اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

از دام‌هاي با سلول‌هاي سماتيک متوسط و بالا نيز به دو گروه تقسيم شدند که يک گروه از مخلوط گياه دارويي که در آزمايش 2 توضيح داده شد استفاده نمود و گروه ديگر گياه دارويي مصرف ننمود. تيمارهاي آزمايشي بشکل فاکتوريل 2×2 شامل فاکتور افزودن گياه دارويي (حضور يا عدم حضور گياه دارويي) و فاکتور سطح سلول هاي سوماتيک (سطح متوسط و بالا) در نظر گرفته شد. بنابراين تيمارهاي آزمايشي به اين صورت بودند: 1- سلولهاي سوماتيک متوسط و بدون مكمل گياه دارويي، 2- سلولهاي سوماتيک متوسط و مكمل گياه دارويي 3- سلولهاي سوماتيک بالا و بدون مكمل گياه دارويي و 4- سلولهاي سوماتيک بالا و مكمل گياه دارويي. تجزيه شيميايي جيره مصرفي در جدول 3-3 نشان داده شده است. اين جيره توسط نرم افزار جيره‌نويسي گاوهاي شيري دانشگاه کرنل تهيه گرديده و به صورت جيره‌هاي كاملاً مخلوط با دسترسي آزاد (5 تا 10درصد پس آخر در روز بعد) مورد تغذيه گاوها قرار گرفت. جيره‌هاي کاملا مخلوط در کل دوره آزمايشي به صورت دو وعده در روز در اختيار گاوها قرار داده مي‌شد. طي دوره آزمايشي گاوها دسترسي آزاد به آب داشتند. کل دوره آزمايشي 36 روز بود که 24 روز ابتدايي دوره سازگاري به جيره ها و 12 روز انتهايي دوره نمونه برداري بود. گاوها در طول دوره آزمايشي در جايگاه انفرادي با ابعاد 4×8 متر نگهداري شدند. به منظور کاهش اثرات منفي گياه دارويي بر مصرف خوراک در روزهاي اوليه، بخشي از تفاله مرطوب جيره به طور جداگانه با گياه دارويي مخلوط شد و به صورت سرک به جيره اضافه شد و هر دام در تيمارهاي مصرف کننده گياه دارويي روزانه 185 گرم گياه دارويي دريافت نمود. تيمارهايي که گياه دارويي مصرف ننمودند، فقط تفاله مرطوب به شکل سرک دريافت نمودند. نسبت گياهان دارويي در مخلوط و ترکيبات شيميايي آن در آزمايش 1 و 2 توضيح داده شد.
3-3-2- ثبت دادهها، نمونه برداري ها و آناليزهاي شيميايي
مقدار خوراک ارائه شده به گاوها و مقدار پس آخور باقيمانده از روز 24 تا 36 ثبت گرديد. نمونه‌هاي خوراک به محض ارايه خوراک و نمونه هاي مدفوع 4 ساعت پس از خوراک‌دهي در روزهاي 30 تا 34 آزمايش از رکتوم برداشته شد و در دماي 18- درجه سانتي گراد نگهداري شد. تمام آناليزهاي خوراک، مدفوع و پس آخور طبق روش‌هاي اشاره شده در آزمايش دوم انجام شد. نمره بدني در مقياس 5 واحدي و ضخامت لايه چربي پشت [243] در آغاز و انتهاي آزمايش ثبت گرديد. به خاطر اين که نمره وضعيت بدني يک برآورد ذهني و فردي از ميزان ذخاير انرژي در بدن است، ضخامت بافت چربي پشت که يک اندازه‌گيري عيني از ميزان ذخاير انرژي بدن است با استفاده از يک دستگاه اولتراسونوگرافي29 با يک مبدل خطي و بسامد بين 0/5 تا 5/6 مگاهرتز اندازه‌گيري شد.
3-3-3- شمار سلول هاي سوماتيک و توليد شير
گاوها سه بار در روز در ساعات 5:00 صبح، 1:00 بعد از ظهر و 9:00 شب شيردوشي شدند. ثبت شير در هر وعده شيردوشي در روزهاي 24 تا 36 و نمونه برداري از شير در روزهاي 26 تا 32 صورت گرفت و نمونه ها در دماي يخچال تا زمان آناليز نگهداري شدند. قبل از نمونه گيري شير، سرپستان‌ها ضدعفوني شد. نمونه‌هاي شير قبل از شروع آزمايش از سه وعده شيردوشي گرفته شد و توسط دي کرومات سديم تا زمان آناليز ترکيبات شير و شمار سلول‌هاي سوماتيک نگهداري شد.
3-3-4- نمونه گيري از مايع شکمبه و خون
نمونه گيري از مايع شکمبه 4 ساعت پس از خوراکدهي وعده صبح به روش رومينوسنتسيس انجام شد. بدين منظور از سرسوزن هاي مخصوص پانکسيون لومبار30 استفاده شد و مقدار 10 تا 20 ميلي ليتر از مايع شکمبه استحصال شد. اندازه گيري pH و متابوليت هاي تخمير شکمبه‌اي طبق آزمايش دوم انجام شد.
در روز 35 دوره آزمايشي، نمونه هاي خوني تقريبا 4 ساعت پس از وعده خوراک دهي صبح از سياهرگ دمي توسط لوله هاي ونوجکت حاوي هپارين گرفته شد. آماده سازي نمونه هاي خون و جداسازي پلاسما به روشي که در آزمايش دوم تشريح شد، صورت گرفت. متابوليت هاي خوني شامل گلوکز، کلسترول، نيتروژن اوره اي خون، تري گليسيريد، پروتئين تام، آلبومين، کراتينين، آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينو ترانسفراز و آلکالين فسفاتاز توسط کيت هاي تجاري شرکت پارس آزمون31 و به روش دستي اندازه گيري شدند. غلظت بتاهيدروکسي بوتيرات توسط کيت تجاري رندوکس اندازه گيري شد.
3-3-5- آناليز آماري
گاوها بر اساس روزهاي شيرواري و شکم زايش بلوك‌بندي و به صورت تصادفي به 4 تيمار آزمايشي اختصاص داده شدند. داده‌هاي ثبت شده نمره بدني، ضخامت لايه چربي در ابتداي آزمايش به عنوان عامل کمکي براي آناليز داده‌هاي مربوط به انتهاي آزمايش در نظر گرفته شدند. داده‌هاي مصرف خوراک، توليد و ترکيبات شير که روزانه ثبت شده بود به شکل روزانه آناليز گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SASورژن 1/8 توسط مدل مختلط بر مبناي اندازه گيري‌هاي تکرار شده در زمان آناليز گرديد. مدل شامل اثرات ثابت (گياه دارويي و سطح سلول هاي سوماتيک، اثر زمان و اثرات متقابل آن‌ها)، اثر تصادفي گاو در تيمار و خطاي آزمايشي بود. نتايج به صورت ميانگين حداقل مربعات و خطاي استاندارد ميانگين گزارش شدند. ميانگين داده‌ها با استفاده از آزمون توکي مقايسه شدند و اثرات عوامل اصلي در مدل در سطح احتمال کم‌تر يا مساوي 05/0 معني‌دار تلقي شدند و تمايل به معني‌داري در سطح احتمال 10/0 – 05/0 بحث شد.

جدول 3-3- اقلام خوراکي و ترکيب شيميائي جيره‌هاي آزمايشي بر اساس ماده خشک
اجزاء خوراکي (درصدي از ماده خشک)
سيلاژ ذرت
4/23
علوفه يونجه
7/8
دانه پنبه
8/3
تفاله چغندر
8/3
دانه جو
2/21
دانه ذرت
7/13
دانه سوياي اکسترود شده
4/2
پودر ماهي
9/1
کنجاله سويا
5/12
پودر چربي
0/2
کنجاله پنبه دانه
5/3
بنتونيت سديم
3/0
اکسيد منيزيم
3/0
بيوتين
006/0
بي کربنات سديم
0/1
دي کلسيم فسفات
3/0
کربنات کلسيم
7/0
نمک
3/0
مکمل معدني-ويتاميني1
4/0
ترکيب شيميايي (درصدي از ماده خشک مگر در مواردي که ذکر شده است)
ماده خشک، درصدي از ماده تر
4/52
ماده آلي
8/91
پروتئين خام
6/16
الياف نامحلول در شوينده خنثي
4/32
الياف نامحلول در شوينده اسيدي
2/18
انرژي خالص شيرواري (مگاکالري بر کيلوگرم ماده خشک)3
72/1
کربوهيدرات غير فيبري3
3/41
1 ترکيبات حاوي: کلسيم 50 گرم در کيلوگرم، منيزيم 11 گرم در کيلوگرم، منگنز 5 گرم در کيلوگرم، روي 15 گرم در کيلوگرم، مس 3 گرم در کيلوگرم، يد 15/0 گرم در کيلوگرم، کبالت 05/0 گرم در کلوگرم، ويتامين A 1800000 واحد در کيلوگرم، ويتامين D 200000 واحد در کيلوگرم و ويتامين E 15000 واحد در کيلوگرم.

فصل چهارم
نتايج و بحث
4-1- تشريح اهداف پژوهش اول
شواهدي مبتني بر اثرات منفي استفاده از آنتي اکسيدان‌هاي سنتتيک بر سلامت وجود دارد، بنابراين توجهات زيادي جهت استفاده از آنتي اکسيدان‌هاي طبيعي در مواد غذايي و ترکيبات دارويي به وجود آمده است [292]. فيتوکميکال‌ها، يا ترکيبات زيست فعال که از گياهان دارويي و ادويجات به دست مي‌آيند، داراي قدرت احيا کنندگي قوي بوده و به عنوان آنتي اکسيدان عمل مي‌نمايند [6]. همان‌گونه که قبلا اشاره گرديد تنش اکسيداتيو نقش مهمي در ابتلا و پيشرفت بسياري از بيماري‌ها ايفا مي‌نمايند [122]. تحقيقات قبلي نشان دادند که دارچين، زردچوبه، رزماري و ميخک فعاليت آنتي اکسيداني نسبتاً خوبي از خود نشان مي‌دهند که قبلاً به تفصيل بحث گرديد. تحقيقات نشان داده است که فيتوکميکال‌هاي مختلف زماني که با هم مصرف گردند مي‌توانند اثرات سينرژيسمي، تجمعي و يا آنتاگونيسمي از خود نشان دهند [88 و 278] و اين تقابلات مشاهده شده در مخلوط مي‌تواند اثرات قابل توجهي بر قدرت نهايي آنتي اکسيداني و ديگر خواص فيزيولوژيک آن داشته باشد. با توجه به اين که بيشتر تقابلات مشاهده شده بين گروه‌هاي مختلف گياهان دارويي از نوع آنتاگونيسم مي‌باشد [159]، لذا جستجو در راستاي کشف مخلوط‌هايي با پتانسيل اثرات سينرژيسمي مي‌تواند راهکار ارزشمندي بسوي مشاهده بيشترين پاسخ آنتي اکسيداني در کنار کاهش دوز مصرفي باشد. گياهان مورد استفاده در اين تحقيق همان‌گونه که قبلاً بحث شد اثرات چند منظوره قوي مانند اثرات ضد ديابتيک و ضد التهاب دارند و بررسي اثرات متقابل بين مخلوط‌هاي مختلف امکان تشخيص مخلوطي با حداکثر سينرژيسم را فراهم مي‌نمايد که مي‌تواند به عنوان مکمل آنتي اکسيدان موثر در آزمايشات بعدي مورد بررسي قرار گيرد. به منظور بررسي اثرات متقابل در اين آزمايش، عصاره اين گياهان دارويي به شکل انفرادي و مخلوط‌هاي دوتايي، سه تايي و چهارتايي تهيه شده و اثرات آنتي اکسيداني توسط 4 مدل آنتي اکسيداني مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. بيشتر تحقيقات گذشته از قيتوکميکال‌هاي خالص استفاده نمودند در حالي که در اين تحقيق از عصاره کامل گياه استفاده شد که به دليل تنوع بيشتر ترکيبات زيست فعال در چنين شرايطي احتمال مشاهده اثرات سينرژيسمي بيشتر مي‌گردد و از طرفي کاربردي‌تر نيز مي‌باشد.
4-2- نتايج و بحث پژوهش اول
4-2-1- محتواي ترکيبات فنولي تام و ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره‌هاي انفرادي توسط مدل‌هاي مختلف
محتواي ترکيبات فنولي و ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره‌هاي گياهي در جدول 4-1 نشان داده شده است. ميخک حاوي بيشترين مقدار ترکيبات فنوليک بود (mg TAE/g DM 2/110) و پس از آن به ترتيب رزماري، دارچين و زردچوبه روندکاهشي در ترکيبات فنوليک را نشان دادند. عصاره ميخک قويترين و عصاره زردچوبه ضعيفترين قدرت زدودن DPPH را نشان داد که مشابه با نتايج بامداد و همکاران [22] و کيم و همکاران [143] بود. گزارش شده است که ميخک و رزماري در بيشتر موارد اثرات آنتي اکسيداني قوي از خود نشان مي‌دهند [288]. نتايج به دست آمده از دو مدل ديگر يعني قدرت احيا کنندگي عصاره‌ها و ظرفيت تام آنتي‌اکسيداني روند مشابهي با مدل DPPH از خود نشان داد. در حاليکه مدل ممانعت از پروکسيداسيون به روش تيوباربيتوريک اسيد نتايج متفاوتي با ديگر مدل‌هاي آنتي اکسيداني از خود نشان داد و در اين مدل رزماري و ميخک بيشترين ممانعت از پروکسيداسيون را نشان دادند و زردچوبه و دارچين در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. همانطور که در جدول 4-2 مشاهده مي‌گردد همبستگي بالايي بين محتواي ترکيبات فنوليک و مدل‌هاي آنتي اکسيداني زدودن DPPH، قدرت احيا کنندگي و ظرفيت تام آنتي اکسيداني وجود داشت، در حالي که همبستگي معني داري بين مدل تيوباربيتوريک اسيد با مدل‌هاي ديگر مشاهده نگرديد. دليل اين پاسخ احتمالاً به عدم اختصاصي بودن تست تيوباربيتوريک اسيد به مالون‌دي آلدهيد (حاصل از تجزيه شدن اسيدهاي چرب) مي‌باشد که منجر به اتصال ترکيبات شبه مالون‌دي آلدهيد به تيوباربيتوريک اسيد شده [224] و احتمالاً منجر به مشاهده چنين نتايج متناقض گرديده است، بنابراين نتايج اين مدل بايد با احتياط بحث شود. محققين اذعان دارند که در بررسي اثرات آنتي اکسيداني بهتر است حداقل با دو مدل آنتي اکسيداني ارزيابي گردد زيرا حساسيت و اختصاصي بودن يک روش خاص، ارزيابي قابل اعتمادي از تمام مواد آنتي اکسيداني يک محيط پيچيده مانند عصاره‌هاي گياهي را نمي‌تواند ارايه نمايد.
4-2-2- اثرات متقابل بين مخلوط‌هاي دوتايي عصاره‌هاي گياهي
توجه به اين نکته ضروري است که آنتي اکسيداني وجود ندارد که بتواند همه انواع راديکال‌هاي آزاد را زدوده و از پروکسيداسيون ممانعت نمايد، بنابراين مخلوطي از آنتي اکسيدان‌ها با اثرات سينرژيسم احتمالي براي پيشگيري از بيماري هاي القا شده توسط راديکال‌هاي آزاد، ترجيه داده مي‌شود [182].
ظرفيت آنتي اکسيداني مشاهده شده از مخلوط‌هاي دوتايي عصاره‌هاي گياهي در جدول 4-2 نشان داده شده است. مخلوط‌هاي دوتايي زردچوبه-ميخک، دارچين-ميخک و زردچوبه-رزماري در مدل زدودن راديکالهاي آزاد DPPH اثرات سينرژيسمي از خود نشان دادند. در همين مدل، مخلوط‌هاي دارچين-ميخک و زردچوبه-رزماري اثرات آنتاگونيسم از خود نشان دادند. اين نتايج اشاره بر اين نکته دارد که حتي در يک مدل نيز هر

پایان نامه
Previous Entries اثرات ثابت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حوزه و دانشگاه