، قضائیه، جرم،

دانلود پایان نامه ارشد

از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

پایان نامه
Previous Entries اجرای مجازات، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، رضایتمندی، شهر اصفهان