جنسيت
جنسيت
معدل
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پايين
37
8/21
46
2/19
83
2/20
متوسط
68
0/40
90
5/37
158
5/38
بالا
65
2/38
104
3/43
169
2/41
جمع کل
170
100
240
100
410
100
ميانگين
58/15
84/15
73/15
با توجه به داده‌هاي جدول 5-3 به ميزان 2/41 درصد (169 نفر؛ 65 نفر مرد و 104 نفر زن ) از پاسخگويان معدل آن‌ها در سطح بالا قرار دارد و 2/20 درصد معدلشان در سطح پايين است. کل پاسخگويان داري معدل درسي به ميانگين 73/15 ميباشند. معدل دانشجويان دختر با ميانگين 84/15 با اختلاف بسيار کمي از معدل دانشجويان پسر با ميانگين 58/15 بيشتر است.
5-1-4- توزيع پاسخگويان برحسب دوره تحصيلي به تفکيک جنسيت
جدول 5-4- توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان برحسب دوره تحصيلي به تفکيک جنسيت
جنسيت
دوره تحصيلي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
روزانه
147
5/86
199
9/82
346
4/84
شبانه
23
5/13
41
1/17
64
6/15
جمع کل
170
100
240
100
410
100
نتايج جدول 5-4 نشان مي‌دهد که تعداد پاسخ‌دهندگاني که در دوره روزانه تحصيل ميکنند، بيشتر از پاسخگوياني است که در دوره شبانه تحصيل مي‌کنند، به‌گونه‌اي که 4/84 درصد (364 نفر) در دوره روزانه و 6/15 درصد (64 نفر) در دوره شبانه هستند. مقايسه بين دو جنس نشان ميدهد که نسبت مرداني که در دوره روزانه تحصيل ميکنند با 5/86 درصد بيشتر از زنان با 9/82 درصد است. هم‌چنين نسبت دانشجويان زني که در دوره شبانه تحصيل ميکنند با 1/17 درصد (41 نفر) بيشتر از دانشجويان مرد با 5/ 13 درصد (23 نفر) است.
5-1-5- توزيع پاسخگويان برحسب گروههاي سني به تفکيک جنسيت
جدول 5-5- توزيع پاسخگويان برحسب گروههاي سني به تفکيک جنسيت
جنسيت
گروههاي سني
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
20-18 ساله
21
2/18
114
5/47
145
4/35
23-21 ساله
103
6/60
93
8/38
196
8/47
26-24 ساله
27
9/15
29
1/12
56
7/13
29-27 ساله
6
5/3
2
8/0
8
2
29 ساله و بالاتر
3
8/1
2
8/0
5
2/1
جمع کل
170
100
240
100
410
100
ميانگين
29/22
13/21
61/21
داده‌هاي انعکاس يافته در جدول 5-5 نشان مي‌دهد که بيشتر پاسخگويان با نسبت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع علوم قرآن، تاریخ اسلام، صلح حدیبیه Next Entries تحقیق با موضوع زنان مسلمان، حقوق بشر، حجاب و عفاف