آماري، اشيا، مجموعهاي

دانلود پایان نامه ارشد

اين دليل، موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات، ويژگيها، كاركردها و متغيرهاي آن يا اين كه متوجه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تاثيرگذار در جامعه باشد.
هر تودهاي ميتواند بصورت مجموعهاي از اشيا يا نمودهاي يكنواخت بيان شود كه در آن صورت به آن، يك جامعه آماري گفته ميشود. جامعه آماري مانند مجموعه، يكي از مفاهيم اوليه بوده كه آن را تعريف نميكنند، بلكه توصيف ميشود. به اين ترتيب، به مجموعهاي از اشيا يا نمودهايي كه در يك يت چند خاصيت مشتركند، ميتوان عنوان جامعه آماري داد (صفاري و همکاران، 1384، 51).
در تعریفی دیگر، جامعه آماري را ميتوان به اين صورت تعريف نمود:

پایان نامه
Previous Entries مزیت رقابتی، هوشمندی رقابتی، کسب مزیت رقابتی Next Entries منابع تحقیق درباره عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت منابع انسانی