اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

زايش بود. مخلوط گياهان دارويي آسياب شده به صورت سرک به جيره‌ها اضافه شد و نظارت کافي جهت مصرف بيشتر آن صورت گرفت.
3-2-2- ثبت دادهها، نمونه برداري ها و آناليزهاي شيميايي
مقدار خوراک مصرفي و پس آخور هر گاو به صورت روزانه اندازه‌گيري شد. از خوراک و پس آخور به صورت هفتگي نمونه برداري شد و نمونه‌هاي دو هفته متوالي با هم مخلوط شد و ترکيب شيميايي آن مشخص گرديد. همچنين 20 روز پس از زايش، 4 روز متوالي نمونه خوراک و مدفوع 3 ساعت پس از خوراک‌دهي صبحگاهي برداشته شد.
ماده خشک نمونه‌هاي خوراک و مدفوع توسط آون در دماي 55 درجه سانتيگراد و به مدت 72 ساعت خشک شدند. سپس توسط آسياب19 با طوري 1 ميلي متري آسياب شد. نمونه‌هاي آسياب شده براي اندازه گيري پروتئين خام، عصاره اتري و خاکستر به روش 20AOAC [18] و فيبر نامحلول در شوينده خنثي و اسيدي به روش ونسوست و همکاران (1991) آناليز شدند. خاکستر نامحلول در اسيد خوراک و مدفوع به عنوان نشانگر داخلي براي اندازهگيري ضريب قابليت هضم مورد استفاده قرار گرفت [273]. غلظت كربوهيدرات‌هاي غير فيبري (NFC) جيره‌هاي كاملاً مخلوط به روش تفاضل و با استفاده از معادله زير به دست آمد:
NFC = 100 – (% NDF + % CP + % EE + % Ash)
گاوها 3 بار در روز در ساعات 00 :10 صبح، 00 :18 عصر و 00 :02 شب شيردوشي مي‌شدند. شير توليدي يک روز در ميان در هر وعده شيردوشي ثبت ‌شد و به طور هفتگي از آن نمونه‌گيري (داخل ظروف پلاستيکي 50 سي‌سي از پيش بر چسب زده شده حاوي دي کرومات پتاسيم) مي‌شد. نمونه‌هاي مربوط به هر وعده شيردهي هر گاو براي تعيين ميزان پروتئين، چربي، لاکتوز و کل مواد جامد با دستگاه ميلکواسکن به آزمايشگاه شير دانشگاه صنعتي اصفهان ارسال مي‌شد. توليد پروتئين، چربي، لاکتوز و کل مواد جامد بر اساس شير توليدي و درصد اين ترکيبات در شير محاسبه گرديد.
گاوها در روزهاي 24 و 12 قبل از زايش، روز زايش و 1، 8، 16 و 25 روز پس از زايش وزن شدند. نمره بدني در روز ورود گاوها به آزمايش، روز زايش و روز 24 پس از زايش در مقياس 5 واحدي ثبت گرديد. توازن انرژي طبق روش هايرلي و همکاران [111] محاسبه گرديد.
مايع شکمبه چهار ساعت بعد از وعده خوراک‌دهي صبح در روز 25 پس از زايش توسط لوله مري که به پمپ مکنده متصل بود، گرفته شد. بخش اول مايع شکمبه دور ريخته شد و بخش دوم با پارچه متقال 2 لايه صاف گرديد و pH آن توسط دستگاه pH متر21 اندازه گيري شد و به منظور توقف تخمير، به هر ميلي‌ليتر آن 20 ميکروليتر اسيد سولفوريک 50 درصد اضافه شد و داخل لوله فالکون 50 سي‌سي در فريزر 20- درجه سانتي‌گراد نگهداري شد. اسيدهاي چرب فرار نمونه‌ها پس از يخ‌گشائي و آماده سازي توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي22 با ستون fused silica23 به طول 50 متر و قطر داخلي 32/0 ميلي متر اندازه گيري شد. اسيد کروتونيک به عنوان استاندارد داخلي و گاز نيتروژن به عنوان گاز حامل استفاده شدند. دماي اوليه و نهايي آون دستگاه گاز کروماتوگرافي به ترتيب 55 و 195 درجه سانتي‌گراد بود و دماي بخش تزريق و دتکتور دستگاه روي 250 درجه سانتي‌گراد تنظيم گرديد.
ظرفيت آنتي اکسيداني مايع شکمبه به روش پريتو و همکاران [221] و نيتروژن آمونياکي و بخش نيتروژن پپتيدي + اسيد آمينه‌اي مايع شکمبه به روشي که توسط کاردوزو و همکاران [58] توضيح داده شده است اندازه گيري شد. تخميني از توليد متان از فرمولي که توسط موس و همکاران [181] ارايه شده است محاسبه گرديد.
هر هفته خونگيري تقريبا 5/3 ساعت پس از وعده خوراکدهي صبح از سياهرگ دمي و توسط لوله‌هاي ونوجکت حاوي تسريع کننده تشکيل لخته و ژل جدا کننده سرم صورت گرفت. فقط نمونههاي مربوط به 7 روز قبل از زايش و 1 و 21 روز پس از زايش آناليز گرديد. لوله‌هاي ونوجکت به مدت 20 دقيق با سرعت 1850 دور در دقيقه سانتريفيوژ شدند و نمونه‌هاي سرم در دماي 20- درجه سانتيگراد نگهداري شدند. غلظت گلوکز، کلسترول، نيتروژن اوره‌اي خون، ليپوپروتئين‌هاي پرچگال، تري‌گليسيريد، پروتئين تام، آلبومين، کراتينين، آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز، گاماگلوتاميل ترانسفراز و آلکالين فسفاتاز توسط دستگاه اتوآنالايزر24 و کيت‌هاي تجاري شرکت پارس آزمون25 اندازه گيري شد. ظرفيــت آنتــي اكــسيداني تــام، بتاهيدروکسي بوتيرات و اسيدهاي چرب غيراستريفيه توسط کيتهاي تجاري شرکت رندوکس26 اندازهگيري شد. ليپوپروتئينهاي کم چگال از فرمول فريدوالد محاسبه گرديد [93]. غلظت مالون‌دي‌آلدهيد به روش اسپکتروفتومتري تيوباربيتوريک اسيد اندازه گيري شد [172]. سطح انسولين سرم توسط کيت تجاري27 الايزا اندازه‌گيري شد. شاخص کمي حساسيت انسولين توسط فرمول هولتنيوس و هولتنيوس [114] محاسبه شد.
3-2-3- کاتتر گذاري و انجام تست تحمل گلوکز
روز 26 پس از زايش تست تحمل گلوکز از گاوها انجام شد. يک روز قبل، موهاي منطقه وريد گردني تراشيده و پس از بي‌حسي موضعي، يک سرسوزن فلزي استريل با گيج 12 وارد سياهرگ گردني شد و کاتتر مخصوص استريل به طول 100 سانتيمتر28 وارد سرسوزن فلزي شد و سر سوزن از داخل رگ خارج شد. سپس کاتتر با چسب روي پوست ثابت شد. ساعت 7 صبح روز بعد، خوراک از جلو گاوها برداشته و دو ساعت بعد، تست تحمل گلوکز انجام شد. نمونه‌هاي خون در زمان‌هاي 5-، 0، 2، 5، 10، 15، 30، 45، 60 و 90 دقيقه پس از تزريق محلول دکستروز 50 درصد (به مقدار 150 ميلي‌گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) گرفته شد و داخل لولههاي ونوجکت تحت خلا ريخته شد و پلاسماي خون همان‌گونه که قبلا ذگر گرديد جداسازي شد. محلول دکستروز قبل از تزريق تا دماي بدن گرم شد و پس از تزريق، 50 ميلي ليتر سرم فيزيولوژيک تزريق گرديد تا داخل لوله از دکستروز شسته شود. جهت محاسبه فراسنجه‌هاي فارماکوکنتيکي مربوط به غلظت گلوکز و انسولين که شامل سطح پايه، نرخ پاک‌سازي نسبي، زمان رسيدن به نصف غلظت حداکثر پس از تزريق، زمان رسيدن به غلظت پايه پس از تزريق محلول دکستروز و سطح زير منحني گلوکز و انسولين مطابق با روش اپسومر و همکاران [191] محاسبه شد.
3-2-4- آناليز آماري
گاوها بر اساس شکم زايش بلوك‌بندي و به صورت تصادفي به 4 تيمار آزمايشي اختصاص داده شدند. هفته اول آزمايش به عنوان دوره عادت‌پذيري در نظر گرفته شد. طي دوره عادت‌پذيري، داده‌هاي ثبت شده براي ماده خشك مصرفي، وزن بدن و نمره بدني به عنوان عامل کمکي براي آناليز داده‌هاي مربوطه در طي دوره آزمايشي در نظر گرفته شدند. داده‌هاي مصرف خوراک که روزانه و توليد شير که يک روز در ميان ثبت شده بود در آناليز آماري استفاده شدند. تعادل انرژي در زمان‌هايي که وزن اندازه گيري شده بود محاسبه گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SASورژن 1/8 توسط مدل مختلط بر مبناي اندازه گيري‌هاي تکرار شده در زمان صورت گرفت. داده‌هاي مربوط به متابوليت‌هاي خوني که 7 روز قبل از زمان تخميني زايش به‌دست آمده بود به‌طور جداگانه آناليز شد و داده هاي مربوط به روزهاي 1 و 21 بعد از زايش به صورت اندازه گيري‌هاي تکرار شده در زمان مورد بررسي قرار گرفت. مدل شامل اثرات ثابت (منبع دانه هاي روغني، مکمل گياه دارويي، زمان، شکم زايش و اثرات متقابل آن‌ها)، اثر تصادفي گاو در تيمار و خطاي آزمايشي بود. بجز اثر متقابل بين منبع دانه روغني و گياه دارويي که هميشه در مدل حضور داشت، ديگر اثرات متقابل زماني که معني دار نبودند از مدل حذف مي‌شدند. داده‌هاي مربوط به قبل و بعد از زايش به‌طور جداگانه بررسي گرديد. نتايج به صورت ميانگين حداقل مربعات و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شدند. ميانگين داده‌ها با استفاده از آزمون توکي مقايسه شدند و اثرات عوامل اصلي در مدل در سطح احتمال کم‌تر يا مساوي 05/0 معني‌دار تلقي شدند و تمايل به معني‌داري در سطح احتمال 10/0 – 05/0 بحث شد.

جدول 3-1- اقلام خوراکي جيره‌هاي آزمايشي قبل و بعد از زايش بر اساس ماده خشک

قبل از زايش1

بعد از زايش2
منبع دانه هاي روغني

کتان
سويا

کتان
سويا
اقلام خوراکي (درصدي از ماده خشک)

علوفه يونجه

6/17
3/18

2/20
8/20
سيلاژ ذرت

5/30
4/31

6/19
2/20
کاه گندم

4/5
9/5دانه جو

7/11
2/12

4/16
9/16
دانه ذرت

7/11
2/12

1/16
6/16
پودر ماهي

4/0
4/0

0/2
7/0
دانه کتان اکسترود شده

5/8

6/9

دانه سوياي اکسترود شده


3/12


0/14
کنجاله سويا

7/9

0/12
6/6
کربنات کلسيم

0/1
0/1

8/0
8/0
دي کلسيم فسفات

6/0
6/0

3/0
3/0
مکمل آنيونيک-ويتامين-مواد معدني3

5/2
5/2مکمل معدني4


8/0
8/0
مکمل ويتاميني5


5/0
5/0
نمک


5/0
5/0
بيکربنات سديم


2/1
2/1
1 از روز 25 قبل از زايش تا روز زايش،
2 از روز زايش تا روز 26 بعد از زايش،
3 حاوي ويتامين A به مقدار 250000 واحد در کيلوگرم، ويتامين D به مقدار 40000 واحد در کيلوگرم، ويتامين E به مقدار 2000 واحد در کيلوگرم، بيوتين 20 ميليگرم در کيلوگرم، کلسيم 150 گرم در کيلوگرم، کلر 136 گرم در کيلوگرم، منيزيم 40 گرم در کيلوگرم، گوگرد 30 گرم در کيلوگرم، منگنز 800 ميليگرم در کيلوگرم، روي 800 ميليگرم در کيلوگرم، مس 400 ميليگرم در کيلوگرم، کبالت 4 ميليگرم در کيلوگرم، يد 12ميليگرم در کيلوگرم، لنيوم 7 ميليگرم در کيلوگرم، کروم 14 ميليگرم در کيلوگرم.
4 حاوي کبالت 120 ميليگرم در کيلوگرم، مس 4000 ميليگرم در کيلوگرم، يد 150 ميليگرم در کيلوگرم، آهن 800 ميليگرم در کيلوگرم، منگنز 10000 ميليگرم در کيلوگرم، سلنيوم 80 ميليگرم در کيلوگرم، روي 16000 ميليگرم در کيلوگرم،
5 حاوي ويتامين A به مقدار 1300000 واحد در کيلوگرم، ويتامين D به مقدار 360000 واحد در کيلوگرم و ويتامين E به مقدار 12000 واحد در کيلوگرم.

جدول 3-2- ترکيب شيميائي جيره‌هاي آزمايشي قبل و بعد از زايش بر اساس ماده خشک

قبل از زايش1

بعد از زايش2
منبع دانه هاي روغني

کتان
سويا

کتان
سويا
ترکيب شيميايي (درصدي از ماده خشک مگر اين که ذکر شود)

ماده خشک، درصدي از ماده تر

5/53
9/52

0/62
7/61
ماده آلي

8/90
7/91

0/90
9/91
پروتئين خام

7/13
2/14

9/16
3/17
الياف نامحلول در شوينده خنثي

8/41
1/42

1/36
8/35
الياف نامحلول در شوينده اسيدي

5/21
9/20

3/17
3/17
عصاره اتري

4/4
5/4

1/5
3/5
انرژي خالص شيرواري (مگاکالري بر کيلوگرم ماده خشک)3

45/1
46/1

61/1
62/1
کربوهيدرات غير فيبري3

4/31
1/32

8/33
3/34
اسيدهاي چرب (درصدي از کل اسيدهاي چرب)

C14:0

42/0
31/0

40/0
28/0
C16:0

7/18
1/18

3/19
4/18
C18:0

6/5
1/5

7/5
4/5
C18:1

7/25
2/22

8/26
0/28
C18:2

/25
5/41

5/27
1/38
C18:3

2/19
4/8

9/16
4/7
n-6/n-3

34/1
97/4

62/1
21/5
1 از روز 25 قبل از زايش تا روز زايش،
2 از روز زايش تا روز 26 بعد از زايش،
3 انرژي خالص شيردهي و کربوهيدرات غير فيبري بر اساس NRC [189] محاسبه شد.
3-3- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش سوم
3-3-1- گاوها، جيره‌ها و طراحي آزمايش
اين پژوهش‌ها در شرکت کشت و دامداري فکا، وابسته به شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تأمين اجتماعي که در کيلومتر 16 جاده اصفهان – شيراز قرار دارد، انجام شد.
در اين آزمايش، تعداد 24 راس گاو شيري چند شکم زايش هلشتاين با ميانگين روزهاي شيردهي 117 و توليد شير 3/46 کيلوگرم در روز استفاده شد. گاوها در ابتدا بر اساس روزهاي شيرواري و شکم زايش بلوک بندي شدند و سپس بر اساس شمار سلول‌هاي سوماتيک به دو گروه تقسيم شدند. گروه سلول‌هاي سوماتيک متوسط با شمار سلول‌هاي سوماتيک بين 260000 و 500000 و با ميانگين 325000 و گروه با سلول‌هاي سوماتيک بالا شامل گاوهايي با سلول‌هاي سماتيک بيش از 500000 و با ميانگين 775000 بودند. هر گروه

پایان نامه
Previous Entries بازار اصفهان Next Entries اثرات ثابت